Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine ja maksustamishinna arvutamine

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2017, 79

Maamaksumäära kehtestamine ja maksustamishinna arvutamine

Vastu võetud 18.12.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja lg 2, maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja lg 2, § 5¹ lg 3¹, 3², § 11 lg 4, § 12¹, maa hindamise seaduse § 6 lg 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäär, maksustamishinna arvutamine ja maamaksu andmete esitamine Elva vallas.

§ 2.  Maksumäärad

 (1) Kehtestada maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

 (2) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär 1,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.  Maksustamishinnad

  Maa maksustamishinna arvutab vallavalitsus maa korralise hindamise tulemuste alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

§ 4.  Maamaksu andmed

 (1) Vallavalitsus esitab Maksu-ja Tolliametile maamaksu infosüsteemi kaudu maamaksu arvutamiseks vajalikud alusandmed maksustamisaasta 1. veebruariks.

 (2) Maksumäärad esitab vallavalitsus maamaksu infosüsteemi maksustamisaasta 1. veebruariks.

 (3) Vallavalitsus kontrollib maamaksu infosüsteemis olevate andmete õigsust ja vajaduse korral andmed parandab või täiendab.

§ 5.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees