HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eralasteaiale toetuse eraldamise kord

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2020, 31

Eralasteaiale toetuse eraldamise kord

Vastu võetud 17.12.2020 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja erakooliseaduse § 22 lg 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Eralasteaiale toetuse eraldamise korras määratakse Tartu valla eelarvest Tartu vallas tegutsevale eralasteaia pidajale toetuse eraldamise tingimused ja kord ning väljaspool Tartu valda asuvas eralasteaias õppekohta kasutava lapse, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu vald, eest toetuse eraldamise tingimused ja kord. Väljaspool Tartu valda eralasteaias õppekoha kasutamise toetuse eraldamist reguleerib käesoleva korra 3. peatükk.

§ 2.   Eralasteaed

  Eralasteaed on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi eralasteaia pidaja) asutus, kes tegutseb koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab hoidu ja alusharidust koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

2. peatükk Tartu valla eelarvest eralasteaiale toetuse eraldamise tingimused ja kord 

§ 3.   Eralasteaia tegevuse alustamine, laiendamine ja lõpetamine

  (1) Eralasteaia pidaja, kes soovib alustada Tartu valla eelarvest toetatava alushariduse ja hoiuteenuse (edaspidi haridusteenus) osutamist eralasteaia kaudu või laiendab oma tegevust uutesse ruumidesse, teavitab kirjalikult Tartu Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonda (edaspidi osakond ) hiljemalt neli kuud enne tegevuse alustamist või laiendamist, esitades seejuures andmed eralasteaia pidaja, eralasteaia tegevuskoha, orienteeruva õppekohtade arvu ja rühma tegevuse alustamise aja kohta.

  (2) Tartu valla eelarvest toetatava eralasteaia pidaja teavitab eralasteaia tegevuse lõpetamisest osakonda kirjalikult kolm kuud enne tegevuse lõpetamist.

§ 4.   Eralasteaiale toetuse eraldamise tingimused

  Tartu valla eelarvest toetatakse eralasteaia pidajat, kui:
  1) eralasteaia pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
  2) eralasteaia pidajal on kehtiv tegevusluba, mille ta on esitanud osakonnale koos selle väljastamise aluseks olnud Terviseameti ja Päästeameti tõendiga tervisekaitse- ja ohutusnõuete täitmise kohta;
  3) eralasteaia pidajal puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus;
  4) eralasteaias õppekohta kasutav laps (edaspidi toetatav laps) on pooleteise kuni seitsmeaastane (või kuni koolis õppima asumiseni) ning tema enda ja ühe seadusliku esindaja (edaspidi vanem) elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Tartu vald;
  5) toetatava lapse andmed on kantud Tartu valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO;
  6) toetatav laps kasutab õppekohta ja lapsehoiuteenust kokku mitte rohkem kui 1,0 koormusega;
  7) eralasteaia pidaja on osakonnale esitanud vanemaga sõlmitud lepingu lasteaias õppekoha kasutamise kohta;
  8) vanema makstava õppemaksu suurus võrrelduna täisajalise koha õppemaksuga ei ületa Tartu valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetavat osa, v.a kui eralasteaia pidaja tõstab õppemaksu suurust alates 1. septembrist kuni summani, mis vastab Tartu valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetava osa suurusele alates õppemaksu tõstmisele järgneva aasta 1. jaanuarist.

§ 5.   Eralasteaiale toetuse eraldamine

  (1) Kui eralasteaia pidaja on õigeaegselt teavitanud osakonda Tartu valla eelarvest toetatava haridusteenuse osutamise alustamisest või laiendamisest ning on täidetud käesoleva määruse 4. paragrahvis sätestatud tingimused, eraldatakse talle iga toetatava lapse eest eralasteaia toetus kalendrikuu kohta.

  (2) Kui toetatav laps kasutab õppekohta täisajalisena (vähemalt 50 tundi nädalas), siis eraldatakse eralasteaia toetust kuumäära alusel. Kui toetatav laps kasutab õppekohta osaajalisena, siis eraldatakse eralasteaia toetust kuumäära alusel, korrutades seda kasutatava õppekoha suurusega.

  (3) Kui Tartu valla eelarvest toetatav laps alustab või lõpetab õppekoha kasutamise kalendrikuu kestel või kalendrikuu kestel muutuvad käesoleva määruse 4. paragrahvi 4. punktis nimetatud andmed, siis eraldatakse eralasteaia toetus lähtudes tööpäevade arvust, mil laps kasutas vastavas kuus õppekohta või olid täidetud 4. paragrahvi 4. punktis sätestatud tingimused. Päevamäär saadakse kuumäära jagamisel tööpäevade arvuga selles kuus, mille kohta toetust eraldatakse.

  (4) Eralasteaia toetus makstakse välja hiljemalt haridusteenuse osutamisele järgneva kuu 10. kuupäevaks ülekandega eralasteaia pidaja pangakontole.

§ 6.   Toetuse määra kehtestamine

  Tartu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kinnitab määrusega lapse kohta eraldatava toetuse suuruse kuumäära, mis võib olla erinevas vanuses laste puhul erinev. Toetusmääraks on keskmine õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus Tartu valla munitsipaallasteasutuses. Hariduslike erivajadustega laste puhul võib vallavalitsus kinnitada kuumäärale kohaldatavad koefitsiendid.

§ 7.   Toetuse sihtotstarve

  Eralasteaia pidaja võib toetust kasutada eralasteaia tegevuskulude katteks.

§ 8.   Eralasteaia pidaja teavitamiskohustus

  (1) Eralasteaia pidaja on kohustatud osakonda teavitama kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida Tartu valla eelarvest haridusteenuse toetamise lõpetamise, sealhulgas esitama toetuse eraldamiseks vajalikud andmed korrektselt Tartu valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO.

  (2) Eralasteaia pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama osakonda järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 9.   Eralasteaia toetuse väljamaksmise peatamine ja tagasinõudmine

  (1) Osakond peatab eralasteaia toetuse väljamaksmise, kui toetuse eraldamise aluseks olevad tingimused ei ole täidetud, eralasteaia pidaja ei luba osakonna esindajat haridusteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli tegemiseks või ei esita nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt.

  (2) Kui pärast eralasteaia toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse eraldamise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, on osakonnal õigus tasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

3. peatükk Väljaspool Tartu valda tegutsevale eralasteaiapidajale Tartu valla lapse poolt õppekoha kasutamise toetuse maksmine 

§ 10.   Väljaspool Tartu valda tegutsevale eralasteaia pidajale toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetust makstakse eralasteaiale lapse eest, kes Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) andmetel arveldamisele kuuluva kalendrikuu kümnenda kuupäeva seisuga oli kantud eralasteaia nimekirja ja kes kasutab nimetatud eralasteaias tegelikult kohta või osaajalist kohta ning lapse vanus on 1,5- 7 eluaastat.

  (2) Toetust makstakse lapse eest, kes kasutab osaajalist lasteaiakohta mitte rohkem kui kolmel päeval nädalas või kaheteistkümnel päeval kalendrikuus.

  (3) Toetust makstakse lapse eest, kelle elukoht ja taotluse esitaja elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Tartu vallas ning on seda kogu arveldamisele kuuluva perioodi jooksul.

  (4) Toetust ei maksta lapse eest, kelle vanem või seaduslik esindaja on teinud taotluse Tartu valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmiseks ning kellele on pakutud kohta Tartu valla munitsipaallasteaias ning kes on pakutud kohast loobunud.

  (5) Toetust makstakse vallavalitsuse, eralasteasutuse ja lapsevanema vahel sõlmitud finantseerimislepingu alusel.

  (6) Toetuse maksmine katkestatakse kui toetuse maksmise perioodil lapse elukoht Rahvastikuregistri andmetel ei ole enam Tartu vald.

§ 11.   Toetuse taotlemine ja menetlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab vanema elektroonilise taotluse. Vastava vormi kinnitab vallavalitsus

  (2) Osakond kontrollib esitatud andmeid ja menetleb taotluse 10 tööpäeva jooksul

§ 12.   Toetuse suurus

  Kui väljaspool Tartu valda tegutsev eralasteaia pidaja on täitnud toetuse eraldamise aluseks olevad tingimused, eraldatakse talle toetust eralasteaia pidaja esitatud arve alusel, kuid mitte suuremas summas kui sama toetatava lapse eest oleks õigus saada eralasteaia toetust Tartu vallas tegutseval eralasteaia pidajal.

4. peatükk Järelevalve  

§ 13.   Järelevalve

  (1) Osakonnal on õigus igal ajal kontrollida Tartu valla eelarvest eraldatava eralasteaia toetuse eraldamise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

  (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud kontrolli tegemiseks on osakonnal õigus:
  1) nõuda Tartu valla eelarvest toetatava eralasteaia pidajalt haridusteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide (sealhulgas vanemalt saadud õppemaksu kohta) esitamist;
  2) küsida Tartu valla eelarvest toetatava lapse vanemalt andmeid haridusteenuse kasutamise kohta;
  3) siseneda eelneval kokkuleppel Tartu valla eelarvest toetatava haridusteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse haridusteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

  (3) Tartu valla eelarvest toetatava eralasteaia pidaja peab eralasteaiaga seotud dokumente säilitama vähemalt viis aastat, kui õigusaktis ei ole ette nähtud pikemat dokumentide säilitamise aega.

5. peatükk Lõppsätted  

§ 14.   Toitlustamine

  Eralasteaia toitlustamisteenuse hind ei või vanema jaoks olla kõrgem vastava valdkonna turuhinnast.

§ 15.   Täiendavate teenuste osutamine

  Täiendavate teenuste osutamine toimub kokkuleppel vanemaga. Vanema jaoks on täiendav teenus vabatahtlik.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Üllar Loks
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json