HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2023, 70

Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord

Vastu võetud 17.12.2020 nr 99
RT IV, 22.12.2020, 16
jõustumine 25.12.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.2021RT IV, 29.12.2021, 801.01.2022
24.11.2022RT IV, 01.12.2022, 804.12.2022
25.05.2023RT IV, 02.06.2023, 4305.06.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Viljandi linna munitsipaalhuvikoolis lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt makstava õppetasu maksmise ja munitsipaalhuvikoolis ning erahuvikoolis makstava õppetasu soodustuse andmise kord.
[RT IV, 29.12.2021, 8 - jõust. 01.01.2022]

§ 2.   Mõisted

  (1) Munitsipaalhuvikoolina käsitletakse käesoleva korra mõistes Viljandi Huvikooli, Viljandi Kunstikooli, Viljandi Muusikakooli ja Viljandi Spordikooli.
[RT IV, 29.12.2021, 8 - jõust. 01.01.2022]

  (11) Erahuvikoolina käsitletakse eraühingu poolt peetavat huvikooli, millel on koolitusluba ning mille õppurite andmed on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).
[RT IV, 29.12.2021, 8 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Õppur käesoleva korra tähenduses on huvikooli nimekirja kantud kuni 19 aastane k.a. õpilane. Pärast 20-aastaseks saamist loetakse huvikooli õppuriks õppivat keskhariduseta noort kuni kooli lõpetamiseni. Muud erandid kinnitab linnavalitsus.
[RT IV, 02.06.2023, 43 - jõust. 05.06.2023]

  (3) Õppuri elukohana käesoleva korra tähenduses käsitletakse tema Eesti rahvastikuregistri järgset elukohta.

  (4) Õppetasu käesoleva korra tähenduses on huvikoolide õppekulude osaline katmine vanema poolt Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) või erahuvikooli määratud suuruses.
[RT IV, 01.12.2022, 8 - jõust. 04.12.2022]

  (5) Käesoleva korra § 4 ja § 5 mõistes käsitletakse huvikoolina lisaks huvitegevust pakkuvaid eraühinguid, millel ei ole koolitusluba, kuid mis pakuvad regulaarselt toimuvat huvitegevust, ning mis on tegutsenud vähemalt ühe õppeaasta jooksul enne soodustuse taotluse laekumist linnavalitsusele.
[RT IV, 02.06.2023, 43 - jõust. 05.06.2023]

§ 3.   Õppetasu maksmine munitsipaalhuvikoolis
[RT IV, 29.12.2021, 8 - jõust. 01.01.2022]

  (1) Vanem kinnitab õppetasu maksmise kohustust huvikooli sisseastumisavaldust allkirjastades.

  (2) Õppetasu makstakse vanema poolt linnavalitsuse väljastatud arve alusel arvel näidatud tähtajaks. Arved esitatakse eelmise kuu eest. Õppetasu maksmata jätmisel arvel märgitud maksetähtajaks on arve väljastajal õigus anda võlgnevus sissenõudmiseks inkassofirmale.

  (3) Õppuri mistahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel väljaarvamise hetkeks tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

  (4) Vanem on vabastatud õppetasu maksmisest, kui õppetöö on huvikooli poolsel põhjusel katkenud. Õppetasust vabastamise perioodi, vabastatud õppurid ja vabastamise summad kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (5) Õppetasust vabastamise summa arvutatakse proportsionaalselt toimuma pidanud õppetöö suhtes.

§ 4.   Õppetasu maksmise soodustus

  (1) Õppetasu soodustus 50% kehtib munitsipaalhuvikooli õppurile, kes on tervislikel põhjustel õppetööst puudunud rohkem kui 4 nädalat (28 kalendripäeva ja enam) ning see kinnitatakse huvikooli direktori käskkirjaga. Õppuri puuduma jäämisest tervislikel põhjustel on vanem kohustatud teavitama huvikooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
[RT IV, 29.12.2021, 8 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Õppetasu soodustus 100% kehtib Viljandi Spordikooli taotluse alusel Audentese Spordigümnaasiumi õppurile, kes on kantud Viljandi Spordikooli nimekirja.

  (3) Õppetasu soodustus 100% (va erahuvikool, vt lg 4) kehtib õppurile, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  1) on perest, mille netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast töötasu alammäärast kuus;
  2) on toimetulekutoetust saavast perest, toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul;
  3) on perest, kus huvikoolis õpib 3 õppurit;
  4) on perest, kus kasvab 4 või enam kuni 19-aastast k.a. last.
[RT IV, 02.06.2023, 43 - jõust. 05.06.2023]

  (4) Erahuvikoolide puhul on ühe kuu soodustuse maksimummääraks munitsipaalhuvikoolide ühe kuu kõige kõrgem õppetasu.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 kehtestatud õppetasu maksmise soodustust on õigustaotleda vanemal, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn ning tema elukoha aadress ühtib lapse elukoha aadressiga.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud õppuri vanem võib taotleda õppetasu maksmise soodustust igale õppurile ühe huvikooli ringi kohta.
[RT IV, 02.06.2023, 43 - jõust. 05.06.2023]

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud õppuri vanem võib taotleda õppetasu maksmise soodustust iga õppuri kõigi huvikoolide ringide kohta.

  (8) Soodustuse määramise perioodid on:
  1) 1. september–31. detsember;
  2) 1. jaanuar–31. mai.

§ 5.   Õppetasu maksmise soodustuse taotlemine ja määramine

  (1) Taotlus esitatakse linnavalitsusele e-teenuste keskkonnas.

  (2) Taotluse esitamise tähtajad on:
  1) 15. oktoober, sellisel juhul määratakse toetus tagasiulatuvalt perioodi 1. september–31. detsember eest;
  2) 15. jaanuar, sellisel juhul määratakse toetus tagasiulatuvalt perioodi 1. jaanuar–31. mai eest.

  (3) Taotlused, mis laekuvad peale tähtaega, vaadatakse läbi kuupõhiselt:
  1) kui taotlus laekub käesoleva kuu enne 15. kuupäeva, arvestatakse soodustus tagasiulatuvalt käesoleva kuu algusest kuni vastava soodustuse perioodi lõpuni;
  2) kui taotlus laekub käesoleva kuu peale 15. kuupäeva, arvestatakse soodustuse saamiseks järgmise kuu algusest kuni vastava soodustuse perioodi lõpuni.

  (4) Taotleja poolt esitatud andmete võimaliku muutumise korral menetletakse avaldusi igakuiselt 15. kuupäeva seisuga.

  (5) Soodustuse saaja on kohustatud teavitama soodustuse saamise õiguse lõppemisest Viljandi Linnavalitsust.

  (6) Soodustuse määramise, sellest keeldumise või selle peatamise otsustab haridus- ja kultuuriamet.

  (7) Käesoleva korra § 4 lõike 3 punktis 1 kirjeldatud tingimusele taotluse esitamisel tuleb sissetulekute tõestamiseks taotlusele lisada vanemate viimase kolme kuu pangakontode väljavõtted.
[RT IV, 02.06.2023, 43 - jõust. 05.06.2023]

  (8) Erahuvikoolide puhul kompenseeritakse õppetasu kuludokumentide ja nende maksmist tõendavate dokumentide alusel tagasiulatuvalt peale lapse osalemist huvikooli õppes. Kuludokumendid esitatakse e-teenuste keskkonnas.
[RT IV, 02.06.2023, 43 - jõust. 05.06.2023]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Lapsevanem ei pea tasuma õppetasu juhul, kui Eesti Vabariigis on kehtestatud eriolukord ja laps eriolukorra ajal huvikoolis ei käi.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määruse § 3 lõikeid 4 ja 5 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. novembrist 2020.

  (4)
[Kehtetu - RT IV, 02.06.2023, 43 - jõust. 05.06.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json