HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud noortele 2019. aastal

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.01.2019, 1

Huvihariduse hüvitis majanduslikult vähekindlustatud noortele 2019. aastal

Vastu võetud 15.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Raasiku valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Raasiku valla haldusterritooriumil elavate 7-19 aastaste majanduslikult vähekindlustatud perede laste ja noorte (edaspidi noorte) huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamist.

  (2) Hüvitise eesmärk on suurendada noorte osalust huvihariduses ja –tegevuses ning muuta huviharidus ja –tegevus 7-19–aastastele noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

§ 2.   Hüvitise taotlemine

  (1) Hüvitise taotleja peab vastama kolmele tingimusele:
  1) noor vanuses 7-19 eluaastat, kes õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes;
  2) noor ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andemetel Raasiku valla elanikud;
  3) taotlejal on põhjendatud vajadus hüvitise taotlemiseks, sealjuures perekonna sissetuleku piir (sh. erinevad toetused) ei ületa neto summas kehtivat töötasu alammäära pereliikme kohta ühes kalendrikuus. Vallavalitsuse ametnik kontrollib perekonna sissetulekuid.

  (2) Hüvitise taotlemiseks esitab noor või tema seaduslik esindaja või huvitegevuse osutaja Raasiku vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus):
  1) vormikohase taotluse;
  2) kuludokumendi (nt. arve) ja maksmist tõendava dokumendi või selle koopia (nt. maksekorraldus).

  (3) Taotlusi saab vallavalitsusele esitada jooksvalt kuni 10. detsembrini 2019. Võimalusel koondab taotleja ühte hüvitise taotlusesse mitme kuu kulud. Hüvitatakse jooksva kalendriaasta vältel tehtud kulusid.

§ 3.   Hüvitise määramine ja väljamaksmine

  (1) Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiukomisjon (edaspidi komisjon), tehes ettepaneku hüvitise määramiseks või määramata jätmiseks vallavalitsusele. Hüvitise saajad kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Komisjonil on põhjendatud taotluste korral õigus menetleda ka neid taotlusi, mille tingimusi pole antud korras suudetud ette näha.

  (3) Hüvitis kantakse taotleja arvelduskontole hiljemalt sama kuu 30. kuupäevaks. Juhul kui esitatud dokumendid pole täielikud, korrektsed või vajavad lisakontrolli, siis võib tähtaeg pikeneda.

  (4) Hüvitise suurus 2019. aastal on kuni 300 eurot aastas ühe lapse kohta, sealhulgas laagrite või muu taolise ühekordse tegevuse eest hüvitatakse kuni 100 eurot aastas lapse kohta.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json