HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Anija Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.01.2013, 14

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.06.2011 nr 6

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 ja § 27 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule ning 17-aastasele või vanemale isikule ja Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele (edaspidi isik).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) järgi on Anija vald, tagatakse õppimisvõimalus Anija valla munitsipaalkoolis (edaspidi kool).

  (2) Kool, kus Anija vallas elav õpilane õpib või asub õppima, on selle õpilase elukohajärgne kool

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Anija vald, v.a käitumisprobleemidega ja hariduslike erivajadustega õpilased.

  (4) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 47 lõikest 2 ja § 49 lõikest 1 ning kooli põhimäärusest.

§ 3.   Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse esitamine

  (1) Esimesse klassi vastuvõtmisel katseid ei korraldata.

  (2) Taotlus lapse esimesse klassi õppima asumiseks tuleb esitada kooliminekule eelneval õppeaastal 1. novembrist kuni 1. juunini.

  (3) Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab elukohajärgse kooli direktorile vormikohase taotluse.

  (4) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.

  (5) Koolikohustuslikust east noorema lapse ja haridusliku erivajadusega lapse taotlused edastab elukohajärgse kooli direktor menetlemiseks vallavalitsuse noorsootöö spetsialistile.

  (6) Taotluse hilisemal esitamisel lähtutakse otsuse tegemisel vabade kohtade olemasolust lapse seadusliku esindaja poolt soovitud koolis.

§ 4.   Esimesse klassi õppima asuvale lapsele elukohajärgse kooli määramine

  (1) Esitatud taotluste alusel koostab elukohajärgse kooli direktor esimesse klassi õppima asuda soovivate laste nimekirjad.

  (2) Elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisest piirnormist ja arvestatakse järgmisi põhimõtteid:
  1) õpilase elukoha lähedus koolile;
  2) sama pere teiste laste õppimist samas koolis;
  3) võimaluse korral lapse seadusliku esindaja soove.

  (3) Kui rahvastikuregistri andmetel selgub, et on veel Anija vallas elavaid koolikohustuslikke lapsi, kelle seaduslik esindaja ei ole vastavat taotlust elukohajärgse kooli direktorile esitanud, selgitab vallavalitsuse noorsootöö spetsialist hiljemalt 15. juuniks välja põhjuse ja suunab lapse õigeaegselt koolikohustust täitma.

  (4) Esimesse klassi vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 20. juunil.

  (5) Õpilaste kooli nimekirja arvamise otsuse teeb direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale, lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning käesolevast määrusest.

§ 5.   Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õppima asuva isiku seaduslik esindaja soovitud kooli direktorile taotluse.

  (2) Kui soovitud koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab direktor õpilase nimekirja arvamise.

  (3) Kui selgub, et 10. septembri seisuga on Anija vallas elavaid koolikohustuslikke lapsi, kelle seaduslik esindaja ei ole lapse haridustee jätkamiseks kooli valinud, võtab vallavalitsuse noorsootöö spetsialist lapse seadusliku esindajaga ühendust leidmaks lahendusi lapse koolikohustuse täitmiseks.

§ 6.   Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise jätkamine

  (1) Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku elukohajärgne munitsipaalkool põhihariduse jätkamiseks on Alavere Põhikool või Kehra Gümnaasium.

  (2) Õpingud katkestanud isik või tema seaduslik esindaja esitab põhihariduse omandamise jätkamiseks taotluse elukohajärgse kooli direktorile.

§ 7.   Rakendamine

  Enne käesoleva määruse vastuvõtmist esitatud taotlusi esimesse klassi õppima asumiseks menetletakse käesoleva määruse alusel.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2011 a.

Tiit Tammaru
Vallavanem

Annika Voosel
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json