Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2018, 13

Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord

Vastu võetud 18.12.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 8 punkti 2, spordiseaduse § 3 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord (edaspidi Kord) sätestab sihtasutustele, mittetulundusühingutele ja valla elanikele (edaspidi Taotleja) valla eelarvelistest vahenditest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

§ 2.   Toetuse eesmärgid

  (1) Rae vallas tegutsevatele sihtasutustele, mittetulundusühingutele (edaspidi koos nimetatud kodanikeühendused) ja valla elanikele antava toetuse eesmärgiks on toetada mittetulunduslikku projektitegevust, mis aitab kaasa Rae valla piirkondade, kogukondade, kodanikeühenduste ja elanike üldisele arengule läbi huvialase tegevuse ja ürituste korraldamise ning sotsiaalvaldkonna teenuste edendamisele.

  (2) Valla elanikele suunatud projektide toetust saab taotleda järgmistes valdkondades:
  1) kultuuritegevus;
  2) sporditegevus;
  3) rahvaharidus;
  4) noorsootöö;
  5) sotsiaaltöö.

  (3) Valla arengu üldistes huvides tegutsevad, avalikkusele olulisi teenuseid pakkuvad või tegevusi korraldavad kodanikeühendused võivad taotleda tegevustoetust. Tegevustoetust saavate ühingute nimekiri ja toetuste summad saajate lõikes nähakse ette valla eelarves ja selle seletuskirjas.

§ 3.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) mittetulundustegevus on valla elanikele või nende huvide elluviimisele suunatud tegevus, mille põhieesmärk ei ole ettevõtlustulu saamine;
  2) projekt on mittetulundustegevusena kavandatav, ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste jada konkreetse eesmärgi saavutamiseks määratud tähtajal;
  3) projektitoetus on projekti elluviimiseks valla eelarvelistest vahenditest antav sihtotstarbeline toetus;
  4) tegevuskulude toetus on juriidilise isiku igapäevase tegevuse korraldamiseks ning tema arengu tagamiseks valla eelarvelistest vahenditest antav sihtotstarbeline toetus;
  5) valla elanik on isik, kelle elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald.

§ 4.   Toetuste määramise üldised kriteeriumid

  (1) Toetus antakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud projekti elluviimiseks.

  (2) Toetust antakse (v.a § 2 lõikes 3 nimetatud taotlejad) kuni 80% projekti kogumaksumusest, üksikisikule suunatud toetuste puhul kuni 50% projekti kogumaksumusest.

  (3) Treening- ja/või õppevahendite soetamist organisatsioonidele aktsepteeritakse summas kuni 1000 eurot, kuid mitte rohkem kui 40% projekti kogumaksumusest.

  (4) Toetuse põhjendatuse hindamisel lähtutakse muuhulgas järgmistest kriteeriumitest:
  1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Rae valla haldusterritooriumil;
  2) tegevus on suunatud valla elanikele või on nende huvides;
  3) tegevus on suunatud valla elanike osalemistele kodumaistel ja rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ning festivalidel.

  (5) Toetuse määramisel eelistatakse projekte:
  1) kus on olemas kaasfinantseerimine;
  2) kus projektist saab osa võimalikult palju inimesi;
  3) mis sisaldavad uudseid ideid ja loomingulisi lahendusi;
  4) mis on suunatud arengule;
  5) mis on jätkusuutlikud ja valla seisukohast olulised;
  6) mis aitavad kaasa Rae valla positiivse maine kujundamisele;
  7) mis arendavad piirkondlikku seltsitegevust;
  8) mis sisaldavad valla elanikele koolituste korraldamist ja läbiviimist;
  9) mis on kooskõlas Rae valla arengukava ja valla eelarveliste võimalustega.

  (6) Mittetulundusliku tegevuse toetust ei anta:
  1) ehitus-, remondi- või renoveerimistöödeks;
  2) ebakorrektselt vormistatud ja/või puudulike andmetega taotluste puhul ning kui taotleja on jätnud nimetatud puudused vallavalitsuse poolt antud tähtajaks kõrvaldamata;
  3) enne taotluse esitamist toimunud projekti kulude katmiseks;
  4) toitlustuskulude katmiseks;
  5) transpordikulude (v.a sõit projekti toimumispaika) katmiseks;
  6) eraisikutele muusikainstrumentide, tööriistade, tehnika, seadmete jms vara soetamiseks (v.a kunstitarbed konkreetse väljundi tarbeks);
  7) üksikisiku koolituskulude katmiseks;
  8) üksnes kodanikeühenduste liikmetele suunatud projekti korraldamiseks;
  9) organisatsioonide igapäevaseks ülalpidamiseks vajalike tegevuskulude katmiseks v.a § 2 lõikes 3 nimetatud taotlejad;
  10) muudel juhtudel, kui taotluse hindaja ei pea toetuse andmist otstarbekaks või käesoleva korra eesmärkidega kooskõlas olevaks.

  (7) Toetust ei anta kodanikeühendusele, mis on Rae Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) poolt asutatud või mille liikmeks on Vallavalitsus.

§ 5.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust ei anta Taotlejale, kes ei ole kasutanud vallalt varem saadud toetust sihipäraselt, esitanud varasema eraldatud toetuse kasutamise kohta vormikohast aruannet, kuludokumente, teisi nõutud dokumente või kes on esitanud valeandmeid.

  (2) Toetust ei anta Taotlejale, kellel on Rae vallale (Vallavalitsus või tema hallatavad asutused) taotluse menetlemisperioodil maksetähtaja ületanud võlgnevus.

  (3) Toetust ei anta Taotlejale, kellel on taotlemise hetkel võlgnevus Maksu- ja Tolliameti ees.

  (4) Toetust ei anta Taotlejale, kelle suhtes toimub likvideerimismenetlus või kelle suhtes on algatatud pankrotimenetlus.

  (5) Toetuse saamiseks peab sihtasutus või mittetulundusühing lisaks korra § 5 lõigetes 1- 4 toodule vastama alljärgnevatele nõuetele:
  1) taotleja peab olema kantud äriregistrisse;
  2) taotleja on esitanud äriregistrile majandusaasta aruanded seaduses ettenähtud tähtajaks.

  (6) Igapäevaste tegevuskulude toetuste taotlemisel peab sihtasutus või mittetulundusühing olema tegutsenud Rae valla haldusterritooriumil vähemalt üks aasta enne taotluse esitamist ning vastama käesoleva korra § 5 lõigetes 1-5 toodud nõuetele.

  (7) Eraisikust taotleja(d) on rahvastikuregistri andmetel valla elanik(ud) taotluse esitamise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.

§ 6.   Vormide kinnitamine

  Vallavalitsusel kinnitada järgmised vormid:
  1) taotluse vorm juriidilisele isikule;
  2) taotluse vorm eraisikule või tema esindajale;
  3) toetuse kasutamise leping;
  4) aruande vorm juriidilisele isikule;
  5) aruande vorm eraisikule või tema esindajale.

§ 7.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Vallavalitsusele paberkandjal, digiallkirjastatult elektrooniliselt või iseteeninduskeskkonnas enne projekti toimumist ja hiljemalt:
  1) eelarveaasta I taotlusvooru 15. veebruaril;
  2) eelarveaasta II taotlusvooru 15. mail;
  3) eelarveaasta III taotlusvooru 15. augustil;
  4) eelarveaasta IV taotlusvooru 15. novembril.

  (2) Korra § 2 lõikes 3 nimetatud tegevuskulude toetuste taotlemise puhul esitatakse taotlus eelarveaastale eelneva aasta 1. septembriks.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda Taotlejalt täiendavaid andmeid (osalejate nimed, ülevaadet senisest tegevusest, tegevusplaanid edaspidiseks, projektijuhi CV jne).

  (4) Taotledes samal ajal samale projektile või tegevusele toetust teistest allikatest, tuleb taotluses näidata millisest allikast, millele ja millises summas toetust taotletakse või planeeritakse taotleda.

§ 8.   Taotluste menetlemine, rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks moodustatakse Vallavalitsuse korraldusega vastav komisjon.

  (2) Komisjon lähtub otsustamisel järgnevast:
  1) komisjoni otsuste vastuvõtmine toimub hääletamise teel. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
  2) kui komisjoni liige on toetust taotleva Taotleja töötaja, liige, juhtorgani liige, taandab ta ennast otsustusprotsessist. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis. Taotluste hindamisel ja toetuste määramisel või § 2 lõikes 3 nimetatud toetuse järgmise aasta eelarveprojekti lisamisel lähtuvad komisjon ja Vallavalitsus tegevuse või projekti vajadusest ja tähtsusest avalikkusele ning vastavusest käesolevas korras toodud kriteeriumitele.

  (3) Komisjon teeb Vallavalitsusele ettepanekud toetuse andmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta hiljemalt 15 tööpäeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega. Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib komisjon teha Vallavalitsusele ettepaneku taotluse osalise rahuldamise otsuse tegemiseks.

  (4) Vallavalitsusel on õigus jätta komisjoni ettepanekud arvestamata, kui selleks puuduvad eelarvelised vahendid ja/või Vallavalitsuse hinnangul ei ole toetuse maksmine põhjendatud.

  (5) Vallavalitsus teeb taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega, väljaarvatud § 2 lõikes 3 nimetatud esitatud taotluste puhul.

  (6) Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitatakse toetuse Taotlejat 5 tööpäeva jooksul Vallavalitsuse vastava otsuse tegemise päevast.

  (7) Kui taotlus rahuldatakse ning määratud toetussumma on üle 1000 euro, tuleb Taotlejal sõlmida Vallavalitsusega eraldatud toetuse kasutamise leping 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise päevast. Lepingu tähtaegselt sõlmimata jätmisel Taotlejast tuleneval põhjusel, ei ole Taotlejal õigust toetuse maksmist ega lepingu sõlmimist nõuda.

  (8) Toetuse kasutamise lepingus sätestatakse Taotleja kohustused valla ees lepingu kehtivuse ajal.

  (9) Toetus makstakse Taotleja arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul alates toetuse saamise õiguse tekkimisest ja/või lepingu sõlmimisest.

  (10) Vallavalitsus teeb § 2 lõikes 3 nimetatud taotluste rahuldamise või mitterahuldamise põhimõttelise otsuse enne eelarveprojekti esitamist volikogusse. Rahastamisotsus kinnitatakse, kui volikogu kinnitab järgmise aasta eelarve. Lõplikust rahastamisotsusest teavitatakse Taotlejat 15 tööpäeva jooksul peale Rae valla eelarve kinnitamist volikogu poolt.

§ 9.   Nõuded toetuse saajale ja toetuse kasutamisele

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse, käesoleva korra ja taotluse rahuldamise otsuse ja toetuse kasutamise lepingu tingimustele;
  2) kasutama oma ürituste reklaamis Rae valla sümboolikat;
  3) teavitama Vallavalitsust koheselt projektiga seotud igast muudatusest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
  4) teavitama Vallavalitsust kui projekti elluviimisel on vajalik teha muudatusi projekti tegevuskavas või eelarves;
  5) teavitama Vallavalitsust projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
  6) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;
  7) esitama Vallavalitsusele selleks ettenähtud vormis, viisil ja tähtaja jooksul nõutud informatsiooni ja aruanded;
  8) andma Vallavalitsuse või tema poolt volitatud isiku käsutusse kõik projektiga seotud täiendavad andmed ja dokumendid 5 tööpäeva jooksul arvates vastava nõude esitamisest;
  9) osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  10) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral või muul korras ettenähtud juhul toetusraha Vallavalitsuse nõudmisel 15 tööpäeva jooksul tagasi maksma;
  11) tagastama toetuse proportsionaalse osa, kui projekt teostatakse kavandatust väiksemate kuludega ning sellest tulenevalt ei vasta antud toetuse summa § 4 lõike 2 ja/või lõike 3 kriteeriumitele;
  12) mitte teostama toetuse vahenditest sularahatehinguid;
  13) pidama eraldi arvestust toetuse ning oma- ja/või kaasfinantseeringu kasutamise kohta, projekti kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid peavad olema muudest toetuse saaja kuludest ning kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

§ 10.   Aruandlus, kontroll ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja esitab Vallavalitsusele 30 tööpäeva jooksul pärast projekti lõppemist vormikohase aruande eraldatud raha kasutamise kohta, näidates ära kogu projekti eelarve ja raha kasutamise ning esitades kuludokumendid või nende koopiad toetussumma suuruses. Juhul kui projekt on lõppenud enne Vallavalitsuse toetuse otsuse vastuvõtmist, tuleb aruanne koos kuludokumentide või nende koopiatega esitada 15 tööpäeva jooksul alates otsuse teatavakssaamisest.

  (2) Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab Vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsusel või tema poolt volitatud isikul on õigus:
  1) teostada järelevalvet toetuse kasutamise osas;
  2) teostada kohapealset kontrolli toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide üle;
  3) nõuda taotluses sisaldunud projekti tegevuste ja kulude kohta mistahes täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

  (4) Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada ja/või osaliselt või tervikuna nõuda toetus tagasi kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille esinemise korral ei oleks taotlust rahuldatud;
  2) toetust on kasutatud mittesihipäraselt;
  3) toetuse saaja muudab projekti tegevuskava või eelarvet ulatuses, mis muudab oluliselt projekti sisu;
  4) toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varajanud;
  5) toetuse saaja ei ole kinni pidanud toetuse kasutamise lepingu tingimustest;
  6) toetuse saaja oma- või kaasfinantseering väheneb alla projekti eelarves ja toetuse kasutamise lepingus toodud määra või kui projekti maht tervikuna elluviimise käigus väheneb;
  7) toetuse saaja ei esita tähtajaks aruannet;
  8) toetuse saaja on rikkunud muudes õigusaktides sätestatud tingimusi.

  (5) Taotlemisel esitatud dokumente Taotlejale ei tagastata. Esitatud dokumendid kuuluvad Vallavalitsuses säilitamisele vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 11.   Avalikkuse teavitamine

  (1) Vallavalitsus avalikustab toetused valla veebilehel.

  (2) Projektide kohta avalikustatakse vähemalt alljärgnev informatsioon:
  1) toetuse saaja nimi;
  2) projekti nimetus;
  3) eraldatud toetuse summa.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Avaldada käesolev määrus valla veebilehel.

  (2) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 15. mai 2012 määrus nr 81 „Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tõnis Kõiv
Rae Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json