Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks

Väljaandja:Saarde Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.01.2020, 1

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks

Vastu võetud 07.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2, § 10 lõigete 1, 2 ja 3 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse ametikoht, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana Saarde Vallavalitsuse nimel, ning kehtestatakse kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vorm.

§ 2.   Ametikohtade loetelu

  (1) Saarde Vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel on väärteomenetluses pädev osalema keskkonna- ja heakorraspetsialisti ametikohta täitev ametnik.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametikohta täitev ametnik on pädev teostama järelevalvet talle antud väärteo menetlemispädevuse piires, kui vallavalitsuse järelevalve teostamise õigus tuleneb seadusest.

§ 3.   Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistus

  (1) Anda käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud ametikohta täitvale ametnikule tema pädevust tõendav kohtuvälise menetleja tunnistus.

  (2) Kinnitada väärteomenetlust läbiviiva kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vorm vastavalt määruse lisale 1.

§ 4.   Väärteomenetluse dokumentide vormid

  Käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud ametikohta täitev ametnik juhindub Saarde Vallavalitsuse nimel väärtegude menetlemisel justiitsministri 16. juuli 2008 määrusega nr 38 “Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine“ kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest.

§ 5.   Väärteomenetluses kogutavate isikuandmete töötleja

  Saarde Vallavalitsuse keskkonna- ja heakorraspetsialisti ametikohta täitval ametnikul on õigus töödelda Saarde Vallavalitsuse nimel väärteomenetluses kogutavaid isikuandmeid.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saarde Vallavalitsuse 08. septembri 2008 määrus nr 1 „Loetelu ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev väärteomenetluses osalema kohtuväliseks menetlejaks oleva Saarde Vallavalitsuse nimel“;
  2) Surju Vallavalitsuse 21. märtsi 2013 määrus nr 1 „Ametikohtade loetelu väärteomenetluses osalemiseks“ (RT IV, 28.03.2013, 57).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiko Tammist
vallavanem

Külliki Kiiver
vallasekretär

Lisa Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json