Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Väike-Maarja Valla Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2023, 15

Väike-Maarja Valla Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 14.12.2023 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja § 8 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Väike-Maarja Valla Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise korra.

§ 2.   Nimetus ja asukoht

  (1) Raamatukogu nimetus on Väike-Maarja Valla Raamatukogu.

  (2) Raamatukogu asukoht on Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa.

§ 3.   Raamatukogu struktuur

  Väike-Maarja raamatukogu täidab valla keskraamatukogu ülesandeid, millel on haruraamatukogud Rakkes ja Simunas ning teeninduspunktid Triigis, Kiltsis ja Sallas.

§ 4.   Raamatukogu õiguslik seisund

  (1) Raamatukogu on Väike-Maarja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu ning tema teeninduspiirkonnaks on valla territoorium.

  (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest

  (4) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab vallavolikogu

  (5) Raamatukogu tööd koordineerib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

§ 5.   Raamatukogu teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Väike-Maarja valla haldusterritoorium.

§ 6.   Sümboolika

  Raamatukogul võib olla oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor.

§ 7.   Tegevuse eesmärk

  Raamatukogu tegevuse põhieesmärgiks on eelkõige Väike-Maarja valla elanikele vaba juurdepääsu tagamine informatsioonile ja kultuurile, elukestva õppe ja enesetäiendamise toetamine.

§ 8.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesandeks on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib, säilitab ja teeb lugejatele kättesaadavaks teavikuid;
  2) peab arvestust kogude kohta,
  3) tellib lugeja soovil ja kuludega kogudes puuduvaid teavikuid teistest raamatukogudest;
  4) võimaldab tasuta ligipääsu informatsioonile ja avalikele andmebaasidele;
  5) abistab külastajaid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtede külastamisel;
  6) isikute soovil tasuta koduteeninduse korraldamine isikutele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama.

  (3) Raamatukogu võib osutada tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, andmebaaside kasutamine, ruumide välja üürimine jm). Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu teeb koostööd teiste valla asutustega, osaledes raamatukogu tegevusega seotud ürituste korraldamises või korraldades neid iseseisvalt.

2. peatükk RAAMATUKOGU JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 9.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab direktor (edaspidi direktor).

  (2) Direktor vastutab raamatukogu tegevuse korralduse ja tulemuslikkuse, üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Tagab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning teeb koostööd vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutustega.

  (3) Vallavalitsus korraldab direktori vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi. Tööleping sõlmitakse vastavalt rahvaraamatukogu seaduses sätestatule. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (4) Direktor:
  1) juhib raamatukogu, tagades eesmärkide ja ülesannete täitmise, kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö;
  2) esindab raamatukogu ning tegutseb raamatukogu nimel ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  4) annab raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju, sh kinnitab raamatukogu lahtiolekuajad, ürituste ajakava, asjaajamise korra, töökorralduse reeglid, töötajate koosseisu, ametijuhendid, raamatukogu töötajate palgad, palgafondi piires töötajate lisatasud ja muud dokumendid;
  5) korraldab asutuse teabehaldust vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  6) algatab ja koordineerib raamatukogu tegevusega seotud projekte;
  7) esitab vallavalitsusele eelarve projekti, tagab eelarve täitmise, õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise, töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  8) osaleb raamatukogude võrgustiku töös ja korraldab töötajate koolitamist;
  9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  10) täidab muid talle õigusaktide ja töölepinguga pandud ülesandeid.

§ 10.   Direktori asendamine

  (1) Direktoril ei ole õigust täita asutuse juhi ülesandeid oma puhkuse ja töövõimetuse ajal.

  (2) Direktori äraolekul (puhkuse, töövõimetuse, lähetuses viibimise ajal jms) asendab direktorit asutuse töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks.

  (3) Direktor peab määrama ühe asutuse töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.

  (4) Direktor peab asutuse töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja tema asendaja on samal ajal ära.

§ 11.   Raamatukogu töötajad

  (1) Raamatukogu töötajateks on direktor, raamatukoguhoidjad ja teised töötajad.

  (2) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab direktor.

  (3) Asutuse töötajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingutes, ametijuhendites, töökorralduse reeglites, töötervishoiu- ja tööohutusalastes juhendites ja muudes asutuse töökorraldust reguleerivates õigusaktides.

3. peatükk RAAMATUKOGU NÕUKOGU 

§ 12.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu) on nõuandev kogu, mis on moodustatud direktori nõustamiseks raamatukogu teeninduse korraldamisel ja raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel ning volikogule ja vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks raamatukogu teeninduse korraldamise kohta.

  (2) Nõukogul on vähemalt 3 liiget. Raamatukogu direktor ei kuulu nõukogu koosseisu, kuid võtab sõnaõigusega osa nõukogu koosolekutest.

  (3) Vallavalitsus määrab direktori ettepanekul nõukogu liikmed neljaks aastaks. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõukogu või selle liige tagasi kutsuda, kui ta ei täida talle pandud ülesandeid.

§ 13.   Raamatukogu nõukogu pädevus

  Raamatukogu nõukogu:
  1) annab seisukoha raamatukogu eelarve eelnõu kohta enne selle esitamist vallavalitsusele;
  2) kooskõlastab raamatukogu direktori ettepanekul enne vallavalitsusele kinnitamiseks esitamist raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad;
  3) vaatab läbi raamatukogu tööplaani ja tegevuse aruande;
  4) aitab kaasa raamatukogu tegevuse finantseerimiseks täiendavate vahendite leidmisele ja taotlemisele;
  5) teeb ettepanekuid raamatukogu arengu kohta ja aitab kaasa selle täitmisele;
  6) teeb ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  7) arutab vallavolikogu, vallavalitsuse või raamatukogu direktori ettepanekul muid olulisi raamatukogu tegevust puudutavaid küsimusi.

§ 14.   Raamatukogu nõukogu töökorraldus

  (1) Raamatukogu nõukogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu koosoleku võib korraldada ka veebis infotehnoloogia vahendeid kasutades.

  (2) Nõukogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab esimees.

  (3) Nõukogu koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist nõukogu liikmetele korraldab nõukogu esimees.

  (4) Raamatukogu nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled liikmed.

  (5) Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jaotumisel on otsustav koosoleku juhataja hääl. Eriarvamusele jäänud nõukogu liikme soovil tema arvamus protokollitakse.

  (6) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu koosoleku protokollib nõukogu poolt liikmete hulgast määratud isik.

  (7) Nõukogu koosoleku protokoll vormistatakse viie tööpäeva jooksul koosoleku toimumise päevast arvates. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed ja kutsutud isikud;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija;
  4) päevakord, otsustused ja hääletamise tulemused;
  5) eriarvamusele jäänud nõukogu liikme arvamus.

  (8) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4. peatükk KOGUD JA TEENINDUS 

§ 15.   Raamatukogu kogud

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Haruraamatukogul on oma kogu, mille komplekteerib keskkogu komplekteerija harukogu raamatukoguhoidja ettepanekul (või tellimiste alusel) ja eelarve võimalustest lähtuvalt.

§ 16.   Raamatukogu teenindus

  (1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse vallavolikogu poolt raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada selleks ettenähtud arvutit.

  (4) Raamatukogu lahtiolekuajad kehtestab direktor.

5. peatükk RAAMATUKOGU VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 17.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle Väike-Maarja valla poolt või teistelt isikutelt ja asutustelt raamatukogule sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, rahalised vahendid ning muu vara.

  (2) Raamatukogu valduses olev vara on Väike-Maarja valla omand.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke kogudest kustutatud teavikuid anda üle tasuta või müüa füüsilistele ning juriidilistele isikutele. Tasuta üle antavate teavikute nimekirja või müügiks suunatavate teavikute nimekirja ja müügihinna kinnitab direktor.

§ 18.   Rahalised vahendid

  (1) Raamatukogul on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

  (2) Raamatukogu eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, riigieelarvest, projektidest, vahendid raamatukogu tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

  (3) Raamatukogu kulud kaetakse vallaeelarve tuludest.

  (4) Raamatukogu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 19.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Raamatukogu esitab vallavalitsusele iga aasta 1. märtsiks tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtajaks.

6. peatükk RAAMATUKOGU ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 20.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus teatab raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrus nr 16 „Väike-Maarja Valla Raamatukogu põhimäärus“ ning 29.11.2018 määrus nr 32 „Rakke raamatukogu põhimäärus“.

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.03.2024.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json