Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Eratee avalikes huvides omandamise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2018, 4

Eratee avalikes huvides omandamise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord

Vastu võetud 18.12.2018 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 2, ehitusseadustiku § 94 ning kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 3 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev teede valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord (edaspidi kord) sätestab Kambja valla haldusterritooriumil asuvate teede ja nende juurde kuuluvate rajatiste Kambja vallale (edaspidi vald) avalikes huvides omandamise ning avalikuks kasutamiseks määramise tingimused ning korra.

 (2) Peremehetu tee omandamine toimub peremehetu ehitise hõivamise korra alusel.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) tee – rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks;
 2) kohalik tee – tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee;
 3) eratee – tee, mis kuulub füüsilisele või juriidilisele isikule ning mida võib ilma omaniku loata kasutada ainult seadusega määratud juhtudel;
 4) teemaa – maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks.

§ 3.  Tee avalikes huvides omandamise tingimused

 (1) Tee koos selle oluliste osadega omandatakse või määratakse avalikuks kasutamiseks lähtudes avalikust huvist ning eesmärgiga tagada liiklemise võimalus igaühele ning selleks, et:
 1) vähendada tee ja liikluse negatiivset mõju keskkonnale;
 2) tagada selle tee kaudu juurdepääs avalikult kasutatavale objektile või teele, millele muu juurdepääsu võimalus puudub või on ilmselt ebamugav või ebaotstarbekas ning mõistlike kulutustega pole võimalik uut juurdepääsu rajada.

 (2) Avalikku huvi hindab vallavalitsus. Avaliku huvi olemasolu korral on prioriteediks tee omandamine, seejärel servituudi seadmine ja tee määramine avalikuks kasutamiseks.

 (3) Tee avalikes huvides omandamisel tuleb eelistada tee omandamist koos kõigi selle juurde kuuluvate liiklemiseks ning tee ekspluatatsiooniks kasutatavate rajatistega.

 (4) Tee avalikes huvides omandamine ei tohi tekitada vallale põhjendamatuid kohustusi.

 (5) Uute elamupiirkondade rajamisel tuleb tee väljaehitamine ette näha detailplaneeringuga, kusjuures väljaehitamise kohustus ja tee üleandmine vallale või avaliku kasutuse tingimused määratakse valla ja arendaja vahelise lepinguga enne detailplaneeringu kehtestamist.

§ 4.  Eratee avalikes huvides omandamine

 (1) Eratee avalikes huvides omandamisel või servituudi seadmisel juhindutakse kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatust.

 (2) Vald saab omandada erateid tingimusel, et teemaast on moodustatud omaette kinnistu ning tee vastab detailplaneeringule ja/või tee projektile. Eratee omandamisel eelistatakse täielikult ja nõuetekohaselt välja ehitatud kõvakattega teed, mille suhtes on avalik huvi.

 (3) Planeeringukohase tee ehitamisel, millele on ette nähtud avalik kastus ja/või mis antakse peale selle valmimist vallale üle, tuleb järgida ehitusseadustiku alusel avalikult kasutatava tee ehitamisele esitatud nõudeid, sealhulgas majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määruses nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ sätestatud tee ehitamise kvaliteedi nõudeid.

 (4) Tee avalikes huvides omandamise aluseks on vallavalitsuse ettepanek või tee omaniku vastav avaldus, mis esitatakse vallavalitsusele ning millele lisatakse:
 1) tee omandiõigust tõendavad dokumendid;
 2) tee projekt või ülesmõõdistusprojekt;
 3) tee ehitusluba;
 4) tee kasutusluba;
 5) täitedokumentatsioon, mis tõendab majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määruses nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ sätestatud nõuete täitmist.

 (5) Erandkorras võib vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul otsustada sellise tee, mis ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 toodud tingimustele, avalikes huvides omandamise. Vajadusel tellitakse enne tee omandamist selle seisukorra hindamiseks ekspertiis.

§ 5.  Eratee avalikes huvides omandamise menetluse läbiviimine

 (1) Vallavalitsus algatab ja/või viib läbi eratee avalikes huvides omandamise menetluse ja kontrollib eratee omaniku poolt esitatud dokumentide olemasolu ning vastavust korrale. Vallavalitsusel on õigus pidada tee omanikuga läbirääkimisi eratee omandamise tingimuste üle.

 (2) Kui tee omaniku avaldus ei ole põhjendatud või tee omandamiseks puudub avalik huvi, otsustab vallavalitsus menetluse lõpetamise ja teatab sellest koos põhjendusega avalduse esitajale.

 (3) Kui vallavalitsus on tee omandamise tingimustes jõudnud kokkuleppele ja tee omandamiseks on olemas avalik huvi, teeb vallavalitsus vallavolikogule ettepaneku tee avalikes huvides omandamise otsustamiseks.

 (4) Tee avalikes huvides omandamise otsustab vallavolikogu.

 (5) Vallavolikogu otsuse alusel sõlmivad vallavanem või tema poolt volitatud isik ning eratee omanik esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe (2) kuu jooksul arvates vallavolikogu otsusest, vastava notariaalse lepingu.

§ 6.  Eratee määramine avalikuks kasutamiseks

 (1) Eratee määramine avalikuks kasutamiseks toimub järgmistel asjaoludel:
 1) Eratee avaliku kasutamise suhtes on põhjendatud avalik huvi, kuid tee avalikes huvides omandamine ei ole käesolevast korrast tulenevalt võimalik, on raskendatud, on ebaotstarbekas või on muul põhjusel välistatud.
 2) Avalik huvi eratee kasutamiseks on ajutine (nt kuni läheduses ehitatava avaliku tee valmimiseni).

 (2) Eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks teeb vallavalitsus vastavasisulise ettepaneku eratee omanikule. Eratee võib määrata avalikuks kasutamiseks ka eratee omaniku ettepanekul.

 (3) Eratee avalikuks kasutamiseks määramise otsustab vallavalitsus, kes sõlmib teeomanikuga ka vastava lepingu.

 (4) Vallavalitsus esitab seitsme päeva jooksul eratee avalikuks kasutamiseks määramise otsuse jõustumisest arvates nimetatud otsuse ja masinloetaval kujul tee ruumilise ulatuse andmed maakatastri pidajale ning kannab avalikult kasutatava eratee andmed teeregistrisse.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees