HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvitegevuse ja -hariduse kulude kompenseerimine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2021, 14

Huvitegevuse ja -hariduse kulude kompenseerimine

Vastu võetud 16.12.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 "Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord" § 1¹ lõikest 7.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse huvihariduse ja huvitegevuse kulude kompenseerimise kord Vinni vallas elavatele 7.-19. aastastele noortele.

  (2) Käesoleva korra eesmärgiks on soodustada Vinni valla noorte osalemist huvihariduses ja huvitegevuses, eesmärgiga suurendada nende valikuid ja võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused vabalt valitud huvialal;
2) huvitegevus – lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused vabalt valitud huvialal;
3) lapsevanema omaosalusena tasutav õppetasu – huvikooli poolt kehtestatud lapsevanema osa kuludest, mida üldreeglina tasutakse igakuuliste õppetasudena;
4) maksedokument - maksmist tõendav dokument (maksekorraldus/pangakonto väljavõte/ sularaha arve).

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse kompensatsiooni saajad

  Huvihariduse ja huvitegevuse kulusid on õigus kompenseerida kõigile 7.-19.aastastele noortele, kelle enda ja vanema(eestkostja, hooldaja) alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Vinni vallas.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse kompensatsiooni saamise tingimused ja taotlemine

  (1) Huviharidust ja huvitegevust pakkuva institutsiooni lepingupartner on huvihariduses või huvitegevuses osaleva noore vanem (eestkostja, hooldaja).

  (2) Huvihariduse ja -tegevuse kulude kompenseerimise taotlemiseks esitab noore seaduslik esindaja Vinni Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) taotluse ja maksedokumendi.

  (3) Vinni valla eelarvest kompenseeritakse taotluse esitamisel õppetasu 85 % ulatuses maksedokumentides fikseeritud summast. Huvialade arv ja kompensatsiooni summa ei ole arvuliselt piiratud.

  (4) Taotlusi võetakse vastu aastaringselt. Taotleda on võimalik korraga kuni kolme eelneva kuu kulude kompenseerimist, sealjuures oktoobris, novembris ja detsembris tasutud õppetasude kohta on dokumentide esitamise viimane tähtaeg 20. detsember.

  (5) Erandina kompenseeritakse huvihariduse kulud 100 % muusika valdkonna kutsealast ettevalmistust andvates koolides.

  (6) Muusika valdkonna kutsealast ettevalmistust andvates koolides õppivate noorte puhul tasutakse põhiõppe kulud koolipidaja arve alusel ametiasutuse poolt, tingimusel, et lapsevanem on ametiasutust õppimisest teavitanud.

  (7) Kompenseerimisele ei kuulu tervisespordi, laagrite, lühiajaliste kursuste ja projektide, muusikakooli eelklassi ja laulustuudio kulud, lapsevanema omaosalusena tasutud õppetasud, eksamitasud, treening-, esinemis-, võistlusriided, huvialaga seotud varustuse ja muud sarnased kulud.

§ 5.   Huvihariduse ja huvitegevuse kulude kompenseerimise taotluste menetlemine

  (1) Taotlusi menetleb ametiasutuse vastav ametnik (edaspidi menetleja).

  (2) Taotluse menetleja kontrollib esitatud dokumentide vastavust käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (3) Taotluses esinevate puuduste korral teavitatakse taotlejat ning antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtaegselt, lõpetatakse menetlus ning teavitatakse sellest taotlejat.

  (4) Kompensatsiooni määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
2) taotleja on esitanud ebaõigeid andmeid;
3) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida.
4) käesoleva määruse § 4 lg 7 toodud asjaoludel.

  (5) Kompensatsiooni maksmise või maksmata jätmise otsustab ametiasutuse ametnik haldusaktiga.

Aili Taal
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json