HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.02.2024
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2022, 1

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine

Vastu võetud 14.12.2022 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Vanemate poolt kaetava koolieelse suurus

  Rakvere linna munitsipaallasteaedades on vanemate poolt kaetava osa suuruseks ühes kuus:
  1) sõimerühmas ja lapsehoiuteenuse eest 12% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast;
  2) lasteaiarühmas 9% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

§ 2.   Vanemate poolt kaetava kulu maksmisest vabastamine

  (1) Käesoleva määruse § 1 punktis 2 vanemate poolt kaetava kulu tasumisest on vanem vabastatud:
  1) 50% ulatuses, kui munitsipaallasteaias on samaaegselt perekonnast kaks last;
  2) 80% ulatuses, kui munitsipaallasteaias on samaaegselt perekonnast kolm või enam last.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud vabastus kehtib juhul, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukohana on rahvastikuregistris märgitud Rakvere linn. Vabastuse saamiseks esitab vanem taotluse Rakvere linna haridusteenuste haldamise infosüsteemis või elektrooniliselt Rakvere Linnavalitsusele. Vabastust ei kohaldata tagantjärele.

  (3) Vanem on vabastatud vanemate poolt kaetava kulu tasumisest ajavahemiku eest, mille jooksul munitsipaallasteaed või lasteaia rühm on suletud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel nakkushaiguse epideemilise leviku tõttu.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Munitsipaallasteaiaga on võrdsustatud halduslepingu alusel lapsehoiuteenuse osutamine.

  (2) Määruses sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui Rakvere linnal ei ole võimalik pakkuda lapsele kohta munitsipaallasteaias ning laps käib sellel põhjusel erakooliseaduse alusel tegutsevas koolieelses lasteasutuses.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Rakvere linnavolikogu 25. juuni 2014. a määrus nr 17 „Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine“ (RT IV, 29.06.2021, 14).

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json