SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Jõelähtme vallas

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 28

Hoolduse seadmise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Jõelähtme vallas

Vastu võetud 15.12.2016 nr 96
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14 lõike 2 ja § 26 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus kehtestab:
  1) täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korra;
  2) täisealise isiku hooldajale, puudega lapse hooldusõigust omavale isikule või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ning korra.

  (2) Määruse eesmärk on tagada:
  1) hoolduse seadmise ja hooldaja määramisega - vaimse või kehalise puudega täisealisele isikule tema õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel kohane abi, pannes hooldajaks sobivale isikule konkreetsed ülesanded;
  2) hooldajatoetuse maksmisega - raske või sügava puudega täiskasvanud isikule ja puudega lapsele igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat toimetulekut.

  (3) Hoolduse seadmist ja hooldajatoetuse määramist on õigustaotleda hooldajal ja hooldataval, kui hooldatava elukohana on Eesti rahvastikuregistris jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja teenuse taotlemise ajal registreeritud Jõelähtme vald.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) hooldatav - isik, kelle hooldusvajadus on välja selgitatud ning kellel on ajutiselt või püsivalt vaja kasutada kõrvalabi.
  2) hooldaja - vallavalitsuse korraldusega raske või sügava puudega isikut hooldama määratud isik, kes täidab seadustega ja antud määrusega temale pandud kohustusi;
  3) hooldajatoetus - puudega isiku hooldajale makstav rahaline toetus;
  4) hooldajatoetuse määr - vallavolikogu poolt kehtestatud toetuse summa ühe isiku hooldamise eest kuus.

§ 3.   Hooldaja

  (1) Hooldaja on teovõimeline isik, kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul moel hooldama.

  (2) Hooldaja saab olla ainult ühe hooldust vajava isiku hooldajaks. Erandina saab isik olla kahe või enama hooldust vajava isiku hooldaja kui hooldust vajavad isikud elavad samas eluruumis või lähestikku paiknevates eluruumides.

  (3) Hooldajaks ei määrata isikut kes:
  1) töötab täistööajaga;
  2) õpib päevases õppevormis;
  3) kasvatab alla 3-aastast last;
  4) on raske või sügava puudega;
  5) on hõivatud muude tegevustega, mis takistavad pakkumast vajalikku hooldust hooldatavale.

§ 4.   Hooldaja kohustused

  Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
  1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
  2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
  3) teavitama vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti koheselt asjaolude ilmnemisel hooldusega seoses tekkinud probleemidest, hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest.

2. peatükk TÄISEALISELE ISIKULE HOOLDUSE SEADMINE 

§ 5.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

  (1) Täisealisele isikule hoolduse seadmiseks/hoolduse jätkamiseks, hooldaja ja hooldajatoetuse määramiseks esitab taotleja Jõelähtme Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus):
  1) kirjaliku vormikohase taotluse (lisa 1);
  2) Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsuse puude raskusastme kohta.

  (2) Hoolduse jätkamise taotlusele lisatakse Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsus juhul kui varem esitatud otsust on muudetud või on väljastatud uus otsus.

  (3) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 6.   Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

  (1) Hooldatava abivajadust ja hooldaja sobivust hinnatakse juhtumipõhiselt.

  (2) Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist teeb esitatud dokumentide, kodukülastuse ning hooldusvajaduse hindamise testi (lisa 2) põhjal kindlaks:
  1) hooldatava abivajaduse, hinnates hooldatava füüsilist ja vaimset võimekust;
  2) hooldajaks määratava isiku sobivuse ja võime tagada hooldatavale abi, järelevalve ja toetus harjumuspärases elukeskkonnas toimetulekuks.

  (3) Sotsiaaltööspetsialistil on õigus küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi ning arvestada erialaspetsialistide arvamust. Kontrolli tulemused fikseeritakse kirjalikult.

  (4) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korduval taotlemisel ei ole vaja kontrolli korrata kui hooldaja sobivust ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele on kontrollitud vähem kui kaks aastat tagasi ning varasema kontrolliga võrreldes ei ole seotud asjaolud muutunud.

§ 7.   Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine ning hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldaja ja hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise ning hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamise, otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsuse korralduses märgitakse hooldatava ja hooldaja andmed, hooldajatoetuse maksmisel selle suurus ning hoolduse määramise ja hooldajatoetuse maksmise tähtaeg. Hooldaja määramisest keeldumisel ning hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamisel, esitatakse haldusaktis vastavad põhjendused.

  (3) Hooldajatoetuse määramisel võetakse arvesse hooldatava abivajadus ning seda hinnatakse juhtumipõhiselt.

  (4) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi hooldajast või hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud.

  (5) Otsuse tegemisel lähtutakse haldusmenetluse seaduse § 4 ja § 6 sätestatud uurimus- ja kaalutlusõiguse põhimõttest.

  (6) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata:
  1) kui isikul on perekonnaseadusest tulenevalt seadusjärgsed ülalpidajad;
  2) kui isiku funktsioonihäiret on võimalik abivahendiga ja/või tugiteenustega (koduteenuse osutamine, eluaseme kohandamine) kompenseerida;
  3) kui isik vajab abi ainult majapidamistöödes ja/või toidu- ja tarbekaupade kättesaamisel ning tema toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid osutades (koduteenuse osutamine, sotsiaaltransporditeenus).

  (7) Hooldus lõpetatakse hoolduse seadmise aluse ära langemisel kui:
  1) hooldaja ja/või hooldatav ei vasta määruse tingimustele;
  2) hooldaja tegevus hooldamisel ei vasta hooldatava vajadustele;
  3) hooldaja taotleb hoolduse lõpetamist;
  4) hooldatav taotleb hoolduse lõpetamist;
  5) hooldatava või hooldaja surma korral.

3. peatükk PUUDEGA LAPSE HOOLDAJATOETUSE TAOTLEMINE  

§ 8.   Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise tingimused

  (1) Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus isikule, kes seaduses või lepingus sätestatud juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest, kuid kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu ning selle läbi jääb ilma sissetulekust ja sotsiaalkindlustusest.

  (2) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse:
  1) 1,5- kuni 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel;
  2) 16- kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamisel.

  (3) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse käesoleva korra § 1 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 3 nimetatud isikule, kellel ei ole võimalik tööle asuda täis- või osalise tööajaga tema hooldusel olevale puudega lapsele pideva kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve osutamise tõttu. Nimetatud asjaolude esinemine tuvastatakse hooldamise koormuse hindamise kaudu.

  (4) Puudega lapse hooldajatoetust ei määrata, kui:
  1) puudega lapse hoolduskoormus ei takista puudega last kasvatama kohustatud isikut asuma tööle täis- või osalise tööajaga;
  2) puudega lapse hooldamise vajadus on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
  3) taotleja on arvel Eesti Töötukassas.

  (5) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele:
  1) kirjaliku vormikohase taotluse (lisa 3);
  2) isikut ning lapse hooldusõiguse omamist tõendava dokumendi (toetuse esmakordsel taotlemisel);
  3) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia ja Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsuse puude raskusastme kohta.

  (6) Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist hindab taotluse esitamisel puudega lapse hooldamise koormust, kasutades hindamiseks hindamisvahendit (lisa 4).

4. peatükk HOOLDAJATOETUSE MAKSMINE 

§ 9.   Hooldajatoetuse määrad

  (1) Kehtestada puudega täiskasvanu hooldajatoetuse määrad alljärgnevalt:
  1) raske puudega isiku hooldajale 50,00 eurot kuus;
  2) sügava puudega isiku hooldajale 75,00 eurot kuus.

  (2) Kehtestada puudega lapse hooldajatoetuse määrad alljärgnevalt:
  1) 1,5- kuni 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 150,00 eurot kuus;
  2) 16- kuni 18-aastase raske puudega lapse hooldajale 50,00 eurot kuus;
  3) 16- kuni 18-aastase sügava puudega lapse hooldajale 75,00 eurot kuus.

§ 10.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

  (2) Hooldajatoetus kantakse hooldajatoetuse saaja nimetatud arvelduskontole jooksva kuu eest hiljemalt 10 kuupäevaks.

  (3) Kui isik on määratud mitme hooldust vajava isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.

§ 11.   Toetuse maksmise peatamine ja lõpetamine

  (1) Toetuse maksmine peatatakse, kui hooldatav viibib haiglas üle ühe kalendrikuu.

  (2) Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimisele järgnevast kalendrikuust.

  (3) Vallavalitsusel on õigus enammakstud toetus tagasi nõuda. Enammakstud toetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.

§ 12.   Hooldajatoetuse maksmise arvestus ja maksude tasumine

  (1) Hooldajatoetuse maksmist korraldab ja maksmiseks vallaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist.

  (2) Hooldajatoetusega kaasnevad riiklikud maksud tasub vallavalitsus.

§ 13.   Vaide esitamine

  Hoolduse seadmisest keeldumisega ja hooldajatoetuse mittemääramisega seotud vaie esitatakse Jõelähtme Vallavalitsuse kaudu Harju maavanemale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitatakse kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, korralduse teatavakstegemisest arvates.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Jõelähtme Vallavolikogu 14.04.2016 määruse nr 80 „Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise ning maksmise kord Jõelähtme vallas“ alusel vallavalitsuse poolt vastu võetud korraldused kehtivad kuni 31.12.2016.

  (2) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 14.04.2016 määrus nr 80 „Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise ning maksmise kord Jõelähtme vallas“.

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Hoolduse seadmise avalduse vorm

Lisa 2 Täisealise isiku hooldusvajaduse hindamise testi vorm

Lisa 3 Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise avalduse vorm

Lisa 4 Puudega lapse hooldus- ja sotsiaalteenuste ning toetuste vajaduse hindamisvahendi vorm

/otsingu_soovitused.json