Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.01.2018, 17

Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 22.02.2006 nr 14
jõustumine 27.02.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.02.2016RT IV, 23.02.2016, 2426.02.2016
17.01.2018RT IV, 23.01.2018, 726.01.2018

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 1-5 alusel.

1. peatükk TALLINNA LINNAVALITSUSE TEEDE JUHTKOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS 

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine

  Moodustada Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjon, mis on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsus) alatine komisjon eesmärgiga nõustada linnavalitsust teede rekonstrueerimise ja kapitaalremondi strateegia elluviimisel.

§ 2.   Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseisu kinnitamine

  Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseis kinnitatakse Tallinna Linnavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 23.01.2018, 7 - jõust. 26.01.2018]

2. peatükk TALLINNA LINNAVALITSUSE TEEDE JUHTKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS 

§ 3.   Üldsätted

  (1) Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjon (edaspidi: komisjon) on linnavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärgiks on nõustada linnavalitsust teede rekonstrueerimise ja kapitaalremondi strateegia elluviimisel.

  (2) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

  (3) Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

  (4) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad Tallinna abilinnapea, Tallinna Linnavolikogu liige, linna ametiasutuste esindajad, teedeettevõtete esindajad ja eksperdid ning teised linnavalitsuse poolt määratud isikud.

  (3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused lõpevad linnavalitsuse vastava õigusakti jõustumisest.

  (4) Komisjoni esimees on teedeehitust, -remonti ja -hooldust kureeriv abilinnapea.

  (5) Komisjoni esimehel ja aseesimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (6) Komisjon on vähemalt 12-liikmeline.
[RT IV, 23.02.2016, 24 - jõust. 26.02.2016]

§ 5.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis.

  (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja seda juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (3) Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär, kes ei ole komisjoni liige. Komisjoni teenindamise tagab Tallinna Kommunaalamet.

  (4) Komisjoni koosoleku päevakorra kinnitab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (5) Komisjoni sekretär teatab komisjoni liikmetele koosoleku toimumise aja, koha ning päevakorra hiljemalt 5 (viis) tööpäeva enne koosoleku toimumist ning edastab vajalikud materjalid hiljemalt 3 (kolm) tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (6) Komisjoni erakorraline koosolek kutsutakse kokku vähemalt poolte komisjoni liikmete nõudmisel.

  (7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, s.h. komisjoni esimees või aseesimees. Komisjon teeb oma otsused poolthäälte enamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (8) Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

  (9) Komisjon on aruandekohustuslane linnavalitsuse ees.

  (10) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga linnavalitsuse määruste ja korralduste vastuvõtmisel.

§ 6.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesandeks on:
  1) põhimõtete väljatöötamine ja soovituste andmine linnavalitsusele teedevõrgustiku edasiarendamiseks linnaplaneeringu raames lähtuvalt arengukavadest ja eelarve võimalustest;
  2) pikaajaliste teedeehituse, teede rekonstrueerimise ja kapitaalremondi ning jalgrattateede ehituse arengukavade heakskiitmine;
  3) iga-aastase teede rekonstrueerimise ja kapitaalremondi ning jalgrattateede ehituse objektilise kava läbivaatamine ja heakskiitmine;
  4) ettepanekute tegemine linnavalitsusele järgneva aasta olulisemate remondiobjektide plaani lülitamiseks jooksva aasta maikuu lõpuks;
  5) õigusaktidele hinnangu andmine, täiendus- ja parandusettepanekute tegemine Teeseaduse jt. Õigusaktide muutmiseks, uute õigusaktide väljatöötamise vajaduse kindlaksmääramine;
  6) teedeehituses kasutatavate uute eritehnoloogiatega tutvumine ja nende heakskiitmine;
  7) ettepanekute tegemine tehnovõrguvaldajate ja tee omaniku vaheliste õiguste ja kohustustega seotud küsimuste lahendamiseks;
  8) tehnovõrguvaldajate poolt tee omanikule tänavate remondiks esitatavate tehniliste tingimuste põhjendatuse hindamine;
  9) tehnovõrguvaldajatega läbirääkimiste pidamine teede rekonstrueerimise ja kapitaalremondi käigus renoveeritavate tehnorajatiste finantseerimise küsimustes;
  10) muudes teedeehituslikes küsimustes põhimõtteliste suundade ja seisukohtade läbivaatamine ja kinnitamine.

§ 7.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) saada oma tegevuseks vajalikku informatsiooni ja dokumente linna asutustelt;
  2) moodustada töörühmi probleemsete valdkondade või küsimuste läbitöötamiseks;
  3) kaasata oma töösse asjatundjaid.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. veebruaril 2006.

Lisa Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseisu kinnitamine
[Kehtetu - RT IV, 23.01.2018, 7 - jõust. 26.01.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json