Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemislepingu kinnitamine

Väljaandja:Pajusi Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 86

Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 20.12.2016 nr 148

Vastavalt Põltsamaa Linnavolikogu 15. detsembri 2015 otsuse nr 1-3/120 „Ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks“, Põltsamaa Vallavolikogu 17. detsembri 2015 otsuse nr 182 „Ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks“, Pajusi Vallavolikogu 18. veebruari 2016 otsuse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine Põltsamaa vallaga ja Põltsamaa linnaga ning läbirääkimiste töögrupi moodustamine“ ja Puurmani Vallavolikogu 20. jaanuari 2016 otsuse nr 1 „Vastus ettepanekule haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks Põltsamaa Vallavolikogule ja Põltsamaa Linnavolikogule“ on Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald ja Puurmani vald pidanud ühinemisläbirääkimisi ja teinud menetlustoimingud haldusreformi käigus Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse ja avalik-õigusliku juriidilise isiku moodustamiseks.
Lähtudes läbirääkimiste tulemustest, võtsid Põltsamaa Linnavolikogu, Põltsamaa Vallavolikogu, Pajusi Vallavolikogu ja Puurmani Vallavolikogu 20. detsembril 2016 vastu otsused haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgil moodustada Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemisel uus haldusüksus Põltsamaa vald.
Otsus võetakse vastu Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 6 alusel.

1. Kinnitada Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemisleping koos lisadega (ühinemisleping koos lisadega lisatud otsusele).

2. Pajusi Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada ühinemisleping koos lisadega Pajusi valla veebilehel www.pajusi.ee ja avaldada Riigi Teatajas.

3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Pajusi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast, või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebus Tartu Halduskohtule haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Toomas Teppo
Volikogu esimees

Lisa Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri ühinemislepingule

Lisa 2 Põltsamaa linna 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 3 Põltsamaa valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 4  Pajusi valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 5 Puurmani valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 6 Ühinevate omavalitsuste kaart

Lisa 7 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json