Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Torgu valla sõidukite kasutamise kord ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.01.2015, 56

Torgu valla sõidukite kasutamise kord ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 22.12.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 47 lõike 1, tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2, § 48 lõike 4 punkti 5, § 48 lõike 5¹, § 48 lõike 8 ja sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 1 punkti 7 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 a määruse nr 164 ”Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määruses sätestatakse Torgu valla omandis olevate sõidukite (edaspidi ametiauto) kasutamise kord ja isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametisõitudeks kasutamisel kulude hüvitise kord.

§ 2.  Ametiauto kasutamine

 (1) Torgu valla ametiautode kasutamise õigus on vallavalitsuse ametnikel ja töötajatel, kellel on kehtiv juhiluba ja kellel on ametiauto kasutamiseks vallavanema luba.

 (2) Vallavalitsuse kasutuses olevate ametiautode vastutavad kasutajad määrab vallavanem käskkirjaga.

 (3) Ametiauto kasutamise kulud kaetakse valla eelarvest ametiautode ülalpidamiseks ettenähtud vahenditest

 (4) Ametiauto kasutamise kohta peetakse sõidupäevikut, milles näidatakse:
 1) ametiautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi;
 2) ametiauto riikliku registreerimismärgi andmed;
 3) ametiauto läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit iga teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral;
 4) kuupäev ja sõidu eesmärk teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral;
 5) tangitud kütuse kogused liitrites kuupäevade viisi.

 (5) Vastutav kasutaja peab tagama ametiauto tehnohoolduse vastavalt ettenähtud läbisõidu vahemikule, tagama tähtaegse tehnilise ülevaatuse läbimise ning vastavalt vajadusele korraldama ametiauto remondi.

 (6) Ametiauto kasutajad on kohustatud enne väljasõitu veenduma sõiduki korrasolekus ning jälgima teel olles selle tehnoseisundit. Kõikidest ametiautoga seotud probleemidest tuleb teavitada vastutavat kasutajat.

 (7) Ametiauto kasutajad on kohustatud:
 1) kasutama ametiautot hoolikalt, heaperemehelikult ja säästlikult ning kooskõlas ametiauto kasutusse andmise eesmärgiga;
 2) mitte andma ametiautot kolmandate isikute kasutusse, v.a. selleks õigustatud isikutele;
 3) teavitama vallavanemat mõistliku aja jooksul ametiauto korrasolekuks vajalikest hooldus- ja remonditöödest;
 4) viivitamatult informeerima vallavanemat ametiauto hävimisest, kaotsiminekust, olulisest kahjustumisest, valdus- või kasutusõiguse rikkumisest või piiramisest kolmandate isikute poolt ja võtma tarvitusele esmased abinõud edasiste kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgede likvideerimiseks;
 5) ametiauto osalise või täieliku hävimise korral kasutaja süül hüvitama vallale ametiauto osalise või täieliku hävimisega seotud kulud, kui nimetatud kulud ei kuulu hüvitamisele kindlustuslepingu alusel.

 (8) Ametiauto kasutamine töövõimetuslehel või puhkusel viibimise ajal on keelatud, välja arvatud töökohustuste täitmise otstarbel sel perioodil.

§ 3.  Ametiauto garažeerimine

 (1) Ametiautode garažeerimiskohaks on vastutava kasutaja elukoht.

 (2) Ametiautot võib garažeerida väljaspool garažeerimise kohta, kui see on seotud teenistusülesannete täitmisega ning materiaalset vastutust ametiauto säilimise ja korrasoleku eest kannab garažeerija.

 (3) Sõitu garažeerimise kohast tööle ja tagasi loetakse ametisõiduks.

§ 4.  Aruandlus

 (1) Iga kuu viimase kuupäeva seisuga teeb vastutav kasutaja kokkuvõtte läbitud kilomeetrite ja tangitud kütuse kohta.

 (2) Sõidupäevik esitatakse vallavanemale eelneva kuu kohta iga järgneva kuu viiendaks kuupäevaks ülevaatamiseks ja viseerimiseks.

 (3) Raamatupidamine kontrollib iga kvartali lõpu seisuga kütuse kulu ja kilomeetrite arvestuse õigsust.

 (4) Iga kuu viimasel kuupäeval esitab vastutav kasutaja sõidupäeviku raamatupidamisele arvete esitamiseks isiklike sõitude ja väljapoole teenusena tehtud sõitude kohta.

§ 5.  Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise tingimused

 (1) Ametnikule või töötajale ning allasutuse töötajale makstakse hüvitist tema isiklikus omandis oleva või kasutusõiguse alusel kasutatava sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmiseks.

 (2) Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise (edaspidi hüvitis) maksmine võib toimuda eelarves sõiduautode ülalpidamiseks ettenähtud vahendite piires.

 (3) Hüvitise maksmise aluseks on sõidupäevik, milles on ära näidatud:
 1) sõiduauto omanik või kasutusõiguse alusel kasutaja isiku ees-ja perekonnanimi;
 2) auto mark ja riikliku registreerimismärgi andmed;
 3) sõidu kuupäev, sõidu marsruut ja eesmärk iga sõidukorra puhul;
 4) sõiduauto läbisõidumõõdiku alg-ja lõppnäit või läbitud kilomeetrid iga sõidukorra puhul.

 (4) Hüvitise väljamaksmiseks esitatav sõidupäevik peab olema kirjalikult viseeritud:
 1) vallavanem kinnitab ametnike ja töötajate sõidupäevikud;
 2) vallavanema sõidupäeviku kinnitab pearaamatupidaja.

 (5) Isikliku sõiduauto kasutamist ametisõitudeks hüvitatakse kuni 0,30 euro ulatuses ühe sõidukilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.

 (6) Valla kütusekaardi kasutamine lähtudes kulude hüvitamise korrast on lubatav.Valla kütusekaardi kasutamine lähtudes kulude hüvitamise korrast on lubatav.

 (7) Hüvitist ei maksta isikule tema puhkuse ajal või kui ameti-ja töösuhe on peatunud.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mihkel Undrest
volikogu esimees