Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Noortekeskustele tegevustoetuse eraldamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2021, 1

Noortekeskustele tegevustoetuse eraldamise kord

Vastu võetud 16.12.2021 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootööseaduse § 8 punktide 2 ja 3 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest Pärnu linnas tegutsevatele ja asuvatele eraõiguslikele noortekeskustele noorsootöö korraldamiseks tegevustoetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

  (2) Juriidilistele isikutele, mille juures tegutseb ka erahuvikool, spordiklubi, kogukonnakeskus, avatud kultuurikeskus, kultuuriühing või mõni muu organisatsioon, millele juba antakse tegevustoetust Pärnu linna eelarvest, käesolev määrus ei laiene.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) noor – seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik;
  2) noortekeskus – eraõiguslik juriidiline isik või eraõigusliku juriidilise isiku ettevõte, mille põhitegevuseks on põhikirja järgi avatud noorsootöö korraldamine;
  3) noorsootöö – tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda;
  4) logiraamat – noortekeskuste elektrooniline seiresüsteem, mille abil on võimalik noortekeskustel koguda igapäevast statistikat;
  5) noorte omaalgatusprojekt – noorte mõtetest alguse saanud ideede arendamine ja elluviimine noorte endi poolt;
  6) unikaalne noor - isik vanuses 7-26, kes osaleb noortekeskuse tegevuses ja kelle kohta on logiraamatusse loodud isikustatud andmetega kasutajakonto.

§ 3.   Eesmärgid

  Käesoleva määruse alusel toetuse andmise eesmärgiks on:
  1) toetada Pärnu linna avatud noortekeskuste jätkusuutlikkust;
  2) luua kvaliteetsed võimalused noorsootööks, mida tehakse koos noortega ning mida suunatakse noortele;
  3) toetada noorte omaalgatust ning nende vaba tahet osaleda noorsootöös, mis lähtub võrdsest kohtlemisest, sallivusest ja võrdse partnerluse põhimõtetest;
  4) Pärnu linna noortekeskuste korrashoid;
  5) Pärnu linna noorsootöö arendamine.

§ 4.   Toetuse eraldamise üldalused

  (1) Noortekeskusel on õigus toetust taotleda alates teisest tegevusaastast.

  (2) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt ja määratakse üheks kalendriaastaks.

  (3) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
  2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
  3) taotleja peab olema nõuetekohaselt esitanud aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
  5) taotleja kasutab logiraamatut ja kuulub Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusse (vastavalt käesoleva määruse § 14 sätestatule).

§ 5.   Tegevustoetuse komponendid

  Tegevustoetuse komponentideks on:
  1) majandamistoetus – toetus on mõeldud noortekeskuse ruumide majandamise kulude toetamiseks, jätkusuutlikkuse tõstmiseks ja igapäevaste tegevuste läbi viimiseks. Majandamiskuluna käsitletakse muuhulgas kulusid küttele, elektrile, veele, kanalisatsioonile, hooldus- ja remonttöödele, inventarile, koolitustele, korrashoiule jms. Toetuse suurus on seotud noortekeskuse ruumide pindalaga, toetuse määra ühe ruutmeetri kohta kehtestab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).
  2) töötasutoetus – toetus on mõeldud noorsootöötajate ja juhtkonna tööjõukulude katmiseks. Toetuse suurus on seotud ametikohtade arvu ja töötajate kvalifikatsiooniga. Ametikohtade arv lähtub noortekeskuse vajadusest ja kooskõlastatakse linnavalitsuse haridusosakonnaga (edaspidi haridusosakond). Toetuse määra kehtestab linnavalitsus.
  3) noorte omaalgatusprojektide toetus – ressursid, mis on suunatud noortekeskust külastavate noorte ideede elluviimiseks. Toetuse suurus on seotud noortekeskust külastavate keskmise unikaalsete noorte arvuga. Toetuse määra kehtestab linnavalitsus.
  4) Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmemaks – toetamaks võrgustikutööd ning muutmaks logiraamatu kõigile noortekeskustele kättesaadavaks.

§ 6.   Toetuse taotlus

  (1) Käesolevas määruses sätestatud toetuste taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse haridusosakonnale järgmise aasta kohta hiljemalt jooksva aasta 31. oktoobriks.

  (2) Taotluse vormi ja taotluse esitamise kohta on info kättesaadav Pärnu linna veebilehel.

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Haridusosakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Haridusosakonnal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib haridusosakond sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 5 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks. Juhul kui taotleja jätab kõrvaldamata puudused mõne toetuse komponendi osas, lõpetatakse taotluse menetlus vastava toetuse komponendi osas.

  (4) Kui haridusosakond tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 8.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetust eraldatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast Pärnu linna eelarve vastuvõtmist linnavalitsuse korralduse alusel ja haridusosakonna ettepanekul.

  (2) Toetust eraldatakse kõigile tegevustoetuse komponentidele eraldi sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

  (3) Haridusosakond teavitab kirjalikult taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmist.

§ 9.   Toetuse kasutamise leping

  (1) Haridusosakond sõlmib noortekeskusega lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

  (2) Lepinguga määratakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtajad;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse kasutamise aruandlus;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud lepingus olulised tingimused.

§ 10.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) kasutama toetust sihtotstarbeliselt. Mittesihtotstarbelisel kasutamisel on toetuse saaja kohustatud toetuse tagasi maksma 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist;
  2) nimetama linnavalitsust toetajana ning esitlema Pärnu linna ametlikku logo oma organisatsiooni veebilehel ja trükistes.

§ 11.   Aruandlus

  (1) Toetuse kasutamise kohta peab noortekeskus eraldi arvestust.

  (2) Toetuse saaja peab hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 31. jaanuariks esitama haridusosakonnale vormikohase aruande.

§ 12.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab haridusosakond.

  (2) Haridusosakonnal on järelevalve käigus õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid.

  (3) Järelevalve käigus avastatud rikkumise korral on haridusosakonnal õigus:
  1) nõuda eraldatud toetus tagasi;
  2) vähendada toetuse suurust;
  3) peatada toetuse väljamaksmine.

§ 13.   Sanktsioonid

  Linnavalitsus ei eralda toetust järgmise kahe aasta jooksul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Noorsootöötaja kutseta noorsootöötajale makstakse palgatoetust minimaalselt 75% 2021. aasta õpetaja alampalgast kuni 2023. aasta lõpuni.

  (2) 2023. aastast alates eraldatakse palgatoetust ainult noorsootöötaja kutse omandanud noorsootöötajatele.

  (3) 2023. aastast eraldatakse noortekeskuse tegevustoetust ainult Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmetele.

  (4) 2022. aasta toetuse eraldamise taotlus esitatakse haridusosakonnale 31. jaanuariks 2022.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json