Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2022
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 38

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 15.12.2016 nr 110

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja veeseaduse § 32 lg 5 punkti 5 alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjaga (edaspidi eeskiri) reguleeritakse Jõhvi valla territooriumil käitlemist selle tekkekohas, äravedu kogumismahutitest ja purgimist ühiskanalisatsiooni või suublasse ning selle tulemusena tekkivaid õigussuhteid.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatis projekteeritakse, rajatakse ning võetakse kasutusele ehitusseadustiku, planeerimisseaduse, veeseaduse ja nende rakendusaktide ning Jõhvi vallas kehtivate õigusaktide kohaselt.

  (3) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Jõhvi vallas haldusterritooriumil asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

  (4) Eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanikul või valdajal peab veeseaduse kohaselt olema heitvee või teiste vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks vee erikasutusluba.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku, planeerimisseaduse ja nende rakendusaktides sätestatu tähenduses, vastava õigusliku definitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Eeskirjas kasutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 lisaks järgmisi mõisteid:
  1) purgimine – heit ja/või reovee (k.a. käimlajäätmete ning omapuhasti reovee settete) kogumismahutist väljapumpamine, ära vedamine ja purgimissõlme juhtimine;
  2) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, pinnasesse immutamine, suublasse juhtimine või taaskasutamine, sealhulgas kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  3) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla;
  4) reovee kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis reovee kogumiseks, kust see veetakse edasiseks käitlemiseks reoveepuhastisse;
  5) omapuhasti – rajatis (septik või biopuhasti), kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ning heitvesi suunatakse imbsüsteemi kaudu suublaks olevasse pinnasesse ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 i-ed;
  6) hoolduspäevik – vabas vormis päevik, mis kajastab omapuhasti hooldamisega seotud informatsiooni (hooldussagedus, heitvee proovivõtud ja analüüside tulemused jne);
  7) purgimiskoht – reovee ühiskanalisatsiooni laskmise koht;
  8) ühiskanalisatsiooniga kaetav ala – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arengukavas määratud ala, kuhu on planeeritud rajada kanalisatsioonitrassid.

§ 3.   Reovee kohtkäitlusrajatise lubatavus ja nende rajamise tingimused

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud reovee tekkekoha kinnistu piires või ühise kogumismahuti või ühise omapuhasti olemasolul teisel kinnistul.

  (2) Reovee kohtkäitlus on lubatud nendel maa-aladel, mis Jõhvi valla üldplaneeringu ja Jõhvi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata või mida kava kohaselt sellega ei kaeta.

  (3) Reovee kohtkäitlus, käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aladel on lubatud ainult ehitusseadustikus, planeerimisseaduses, veeseaduses ja nende alamaktides sätestatud kujul, kohal ja tingimustel.

  (4) Heitvee suublasse juhtimine peab olema vastavuses Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2013 määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ sätestatud nõuetega ja veeseaduse § 241 lõigetes 8 ja 9 sätestatud erisustega.

  (5) Erandkorras on lubatud kasutada reovee kogumiseks reovee kogumismahutit ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni. Eriloa eelduseks on hoonele väljastatud projekteerimistingimused või detailplaneering, mis näeb ette kogumismahuti ajutise paigaldamise võimaluse.

  (6) Paigaldada on lubatud vaid sertifitseeritud reovee kogumismahuti või sertifitseeritud omapuhasti.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellega ühendatud torustik, välja arvatud imbsüsteem, peab olema lekkekindel ja tühjendatav. Vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse. Reovee kohtkäitlusrajatise mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

  (8) Reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele.

  (9) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellega ühendatud torustik peab olema külmumiskindel.

  (10) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades selle liikumatuse.

  (11) Reovee kohtkäitlusrajatise rajamisel peab arvestama tekkivate kujadega.

  (12) Reovee kohtkäitlusrajatist peab olema võimalik aastaringselt tühjendada, tagatud peab olema tühjendusveoki juurdepääs.

  (13) Olemasoleva reovee kohtkäitlusrajatise väljavahetamine või asendamine toimub ehitusseadustikus sätestatud korras.

§ 4.   Reovee kohtkäitlusrajatise ehitamine ja kasutusele võtt

  (1) Uue hoone ehitamisel tuleb lahendada reovee kohtkäitlusrajatise paigaldamine koos hoone ehitusprojektiga. Kui reovee kohtkäitlusrajatise paigaldatakse koos hoone rekonstrueerimisega (vastava ehitusprojekti ja ehitusloa järgi), siis ka siin eraldi ehitise teatist esitama ei pea. Reovee kogumismahuti andmed esitatakse koos hoone kasutusloaga.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatis peab olema kajastatud hoone ehitusprojektis käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 määratud tingimustel.

  (3) Olemasoleva reovee kohtkäitlusrajatise väljavahetamine või asendamine toimub ehitusseadustikus sätestatud korras.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutusele võtmise tingimuseks on ehitusseadustikust tulenevalt Jõhvi Vallavalitsuse väljastatud kasutusluba või esitatud kasutusteatis.

  (5) Omapuhasti rajamiseks tuleb Jõhvi Vallavalitsusele esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga, mis vastab majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning mille on koostanud pädev projekteerija, vastavalt majandus- ja taristuministri 6. augusti 2015 määrusele nr 108 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise ehitusprojekt peab sisaldama:
  1) kinnistu hüdrogeoloogiliste tingimuste kirjeldust (põhjavee kaitstus, põhjavee liikumissuund, maapinna kõrgus) ja hinnangut kinnistu geoloogilise sobivuse kohta omapuhasti rajamiseks;
  2) informatsiooni põhjavee aastaringse kõrgustaseme ning pinnavee esinemise osas kinnistul ja hinnangut põhjavee kaitstuse kohta;
  3) informatsiooni tarbitava vee koguse ja vee tarbimise hooajalisuse osas;
  4) reovee kohtkäitlusrajatise kirjeldust;
  5) selgitust vajalike meetmete kohta, tagamaks seadusandlusest tulenevate nõuete täitmist;
  6) reovee kohtkäitlusrajatise parimat võimalikku asukohta (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes);
  7) asendiplaani koos reoveekäitlusrajatiste ning veevarustuse objektide vastavate kujade ja hooldustsoonidega;
  8) imb- või filtersüsteemi läbilõiget või tehnoloogilist skeemi.

  (7) Vallavalitsuse volitatud isikul on õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise ülevaatust ja katsetamist enda juuresolekul.

§ 5.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamisel tuleb järgida rajatise kasutamis- ja hooldusjuhendit (koostab rajatise projekteerija), reovee kohtkäitlusloa nõudeid, vallavalitsuse ettekirjutisi ning Eesti Vabariigi kehtivat seadusandlust, keskkonna- ja tervisekaitse nõudeid.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise.

  (4) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt kord aastas kontrollida ning kontrolli tulemused tuleb kanda vabas vormis peetavasse hoolduspäevikusse. Vajaduse ilmnemisel tuleb teostada reovee kohtkäitlusrajatise hooldustöid.

  (5) Hoolduspäevik võib olla vabas vormis ja peab sisaldama vähemalt järgmisi kandeid:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigus tekkiva sette äraveo koguseid ja kuupäeva.

  (6) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama kogumisrajatise, välja arvatud hajaasustusaladel asuvad kuivkäimlad, tühjendamist tõendavad dokumendid kaks aastat ning esitama need järelevalve teostajale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks.

  (8) Reovee kohtkäitlusrajatise sisaldis ning pesemise käigus kogunenud vedelikud tuleb üle anda eeskirja § 6 lõikes 1 nimetatud ettevõtjale.

§ 6.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine, äravedu ja purgimine

  (1) Puirgimisteenust osutav ettevõtja peab kogumismahutist reovee väljaveoks omama tegutsemisluba, registreeritud äriregistris ning majandusregistris EMTAK koodiga 37001 (kanalisatsioon ja heitveekäitlus).

  (2) Tegutsemisluba omav ettevõtja peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu asjakohase purgimiskoha omanikuga või vee-ettevõtjaga, kelle purgimispiirkonnas purgimine toimub.

  (3) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Väljaspool nimetatud kohti on reovee purgimine keelatud.

  (4) Reovee äraveo eest tasub teenuse tellija purgimisteenuse osutajale vastavalt teenuse osutaja ja tellija vahelisele lepingule või äraveo maksedokumendile. Puirgimisteenust osutav ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile igakordselt dokumendi iga teenuse osutamise kohta.

  (5) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu kompostimine, laialilaotamine või maasse kaevamine on tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid hajaasustusaladel;
  3) kompostitud kuivkäimla sisu tohib väetamiseks kasutada vaid hilissügisel (vegetatsiooniperioodil), järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  4) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusrajatise lammutamine

  (1) Kohtkäitlusrajatise lammutamiseks esitatakse Jõhvi Vallavalitsusele ehitusteatis, mis vastab ehitusseadustiku nõuetele.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatis tuleb enne likvideerimist tühjaks vedada ja tühjendusjärgselt puhastada eeskirja § 6 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimiseks tuleb see üldjuhul lammutada ja pinnasest eemaldada.

  (4) Pinnasest eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita liiva, kruusa või mullaga.

  (5) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimisel tuleb tagada keskkonnakaitse ja terviseohutus.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine toimub ehitusseadustiku kohase ehitusteatise alusel.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast alates;
  2) väljaspool reoveekogumisala, reovee kogumismahuti või omapuhasti amortiseerumisel ja kasutamise keelamisel – koheselt Jõhvi vallavaltisuse volitatud isiku poolt määratud tähtaja vältel;
  3) väljaspool reoveekogumisala, pärast uue reovee kogumismahuti või omapuhasti valmimist – mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui ühe aasta jooksul kasutusteatise edastamisest.

  (8) Pärast kohtkäitlusrajatise lammutamist esitatakse Jõhvi Vallavalitsusele teatis rajatise lammutamise kohta.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja nõuete täitmise üle teostavad Jõhvi Vallavalitsus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt oma pädevusele.

  (2) Reovee kogumismahuti lekkekindluse või omapuhasti töökindluse tõendamiseks on järelevalve teostajal õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult sõltumatu eksperdi hinnangut. Reovee kohtkäitlusrajatise lekke või mittetöökindluse tuvastamise korral kannab eksperthinnangu teostamise kulud omanik. Kui eksperthinnangu käigus tuvastatakse, et lekkeid ei ole ja kõik toimub vastavalt nõuetele kannab eksperthinnangu kulud järelevalve teostaja.

  (3) Reovee kogumismahuti lekkekindluse või omapuhasti töökindluse ning kehtivale seadusandlusele vastavuse tõendamiseks on järelevalve teostajal õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult pädeva eksperdi poolse kontrolli teostamist.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik ja § 6 lõikes 1 nimetatud ettevõtja on kohustatud viivitamatult teatama vallavalitsusele igast rajatiste avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (5) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust § 6 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

  (6) Järelevalve teostajal on õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult rajatiste projekti, kasutamis- ja hooldusjuhendi ning kasutusloa esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist, heitvee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendavate dokumentide esitamist.

  (7) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutavad reovee kohtkäitlusrajatise omanik ja eeskirja § 6 lõikes 1 nimetatud ettevõtja oma kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

  (8) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, veo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust eeskirja § 6 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 19. veebruari 2009 määrus nr 136 „Heit- ja reovee kohtkäitluse ning äraveo eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Teet Enok
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json