HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2023, 74

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.12.2011 nr 132
RT IV, 03.05.2013, 3
jõustumine 26.12.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2014RT IV, 10.06.2014, 1501.09.2014
03.02.2016RT IV, 10.02.2016, 513.02.2016
09.11.2016RT IV, 15.11.2016, 1918.11.2016
17.01.2018RT IV, 23.01.2018, 626.01.2018
05.01.2022RT IV, 08.01.2022, 1411.01.2022
18.12.2023RT IV, 23.12.2023, 5826.12.2023

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule, mittestatsionaarses õppes 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud, Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele (edaspidi isik).

§ 2.  Üldsätted

  (1) Igale isikule, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinna linn, tagatakse õppimisvõimalus Tallinna linna munitsipaalkoolis (edaspidi kool).

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 15.11.2016, 19 - jõust. 18.11.2016]

§ 3.  Elukohajärgse kooli määramise taotlus

  Elukohajärgse kooli määramise taotluse (edaspidi taotlus) vormid kinnitab Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) juhataja.

§ 4.  Taotluse esitamine

  (1) Isik või tema vanem või eestkostja (edaspidi seaduslik esindaja) esitab 1. märtsist 15. märtsini haridusametisse taotluse kirjalikult (sh elektroonselt digitaalset allkirjastatuna) või elektrooniliselt ühtses veebikeskkonnas.

  (2) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.

§ 5.  Komisjoni moodustamine ja halduseeskirja kinnitamine

  (1) Haridusameti juhataja moodustab § 4 lõikes 1 nimetatud taotluste läbivaatamiseks komisjoni.

  (2) Komisjoni töö korraldamiseks kinnitab haridusameti juhataja halduseeskirja.

§ 6.  Elukohajärgse kooli määramise olulised asjaolud
[RT IV, 23.12.2023, 58 - jõust. 26.12.2023]

  Elukohajärgse kooli määramise olulised asjaolud on esmajärjekorras õpilase elukoha lähedus koolile, sama pere teiste laste õppimine samas koolis ja võimaluse korral arvestatakse vanemate soove. Vanemal on võimalus valida, kas ta taotleb kohta eesti õppekeelega koolis või eestikeelsele õppele üleminevas koolis. Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis arvestatakse isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.
[RT IV, 23.12.2023, 58 - jõust. 26.12.2023]

§ 7.  Elukohajärgse kooli määramine

  (1) Haridusameti juhataja määrab isikutele oma käskkirjaga elukohajärgse kooli hiljemalt 20. maiks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud koolide hulgast, lähtudes §-s 6 sätestatud elukohajärgse kooli määramise olulistest asjaoludest.

  (2) Haridusamet edastab kahe tööpäeva jooksul peale käskkirja andmist koolidele elektrooniliselt isikute nimed, kellele see kool on määratud elukohajärgseks kooliks.

  (3) Elukohajärgsed koolid Tallinnas on Ehte Humanitaargümnaasium, Gustav Adolfi Gümnaasium, Haabersti Vene Gümnaasium, Hiiu Kool, Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, välja arvatud üks esimene klass, Kalamaja Põhikool, Karjamaa Põhikool, Lasnamäe Gümnaasium, Lasnamäe Vene Gümnaasium, Tallinna Südalinna Kool, Merivälja Kool, Pelgulinna Gümnaasium, Pirita Majandusgümnaasium, Tallinna 21. Kool, välja arvatud üks esimene klass, Tallinna 32. Keskkool, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Tallinna Kivimäe Põhikool, Tallinna Kristiine Gümnaasium, Tallinna Kunstigümnaasium, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinna Laagna Gümnaasium, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, välja arvatud üks esimene klass, Tallinna Läänemere Gümnaasium, välja arvatud üks esimene klass, Tallinna Mahtra Põhikool, Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Tallinna Nõmme Põhikool, Tallinna Pae Gümnaasium, välja arvatud üks esimene klass, Tallinna Pääsküla Gümnaasium, Tallinna Rahumäe Põhikool, Tallinna Saksa Gümnaasium, välja arvatud üks esimene klass, Tallinna Tehnikagümnaasium, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, välja arvatud üks esimene klass, Tallinna Õismäe Gümnaasium, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Tallinna Ühisgümnaasium.
[RT IV, 23.12.2023, 58 - jõust. 26.12.2023]

  (4) Tallinnas ei määrata elukohajärgseks kooliks Lasnamäe Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Heleni Kooli, Tallinna Inglise Kolledžit, Tallinna Juudi Kooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Prantsuse Lütseumi, Tallinna Reaalkooli, Tallinna Tondi Kooli, Tallinna Kadaka Põhikooli, Vanalinna Hariduskolleegiumi.
[RT IV, 23.12.2023, 58 - jõust. 26.12.2023]

§ 8.  Tegevused peale elukohajärgse kooli määramist

  (1) Haridusamet teavitab elukohajärgse kooli määramisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis isiku rahvastikuregistrijärgsele aadressile või ühtses veebikeskkonnas elektrooniliselt hiljemalt viie tööpäeva jooksul § 7 lõikes 1 nimetatud käskkirja andmisest.

  (2) Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas. Isikul või tema seaduslikul esindajal on õppekohast loobumisel õigus valida kool, kus on vaba õppekoht.

  (3) Kool teeb ühtses veebikeskkonnas hiljemalt 11. juunil seadusliku esindaja teavituse alusel märke elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumise kohta või õppekoha vastuvõtmisest teavitamata jätmise kohta.
[RT IV, 15.11.2016, 19 - jõust. 18.11.2016]

  (4) Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.
[RT IV, 15.11.2016, 19 - jõust. 18.11.2016]

§ 9.  Kooli määramine isiku elukoha muutumisel

  (1)
[Kehtetu - RT IV, 15.11.2016, 19 - jõust. 18.11.2016]

  (2) Isik, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn pärast 20. maid või kelle elukoht Tallinna linnas muutub pärast 20. maid esitab haridusametisse kirjalikult taotluse elukohajärgse kooli määramiseks või valib alates 11. juunist kooli, kus on vaba õppekoht.
[RT IV, 15.11.2016, 19 - jõust. 18.11.2016]

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 26. detsembril 2011.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json