Teksti suurus:

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepingu kinnitamine

Väljaandja:Paide Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 80

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 15.12.2016 nr 40

Otsus võetakse vastu Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 6 alusel. Paide Linnavolikogu 17.12.2015 otsusega nr 91 "Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine" tehti Paide vallale ja Roosna-Alliku vallale ettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Paide Vallavolikogu 28.01.2016 otsusega nr 1 "Paide Linnavolikogu 17.12.2015 otsusega nr 91 tehtud ettepaneku läbiarutamine" nõustuti läbirääkimiste alustamisega. Roosna-Alliku Vallavolikogu 26.02.2016 otsuse nr 2 "Ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepanekuga nõustumine" alusel otsustas Paide linna ja Paide valla ühinemisläbirääkimistega liituda ka Roosna-Alliku vald. Ühineda soovivad omavalitsusüksused moodustasid juhtkomisjoni, kes koostas ühinemislepingu eelnõu. Ühinemislepingu eelnõu koos lisadega oli avalikkusele tutvumiseks välja pandud seaduses ettenähtud aja jooksul ühinevate omavalitsusüksuste veebilehtedel. Ühinemislepingule tehtud ettepanekud vaatas läbi juhtkomisjon, enamus ettepanekutest viidi lepingusse sisse. Kõik ühinevad omavalitsusüksused kinnitasid õiendi Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta. Välja anti ühinemisleht, mis sisaldas ühinemislepingut ja seletuskirja, ühinemisleht toimetati kõikide ühinevate omavalitsusüksuste elanike postkastidesse. Elanike arvamus ühinemise kohta selgitati välja 6. ja 7. novembril 2016, enamus arvamuse andnud isikutest oli nõus Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisega üheks omavalitsusüksuseks. Ühinevate omavalitsusüksuste volikogud kinnitasid elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse andmed novembrikuu volikogu istungil. 15. detsembri 2016 volikogu istungitel võtsid Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla volikogud vastu otsused haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta eesmärgiga moodustada Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisel uus haldusüksus Paide linn.

1. Kinnitada Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisleping koos lisadega (lisatud otsusele).

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Raivo Raja
Volikogu esimees

Lisa Ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri

Lisa 2 Kaart 1_50000

Lisa 3 Investeeringuprioriteedid

Lisa 4 KOV struktuuri projekt

Lisa 5 Paide linna majandusaasta aruanne 2015

Lisa 6 Paide valla majandusaasta aruanne 2015

Lisa 7 Roosna-Alliku valla majandusaasta aruanne 2015

Lisa 8 Ühinevate omavalitsuste hallatavad asutused