SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2022, 4

Sotsiaaltoetuste määrad

Vastu võetud 14.12.2022 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 2021 määruse nr 24 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 14 lg-ga 3 ja 7. oktoobri 2021 määruse nr 26 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 1 lg-ga 2.

§ 1.  Sissetulekupiir

  Sissetulekupiir on 300 eurot inimese kohta.

§ 2.  Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad

  Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad on järgmised:
  1) sissetulekust sõltuv toetus toimetuleku tagamiseks lapsele (alla 18-aastasele lapsele ja kuni 19-aastasele (kaasa arvatud) noorele, kes õpib üldharidus- või kutseõppeasutuses) kuni 350 eurot kalendriaastas;
  2) sissetulekust sõltuv toetus toimetuleku tagamiseks täisealisele inimesele kuni 250 eurot kalendriaastas;
  3) hooldajatoetus 3–16-aastase keskmise puudega lapse hooldajale 30 eurot kalendrikuus;
  4) hooldajatoetus vähemalt 3-aastase raske puudega inimese hooldajale 50 eurot kalendrikuus;
  5) hooldajatoetus vähemalt 3-aastase sügava puudega inimese hooldajale 100 eurot kalendrikuus;
  6) eluruumi kohandamise kulu hüvitis inimese kohta kuni 3200 eurot;
  7) üürimise toetus kuni 900 eurot pere kohta.

§ 3.  Universaaltoetuste määrad

  Universaaltoetuste määrad on järgmised:
  1) sünnitoetus ühe lapse sünni korral 320 eurot;
  2) sünnitoetus kaksikute sünni korral 1000 eurot;
  3) sünnitoetus kolme või enama lapse sünni korral 6392 eurot;
  4) õppeaasta alguse toetus esimesse klassi minevale lapsele 320 eurot;
  5) õppeaasta alguse toetus alatest teisest klassist 75 eurot;
  6) hooldusperes asendushooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot kalendrikuus;
  7) hooldusperes järelhooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot kalendrikuus;
  8) hoolduspere vanema toetus pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud ühe kuu töötasu alammäärast ühe lapse hooldamise kohta kalendrikuus;
  9) asendushooldusteenuse kasutaja toetus kuni 12-aastasele (kaasa arvatud) 10 eurot kalendrikuus;
  10) asendushooldusteenuse kasutaja toetus 13-aastasele ja vanemale 20 eurot kalendrikuus;
  11) ellusuunamistoetus Vabariigi Valitsuse kehtestatud ühe kuu töötasu alammääras;
  12) puudega lapse toetus 125 eurot kalendriaastas;
  13) juhtkoera pidamise toetus 165 eurot kvartalis;
  14) pensionilisa 175 eurot kalendriaastas;
  15) matusetoetus 250 eurot.

§ 4.  Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad

  (1) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on ette nähtud:
  1) maksimaalselt 12 tasuta sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas;
  2) maksimaalselt neli osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus. Osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu on 2 eurot;
  3) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendriaastas. Täistasulise sõidukorra tasu vastab hinnakirjale, milles on kokku leppinud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning teenuseosutaja.

  (2) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on ette nähtud:
  1) maksimaalselt neli osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas. Osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu on 13 senti kilomeetri eest;
  2) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendriaastas. Täistasulise sõidukorra tasu vastab hinnakirjale, milles on kokku leppinud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning teenuseosutaja.

  (3) Taksoveoteenuse kasutamisel on:
  1) linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kasutaja kohta kalendrikuus 190 eurot;
  2) omaosalustasu üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest kalendrikuu limiidi ulatuses;
  3) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendrikuus. Täistasulise sõidukorra tasu vastab hinnakirjale, milles on kokku leppinud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning teenuseosutaja.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 20. oktoobri 2021 määrus nr 35 „Sotsiaaltoetuste määrad“.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2022 määruse „Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine“ jõustumisel, kuid kõige varem 1. jaanuaril 2023.

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json