Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2020, 27

Volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord

Vastu võetud 14.12.2017 nr 5
RT IV, 22.12.2017, 5
jõustumine 25.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.02.2020RT IV, 27.02.2020, 2201.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja 4 ning § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib volikogu esimehele ja aseesimehele, vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja komisjonide tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse määramist ja maksmise korda.

§ 2.   Volikogu esimehe ja aseesimehe tasu

  (1) Volikogu esimehele makstakse tasu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 42 sätestatud ülesannete täitmise eest 1200 eurot kuus.

  (2) Volikogu aseesimehele makstakse tasu 300 eurot kuus valla põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise eest.

§ 3.   Volikogu komisjoni esimehe ja volikogu liikme tasu suurus ning tasu maksmine

  (1) Volikogu liikmele makstakse tasu volikogu istungil osalemise eest ühe istungi kohta 100 eurot.

  (2) Volikogu komisjoni esimehele (tema äraolekul aseesimehele) makstakse tasu iga komisjoni koosoleku kokkukutsumise ja juhtimise eest 75 eurot.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 sätestatud tasu ei maksta volikogu esimehele ja aseesimehele.

§ 4.   Volikogu komisjoni liikme tasu

  (1) Volikogu komisjoni liikmele makstakse 50 eurot iga komisjoni koosolekul osalemise eest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tasu ei maksta volikogu esimehele, aseesimehele ja volikogu komisjoni esimehele (v.a. juhul, kui ta on liige mõnes teises komisjonis) ning komisjoni liikmele, kui ta osaleb koosolekul virtuaalselt või elektrooniliselt.
[RT IV, 27.02.2020, 22 - jõust. 01.03.2020]

§ 5.   Volikogu komisjoni koosoleku protokollijale tasu maksmine

  Volikogu komisjoni koosoleku protokollimise eest makstakse tasu 25 eurot iga vormistatud protokolli kohta.

§ 6.   Tasu arvestuse alused ja väljamaksmine

  (1) Volikogu istungist ja komisjoni koosolekust osavõtu eest tasu arvestatakse kord kuus ja arvestuse aluseks on volikogu istungist ja komisjoni koosolekust osavõtjate registreerimisleht. Volikogu komisjoni esimehe tasu maksmise aluseks on vallakantseleisse esitatud koosolekute protokollid.

  (2) Kehtestatud tasust on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse volikogu esimehele. Tasu maksmist jätkatakse kirjaliku avalduse alusel.

  (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud tasu maksmise aluseks on volikogu esimehe käskkiri, milles sisaldub ühe kalendrikuu volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute toimumise aeg ja osalejate nimed, samuti märked nende isikute kohta, kes on tasust loobunud.

  (4) Tasu makstakse välja ametiasutuse palgapäeval isiku pangakontole.

§ 7.   Volikogu ja komisjoni liikmele hüvitise maksmine

  (1) Volikogu või komisjoni ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamiseks esitab volikogu või komisjoni liige volikogu esimehele vabas vormis taotluse koos kulutusi tõendavate dokumentidega hiljemalt 10. päevaks pärast kulutuste tegemist.

  (2) Volikogu esimees edastab esildise koos taotluse ja tema poolt kinnitatud kuludokumentidega igakuiselt vallavalitsuse raamatupidamisele.

  (3) Hüvitus makstakse välja hiljemalt taotluse esitamisele järgneval ametiasutuse palgapäeval ning kantakse taotluses märgitud pangakontole.

§ 8.   Volikogu esimehele ja aseesimehele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine

  (1) Volikogu esimehele, kelle kasutuses ei ole ametiautot, makstakse isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitist kuni 300 eurot kuus. Hüvitist makstakse ametisõitude kohta peetud arvestuse alusel arvestusega 0,30 eurot ühe kilomeetri kohta.

  (2) Volikogu aseesimehele, kelle kasutuses ei ole ametiautot, makstakse isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitist kuni 100 eurot kuus. Hüvitist makstakse ametisõitude kohta peetud arvestuse alusel arvestusega 0,30 eurot ühe kilomeetri kohta.

  (3) Volikogu esimehe ja aseesimehe ametisõiduna käsitletakse sõite, mis on vajalikud volikogu töös osalemiseks ja volikogu esimehe esindusülesannete täitmiseks.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 21. oktoobrist 2017.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json