Teksti suurus:

Ühinemislepingu kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 83

Ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 08.12.2016 nr 324

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõigete 6 ja 7, Käina Vallavolikogu 24.08.2016 otsuse nr 103 "Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine" ja Hiiu Vallavolikogu 8.09.2016 otsuse nr 297 "Nõusoleku andmine omavalitsuste ühinemisläbirääkimisteks" alusel ning arvestades omavalitsuste vahelisi läbirääkimisi, omavalitsusi esindanud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid ning asjaolu, et ühinemislepingu projekt oli avalikustatud ajavahemikul 5. - 27.11.2016, Hiiu Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Kinnitada Hiiu valla ja Käina valla ühinemisleping koos järgmiste lisadega (lisatud):
1.1 Lisa 1. Seletuskiri
1.2 Lisa 2. Hiiu valla auditeeritud 2015.a. majandusaasta aruanne
1.3 Lisa 3. Käina valla auditeeritud 2015.a. majandusaasta aruanne
1.4 Lisa 4. Ühineva omavalitsuse kaart mõõtkavas 1:50000
1.5 Lisa 5. Investeeringute kava 2017-2021.

2. Kinnitada ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjonis läbivaatamise tulemuste kohta (lisatud).

3. Volitada ühinemislepingut allkirjastama volikogu esimees Jüri Ojasood.

4. Avalikustada ühinemisleping koos lisadega Hiiu valla kodulehel ja Riigi Teatajas.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

6. Otsuse peale on õigus esitada vaie Hiiu Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama või kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest alates.

Jüri Ojasoo
vallavolikogu esimees

Lisa Hiiu valla ja Käina valla ühinemisleping

Lisa Lisa 1 Seletuskiri

Lisa Lisa 2 Hiiu valla auditeeritud 2015.a majandusaasta aruanne

Lisa Lisa 3 Käina valla auditeeritud 2015.a majandusaasta aruanne

Lisa Lisa 4 Ühineva omavalitsuse kaart

Lisa Lisa 5 Investeeringute kava 2017 - 2021

Lisa Õiend laekunud ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingu kohta

/otsingu_soovitused.json