Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Mulgi valla aasta noorsootöö tegija, aasta noor tegija ja aasta noorsootöö teo tunnustamise statuut

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2020, 38

Mulgi valla aasta noorsootöö tegija, aasta noor tegija ja aasta noorsootöö teo tunnustamise statuut

Vastu võetud 16.12.2020 nr 138

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkt 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määruse eesmärk on arvestada ja tunnustada noorte saavutusi Mulgi vallas, noorte eluolu parandamisele kaasaaitamises, noorte vaba aja veetmise võimaluste arendamises, noorte huvide eest seismises, noorte omaalgatusliku tegevuse ja ettevõtlikkuse propageerimises aasta jooksul.

§ 2.   Kategooriad

  Tunnustatakse kolmes kategoorias:
  1) aasta noorsootöö tegija;
  2) aasta noor tegija;
  3) aasta noorsootöö tegu.

§ 3.   Kategooriate selgitused

  (1) Aasta noorsootöö tegija on isik, kes on Mulgi valla noori oskuslikult juhendanud nende annete avastamisel ja ideede teostamisel, viinud ellu edukaid projekte ja/või käivitanud uuenduslikke ettevõtmisi.

  (2) Aasta noor tegija on 7–26 aastane isik või isikud, kelle omaalgatuslik ettevõtmine on võimaldanud noortel panustada kogukonda ja/või positiivselt mõjutanud noorte elu Mulgi vallas.

  (3) Aasta noorsootöö tegu on Mulgi vallas tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine, mis on aidanud muuta valla noorte elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks.

§ 4.   Ettepanekute esitamine

  (1) Ettepanekuid tunnustamiseks kandidaadi kohta võivad esitada kõik soovijad.

  (2) Ettepanekud esitatakse Mulgi Vallavalitsusele (ametiasutusele) vormikohasel taotlusel (Lisa) igal aastal alates 01. oktoobrist kuni 31. oktoobrini.

§ 5.   Ettepanekute menetlemine

  (1) Mulgi Vallavalitsus (ametiasutus) registreerib taotlused ja esitab laekunud ettepanekud Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korraldusega moodustatud 5-liikmelisele komisjonile, mille koosseisu kuulub Mulgi Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni liige.

  (2) Komisjon hindab kandidaate viiepallisüsteemis (punktid 1-5), andes pingereas parimale 5 punkti, järgmisele 4 jne. Kõiki punkte saab kasutada vaid ühel korral. Kui esitatud kandidaate on vähem kui viis, siis hinnatakse alustades 5st punktist. Võitjaks kuulutatakse suurima punktisumma saanud kandidaat. Võrdsete punktide puhul otsustab komisjoni esimehe hääl.

  (3) Komisjon ei hinda kandidaate, keda on viimase kolme aasta jooksul tunnustatud sama tegevuse eest ning samas kategoorias.

  (4) Komisjon teeb otsuse hiljemalt jooksva aasta 10. novembriks ning esitab ettepanekud tunnustuse saajate kohta vallavalitsusele. Tunnustuse saajad kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (5) Komisjonil on õigus ettepanekute puudumisel või tunnustuse eesmärkidele mittevastavuse korral jätta tunnustused välja kuulutamata.

§ 6.   Tunnustamine

  (1) Aasta noorsootöö tegijat tunnustatakse valla tänukirja ja rahalise preemiaga.

  (2) Aasta noort tegijat tunnustatakse valla tänukirja ja rahalise preemiaga.

  (3) Aasta noorsootöö tegu tunnustatakse valla tänukirja ja rahalise preemiaga.

  (4) Rahalise preemia suuruse määrab vallavalitsus igal aastal eraldi vastavalt valla eelarvelistele võimalustele. Rahalise preemia suurus määratakse tunnustuse saajale § 5 lõikes 4 sätestatud korralduses.

  (5) Tunnustamine toimub Mulgi valla noorsootöö nädala raames korraldatud tänuüritusel.

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa Ettepanek Mulgi valla aasta noorsoo tegija, noor tegija ja noorsootöö tegu tunnustamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json