Ehitus

Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Lüganuse valla programmi "Ehitised korda Lüganuse vallas" läbiviimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2020, 20

Lüganuse valla programmi "Ehitised korda Lüganuse vallas" läbiviimise kord

Vastu võetud 17.12.2020 nr 127

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Programmi „Ehitised korda Lüganuse vallas" eesmärk

  Programmi „Ehitised korda Lüganuse vallas" (edaspidi programm) eesmärk on aidata kaasa Lüganuse valla (edaspidi vald) territooriumil asuvate eramajade ja korterelamute välisilme ja tehnilise seisukorra parandamisele, energiatõhususe tõstmisele ning elanike elamistingimuste parandamisele, toetades neid tegevusi valla eelarvest (edaspidi toetus) käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Osaleja - riiklikusse ehitisregistrisse kantud, Lüganuse vallas asuva eluhoone omanik, ühis- või kaasomanikud, kelle elukoht taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri andmetel Lüganuse vald või Lüganuse vallas toimivad äriregistrisse kantud korteriühistud;
  2) Eramajaga võrdsustatakse kuni 3 korteriga elamu, kusjuures osalejaks on omanikud ühiselt või volituse alusel nende esindaja;
  3) Elamute fassaadi viimistluse uuendamine - tööd hoone fassaadi ringpiires tervikuna;
  4) Toetuskõlbulikud tööd – käesolevas määruses loetletud tegevused ja struktuurfondidest toetuse taotlemise korral korterelamu terviklahenduse rekonstrueerimise käigusteostatavad soojustus- ja välisviimistlustööde omaosaluse osa;
  5) Eramajade vee- ja kanalisatsioonitööd - puurkaevude ja salvkaevude rajamine või puhastamine, septikute, biopuhastite või mahutite paigaldamine, veetorustike paigaldamine/rajamine kaevust eluhoonesse või kanalisatsioonitorude paigaldamine/rajamine eluhoonest septikusse, biopuhastisse või mahutisse ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumine (edaspidi ÜVK), v.a reoveekogumisalad, kus antakse toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuse eraisiku vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise meetmest) ning vajadusel projekteerimine (ÜVK liitumisel loetakse töö abikõlbulikuks liitumislepingu olemasolul). Toetuse abikõlbulik ei ole hajaasustuse programmis omaosaluse osa (topelt omaosaluse rahastus ei ole abikõlbulik);
  6) Eramajade katusekatte vahetamine - asbesti sisaldavate eterniitplaatide asendamine katusekivi, profiilplekki, bituumensindli, bituumenplaadi, rullmaterjali, laastude, roo või tsementkiudplaatidega (v.a asbesti sisaldav eterniit, ruberoid ja PVC laineplaat). Toetuskõlbulik on katusekatte materjal, materjali aluskangas, lisaplekid ja kinnituskruvid, puitroovitis, otsa- või harjalauad. Toetuskõlbulik on katusekatte vahetamise tervikpakkumusena vajadusel ka projekteerimise kulud. Toetuskõlbulik ei ole sarikate materjali ja paigalduse kulud, uusehitise katusekate paigaldamine;
  7) Korterelamute fassaadi viimistluse uuendamine - vallas toimivate korteriühistutega elamu fassaadi ringpiires osalist või tervikuna soojustamist, värvimist või lõppviimistlusega materjalide paigaldamist, trepikodade akende, välis- ja siseuste ning keldri akende vahetamine, trepimademe katuse paigaldamist, treppide, sokli ja panduse remont. Toetuskõlbulik on materjalide maksumus ja paigaldamise ning viimistlemise teenustöö maksumus;
  8) Korterelamu katusekatte vahetamine, vihmaveerennide paigaldamine, korstnapitsi renoveerimine - asbesti sisaldavate eterniitplaatide asendamine katusekivi, profiilplekki, bituumensindli, bituumenplaadi, rullmaterjali või tsementkiudplaatidega (v.a asbesti sisaldav eterniit, ruberoid ja PVC laineplaat), vihmaveesüsteemi osaline või ringpiires paigaldamine, kütte- või ventilatsioonikorstnate otste remontimine korstnamütsi paigaldamine. Toetuskõlbulik on katusekatte materjal, materjali aluskangas, lisaplekid ja kinnituskruvid, puitroovitis, otsa- või harjalauad ja teenustööde maksumus (katusekatte vahetamise tervikpakkumusena vajadusel ka projekteerimise kulud, energiaaudit, järelevalve). Toetuskõlbulik on vihmaveesüsteemi materjali, korstnapitsi ehitusmaterjali ja teenustöö maksumus. Toetuskõlbulik ei ole sarikate materjali ja paigalduse kulud, uusehitise katusekate paigaldamine;
  9) Korterelamute tehnilise taristu remont - vallas toimivate korteriühistutega elamute üldkanalisatsiooni torustiku tervikuna või osaline vahetus, hoone kütte, külma­ ja soojavee torustiku, nende sulg- ja reguleerimisseadmete osaline või tervikuna vahetus, soojussõlmede seadmete vahetamine ja soojustamine, korterelamu üldelektrisüsteemi terviklik renoveerimine ning nende tegevustega seotud teenustööde maksumus.

  (2) Käesolevas määruses kasutatakse kuludokumentide mõisteid järgmises tähenduses:
  1) arve - kauba- või teenusepakkuja esitatud arve kauba müügi või teenuse osutamise eest;
  2) maksmist tõendav dokument – osaleja poolt kauba või teenuse eest tasumist tõendav panga arhiveerimistunnusega maksekorraldus, kaardimakse - või sularahakviitung (raamatupidamise algdokumendid). Maksmist tõendav dokument peab sisaldama ainult abikõlbulike materjali ja teenustöö kulusid.

  (3) Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend. Raamatupidamise algdokument peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) kuludokumentide selgelt loetavad koopiad või originaaldokumendid, mis esitatakse koos kuluaruande vormiga;
  2) dokumendi nimetus ja number, koostamise kuupäev, tehingu majanduslik sisu (kauba või teenuse nimetus), tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa), tehingu osapoolte nimed ja asu- või elukoha aadressid, tehingu kinnitus osapoolte allkirjadega;
  3) kaardimaksega tasumisel peab olema kviitungil näidatud lisaks maksekaardi tunnusele ka maksja nimi.

  (4) Juhul, kui maksete teostaja ei ole programmis osaleja või tema poolt volitatud isik, peab algdokument sisaldama selgitust, kelle nimel ja mille eest makse on teostatud.

  (5) Nõutele mittevastavalt esitatud kuludokumente on vallavalitsusel õigus mitte arvestada.

§ 3.   Programmi raames toetatavad tegevused

  (1) Programmi raames toetatakse eramajades järgmisi tegevusi:

  1) majade fassaadi viimistluse uuendamist, sh hoone või selle osade (sokli, akende, uste, rõdu piirde) soojustamist, värvimist või lõppviimistlusega materjalide paigaldamist;
  2) veevarustuse ja kanalisatsioonitööde teostamist (v.a hajaasustuse programmist või Keskkonnainvesteeringute Keskuse eraisiku vee - ja kanalisatsioonitaristu meetmest toetust saanud majapidamiste omaosaluse katmist), sh torustike, mahutite, septikute, biopuhastite, drenaazi (sadeveesüsteem), puurkaevude rajamist ning salvkaevude puhastamist;
  3) katusekatte vahetamist, terviklahenduse puhul ka vihmaveerennide paigaldamist ja korstnapitsi renoveerimist;
  4) lipumastide paigaldamist;
  5) piirdeaedade ehitamist, värvimist, vahetamist;
  6) Päästeameti ettekirjutuse või korstnapühkija ülevaatusakti alusel küttesüsteemi (korsten, pliit, ahi) ehitamist ja renoveerimist.

  (2) Programmi raames toetatakse korterelamutes järgmisi tegevusi:

  1) korterelamute fassaadi viimistluse uuendamist, s.h soojustamist, värvimist või lõppviimistlusega materjalide paigaldamist, trepikodade, akende, keldri akende ning uste vahetamist, trepimademe katuse paigaldamist, sokli, panduse ja ühisrõdude remontimist;
  2) korterelamu katusekatte uuendamist (terviklahendusena soojustamist, vihmaveerennide paigaldamist, korstnapitsi renoveerimist);
  3) korterelamute tehnilise taristu remonti (üldkanalisatsioonitorustiku remonti, magistraaltorustike, nagu küte, vesi ja gaas ja nende sulg- ja reguleerimisseadmete soojustamist ja vahetamist, elamu üldelektrisüsteemi remonti, soojussõlmede seadmete vahetamist ja soojustamist, liftiseadmete remonti;
  4) korterelamute juurde jäätmemajade rajamist.

  (3) Programmi käigus valla eelarvest rahaliste vahendite piires antav toetus on ette nähtud abikõlbulike kulutuste osaliseks kompenseerimiseks eramajade omanikule ja korteriühistutele.

  (4) Abikõlbulikeks hooneteks ei ole eramaja või korterelamu abihooned, saunad, garaa˛id ja muud mitteeluhooned.

  (5) Abikõlbulikeks kuludeks ei loeta neid tegevusi, mille käigus soovitakse asendada olemasolevat korras ehitise osa või parendada nende välisilmet.

  (6) Toetust saanud eramajade omanikele ei eraldata toetust järgneva ühe aasta jooksul.

  (7) Korteriühistud, kes on saanud jooksval aastal toetust, ei saa taotleda toetust kahe järgneva aasta jooksul.

§ 4.   Toetuse määrad

  (1) Toetuse määrad eramajadele on järgmised:
  1) 30 % elamu fassaadi, s.h hoone osade välisviimistluse uuendamise materjalide ja töö maksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot;
  2) 30% veevarustuse ja kanalisatsioonitööde materjalide ja töö maksumusest, kuid mitte rohkem, kui 1500 eurot;
  3) 30% katusekatte materjali ja ehitustöö maksumusest (täislahenduse puhul ka korstnapitsi taastamise ning vihmaveesüsteemide paigaldamise kuludest), kuid mitte rohkem kui 3000 eurot;
  4) 30% piirdeaia ja/või lipumasti materjalide ning paigaldamise ja viimistluse teenustöö maksumusest, kuid mitte rohkem kui 500 eurot;

  (2) Toetust antakse jooksval aastal programmis osalejale käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud toetuskõlbulike tegevuste kohta kokku mitte rohkem, kui 4000 eurot aastas.

  (3) Toetuse määrad abikõlbulike tegevuste kohta korteriühistutele on järgmised:
  1) alates 4 kuni 12 korteriga elamu fassaadi viimistluse uuendamise, katusekatte vahetamise ja tehnilise taristu remondi materjalide ja töö maksumusest 45% kuid mitte rohkem kui 9000 eurot;
  2) alates 13 kuni 28 korteriga elamu fassaadi viimistluse uuendamise, katusekatte vahetamise ja tehnilise taristu remondi materjalide ja töö maksumusest toetust 40% kuid mitte rohkem kui 10500 eurot;
  3) alates 29 kuni 60 korteriga elamu fassaadi viimistluse uuendamise, katusekatte vahetamise ja tehnilise taristu remondi materjalide ja töö maksumusest 35% kuid mitte rohkem kui 12000 eurot;
  4) alates 61 kuni 100 korteriga elamu fassaadi viimistluse uuendamise, katusekatte vahetamise ja tehnilise taristu remondi materjalide ja töö maksumusest 30% kuid mitte rohkem kui 13500 eurot;
  5) alates 101 kuni 120 korteriga elamu fassaadi viimistluse uuendamise, katusekatte vahetamise ja tehnilise taristu remondi materjalide ja töö maksumusest 30% kuid mitte rohkem kui 15000 eurot;
  6) prügimaja ehitusmaterjali ja töö maksumusest kuni 50% kuid mitte rohkem kui 1500 eurot.

  (4) Korteriühistu võib jooksval aastal vastavalt vajadusele valida käesoleva paragrahvi lõikes 3 loetletud toetuskõlblikest tegevustest kaks tegevust.

  (5) Korteriühistutele jooksval aastal eraldatava toetuse maksimaalsed piirmäärad abikõlbulike tegevuste kohta kokku on:
  1) alates 4 kuni 12 korteriga majadel on jooksval aastal eraldatava toetuse maksimaalseks piirmääraks on 18 000 eurot;
  2) 13 kuni 28 korterit korteriga majadel on jooksval aastal eraldatava toetuse maksimaalseks piirmääraks on 21 000 eurot;
  3) 29 kuni 60 korteriga majadel on jooksval aastal eraldatava toetuse maksimaalseks piirmääraks on 24 000 eurot;
  4) 61 kuni l00 korteriga majadel on jooksval aastal eraldatava toetuse maksimaalseks piirmääraks on 27 000 eurot;
  5) 101 kuni 120 korteriga majadel on jooksval aastal eraldatava toetuse maksimaalseks piirmääraks on 30 000 eurot.

§ 5.   Programmi läbiviimise kord

  (1) Eramaja omanik või üks kaasomanikest, korteriühistu juhatuse liige või volituse alusel nende esindaja, esitab enne toetuskõlbuliku tegevusega alustamist Lüganuse Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) programmis osalemiseks vormikohase avalduse (edaspidi avaldus) (Lisa 1 või Lisa 2), asjakohasel juhul volikirja ja kehtiva hinnapakkumise või hinnakalkulatsiooni, mis sisaldab kavandatava töö maksumust.

  (2) Avaldus toetuse saamiseks esitatakse paberkandjal Lüganuse Vallavalitsuse kantseleile aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil [email protected] . Esitatud avaldused kantakse ajalise laekumise järjekorras dokumendiregistrisse. Avaldusi saab esitada alates jooksva aasta veebruarikuu esimesest tööpäevast kuni jooksva aasta 31.oktoobrini või kuni valla eelarves eraldatud vahendite lõppemiseni.

  (3) Ametiasutuse volitatud ametnikul (edaspidi ametnik) on õigus lükata avaldus tagasi kui:
  1) kehtiv hinnapakkumus või hinnakalkulatsioon on esitamata;
  2) taotletakse toetust mitteabikõlbulikule tegevusele;
  3) tegevust on alustatud enne avalduse esitamist;
  4) eelarvest eraldatud vahendid on täielikult reserveeritud;
  5) osaleja esitab avalduse toetust saanud töö teostamiseks.

  (4) Pärast avalduste registreerimist reserveerib ametnik avalduste laekumise järjekorras eelarves ettenähtud vahenditest paragrahv 4 lõigetes 1 ja 3 sätestatud piirsumma, kuid mitte rohkem kui lõigetes 2 ja 5 lubatud maksimaalne summa.

  (5) Ametiasutus võib osalejale väljastada garantiikirja määratud piirsumma ulatuses.

  (6) Pärast valla eelarves ettenähtud kõigi vahendite reserveerimist ülejäänud avaldusi ei rahastata seni, kuni reserveeritud projektidest vabanevad vahendid. Ametiasutus teavitab eelarveliste vahendite lõppemisest valla veebilehel. Vabanenud vahenditest rahastatakse järjekorras järgmisi avaldusi, mis ei ole rahastust saanud.

  (7) Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) võib määrata vabanenud vahendite arvelt piirmäärast vähem toetust saanud tegevustele täiendavat toetust.

  (8) Enne toetatava tegevuse alustamist on ehitusnõunikul kohustus tutvuda objekti seisukorraga ja jäädvustada hoone või tehnilise taristu seisukord digitaalsel kujul (fotod) hiljemalt ühe nädala jooksul avalduse esitamisest. Toetatava tegevusega võib alustada pärast objekti seisukorra jäädvustamist.

  (9) Toetuse väljamaksmiseks peab toetatav tegevus olema täielikult lõpetatud ja programmi vormikohane aruanne (Lisa 3) koos kõikide kulu - ja maksedokumentide loetavad koopiate või originaalidega esitatud ametiasutusele hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks. Aruande ja sellele lisatud loetavad elektroonilised kulu- ja maksedokumendid võib esitada paberkandjal ametiasutusele või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile [email protected]. Toetuskõlbulik ei ole tegevus, mis on alustatud või lõpetatud enne programmis osalemise avalduse esitamist või mille kuluaruanne esitatakse pärast jooksva aasta 30. novembrit.

  (10) Juhul, kui kuludokumendid ei kajasta täielikult aruandes esitatud osaleja kulusid toetuskõlbulikule tegevusele, määrab vallavalitsus toetuse tegelike kulude alusel.

  (11) Pärast aruande esitamist on ehitusnõunikul kohustus tutvuda objekti seisukorraga ja jäädvustada hoone või tehnilise taristu uus seisukord digitaalsel kujul (fotod) hiljemalt kahe nädala jooksul vormikohase aruande esitamisest.

  (12) Toetuskõlbuliku tegevuse kulud kinnitab ja toetuse suuruse määrab vallavalitsus korraldusega. Toetus kantakse üle osaleja või tema volitatud esindaja poolt avalduses näidatud arvelduskontole hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vallavalitsuse korralduse jõustumist.

  (13) Vallavalitsus võib erandkorras otsustada põhjendatud vajaduse korral toetuse eraldamist korteriühistule vastuvõtuakti alusel toetuskõlbuliku tegevuse eest vastavalt esitatud kuludokumentidele ja proportsionaalselt toetuse määrale.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Programmi raames avalduse alusel rahastust saanud osalejate nimekiri avalikustatakse valla veebilehel.

  (2) Vallavalitsus esitab Lüganuse Vallavolikogule ülevaate programmis kasutatud vahendite ja toetuskõlbulike tegevuste kohta iga kalendriaasta märtsikuu vallavolikogu istungil.

  (3) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2021. a

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

Lisa 1  Avalduse vorm (eramaja)

Lisa 2  Avalduse vorm (korteriühistu)

Lisa 3  Aruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json