ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2021, 5

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord

Vastu võetud 17.01.2019 nr 45
RT IV, 23.01.2019, 3
jõustumine 26.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.06.2021RT IV, 17.06.2021, 320.06.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1, § 42 lg 1 ning sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” § 24 lg 1 p 1 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab puuetega inimeste eluruumi kohandamisega seotud kulude hüvitamise tingimused ja korra „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ raames.

  (2) Määrusega reguleeritakse puuetega inimeste teavitamist, eluruumi kohandamiseks taotluste vastuvõtmist ja menetlemist, eluruumi kohanduse saajate nimekirja koostamise aluseid, kohanduste tegemiseks vajalike kokkulepete, lepingute sõlmimist, kohanduse saajale või tegijale lepingu kohaselt tööde eest tasumist, dokumentide säilitamist ning projektidele järelkontrolli ja kohanduse mõju hindamise tegemist.

  (3) Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamisega seotud kulude hüvitamise eesmärk on tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis-, ja töötamistingimused. Vähendada inimeste puudest tingitud raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega.

  (4) Käesoleva korra alusel hüvitatakse eluruumi kohandamist puudega isiku:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingute parandamiseks;
  3) köögitoimingute parandamiseks.

  (5) Eluruumide kohandamist rahastatakse Lääneranna valla eelarvest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist Lääneranna vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruses nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ sätestatu tähenduses.

§ 3.   Õigustatud isikud

  Eluruumi kohandamisega seotud kulude hüvitamist on õigustaotleda isikul kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Lääneranna vald ning kellele on Sotsiaalkindlustusameti otsusega määratud puude raskusaste ning kes vajab eluruumi kohandamist puudest tulenevate erivajaduste tõttu.

§ 4.   Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  Rahandusministeeriumi poolt puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetme kohalike omavalitsuste taotlusvooru väljakuulutamise järgselt avaldab Lääneranna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) eluruumi kohandamiseks taotluste vastuvõtu algusest ja esitamise tähtajast Lääneranna valla kodulehel ja ajalehes.

§ 5.   Eluruumi kohandamise taotlemine

  (1) Eluruumi kohandamise kulude hüvitamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
  3) kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
  4) eluruumi kohandamise põhjendus;
  5) planeeritava kohanduse kirjeldus;
  6) otsuse ja lepingu kättesaamise viis.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme kohta;
  2) eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui kohanduse saaja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  3) eluruumi kaasaomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
  4) korteriühistu nõusolek, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi;
  5) esindusõigust tõendava dokumendi koopia, kui taotluse on esitanud taotleja esindaja;
  6) vajadusel taotleja, tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslikku seisundit tõendavad dokumendid (kuue kuu pangakontode väljavõtted taotleja ja taotlejale ülalpidamist andma kohustatud isikutelt);
  7) Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamise kohta (olemasolul);
  8) vajadusel ehitusteatis ja ehitusprojekt;
  9) kohanduse puhul, mille maksumus ilma käibemaksuta on väiksem kui 5000 eurot, üks hinnapakkumine;
  10) kohanduse puhul, mille maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem, kaks hinnapakkumist.

§ 6.   Taotluste menetlemine ja toetuse saajate nimekirja koostamine

  (1) Sotsiaaltöö spetsialist kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust, hindab eluruumi kohandamise võimalikkust, vajadust ja otstarbekust.
[RT IV, 17.06.2021, 3 - jõust. 20.06.2021]

  (2) Sotsiaaltöö spetsialistil on õigus nõuda lisadokumente, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaaluda eksperdi hinnangut ning töö ja materjali hinnapakkumusi ning teha säästlikumate lahenduste kasutamise ettepanekuid.
[RT IV, 17.06.2021, 3 - jõust. 20.06.2021]

  (3) Kui taotluses esineb puudusi või on otsustamiseks vaja esitada lisadokumente ja/või kooskõlastusi, määrab sotsiaaltöö spetsialist esimesel võimalusel taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
[RT IV, 17.06.2021, 3 - jõust. 20.06.2021]

  (4) Kui puudusi ei ole tähtajaks vaatamata meeldetuletusele kõrvaldatud, võib jätta taotluse läbi vaatamata.

  (5) Toetuse saajate pingerea koostab vallavalitsuse hariduse, kultuuri ja sotsiaalosakond, kes lähtub:
  1) isiku puudest tulenevatest vajadustest;
  2) asjaolust, kas eluaseme kohandamise tulemusena isiku iseseisev toimetulek paraneb;
  3) asjaolust, kas kohandamine tagab paremad elamis-, õppimis- või töötamistingimused;
  4) hoolduskoormuse vähenemisest;
  5) üksi elava taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekust.
[RT IV, 17.06.2021, 3 - jõust. 20.06.2021]

  (6) Isikut, kelle taotlus jäetakse läbi vaatamata või rahuldamata teavitatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud korras.

  (7) Nõuetele vastavate taotluste põhjal esitab vallavalitsus koondtaotluse rahandusministeeriumile, võttes aluseks sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” lisas 1 määratud standardiseeritud ühikuhinnad või vastava ühikuhinna puudumise korral eeldatava eelarve.

§ 7.   Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise määramine

  (1) Otsuse eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul pärast Rahandusministeeriumilt koondtaotluse rahuldamise otsuse saamist.

  (2) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui eluruumi kohanduse tulemused on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.

  (3) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” lisas 1 nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (4) Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord.

§ 8.   Lepingu sõlmimine ja kohanduse elluviimine

  (1) Eluruumi kohanduste tegemiseks sõlmitakse vajalikud ehitustööde kokkulepped ja kahe- või kolmepoolsed lepingud ehitustööde teostamiseks.

  (2) Lepingu sõlmimisel ja kulude hüvitamisel arvestatakse ka ehitusteatise olemasolu juhul, kui see on tööde teostamiseks nõutav.

  (3) Lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) teostatavad kohandustööd;
  2) osapoolte rahalised kohustused, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamine, tööde ja väljamaksete tähtajad jm);
  3) kohandamise teostamise aeg;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

  (4) Eluruumi kohandamiseks on aega kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

§ 9.   Eluruumi kohandustööde eest tasumine

  (1) Hüvitise väljamaksmiseks esitab kohanduse saaja või ehitustööde teostaja vallavalitsuse vastutavale ametnikule kulu tõendavad dokumendid, mis peavad olema kooskõlas taotlusega koos esitatud hinnapakkumustega ja ehitustööde kokkuleppe/lepinguga.

  (2) Pärast kuludokumentide saamist kontrollib hariduse, kulutuuri ja sotsiaalosakond koostöös arendusosakonnaga eluruumi kohandamiseks tehtud tööd ja kuludokumentide vastavust sellele ning koostab kontrollakti, milles märgitakse muuhulgas eluruumi kohandamiseks tehtud tööd, hinnang tehtud tööde ja kuludokumentide vastavusele ning hüvitamisele kuuluv lõplik summa.

  (3) Hüvitis makstakse üldjuhul pärast kohanduste teostamist ja kontrollakti koostamist lepingus näidatud arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul.

  (4) Lepingu või ehitustööde kokkuleppe kohaselt tehtud tööde eest tasub vallavalitsus.

  (5)
[Kehtetu RT IV, 17.06.2021, 3 - jõust. 20.06.2021]

§ 10.   Dokumentide säilitamine

  Vallavalitsus säilitab kohandamisega seotud dokumente vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadusele ja vallavalitsuse kehtestatud asjaajamise korrale.

§ 11.   Järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  Hariduse, kultuuri ja sotsiaalosakond annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele. Info kogumiseks on hariduse, kulutuuri ja sotsiaalosakonnal koos arendusosakonnaga õigusteha kohandatud eluruumis paikvaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja tema lähedasi.

§ 12.   Määruse rakendumine

  (1) Vallavalitsus kinnitab määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json