SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Üldhooldusteenuse osutamise kord Vara vallas

Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2016, 5

Üldhooldusteenuse osutamise kord Vara vallas

Vastu võetud 17.02.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 5, § 12, § 14, § 15, § 16, § 20 lg 1 alusel ning vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Vara valla eelarvest osaliselt rahastatava üldhooldusteenuse osutamise korda ja tingimusi.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav väljaspool isiku kodu osutatav teenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

 (2) Vara vald osaleb teenuse eest tasumises, kui isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht on Vara vald ja
 1) kelle võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad Perekonnaseaduse mõistes, või
 2) kelle seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, ea või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised isikule vajalikul määral hooldust tagama või on kohus nad vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest.

 (3) Käesoleva määruse mõistes ei suunata teenusele isikuid, kes:
 1) põevad nakkushaigusi, sh tuberkuloosi;
 2) on enesele või teistele ohtlikud oma psüühika- ja käitumishäirete tõttu.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isikud kuuluvad ravile kodus, raviasutuses või hooldamisele erihooldekodus.

§ 3.  Teenuse taotlemine ja teenusevajaduse hindamine

 (1) Teenuse taotlemiseks esitatakse Vara Vallavalitsusele kirjalik avaldus, milles põhjendatakse isiku üldhooldusteenusele paigutamise vajadust. Kui isik ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama, võivad avalduse esitada perearst, sotsiaaltöötaja, seadusjärgne ülalpidaja või muu taotlejaga lähedalt seotud isik. Avaldusele on lisatud abivajaja isikut tõendava dokumendi koopia.

 (2) Avaldusele lisatakse perearsti/eriarsti tõend isiku olulisematest terviseprobleemidest, määratud ravimitest ja tervishoiuteenuste vajalikkuse ning mahu kohta.

 (3) Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja teeb hindamisinstrumendi abil kindlaks isiku teenusevajaduse. Haiglas viibiva isiku teenusevajaduse võib kindlaks teha haigla sotsiaaltöötaja poolt antud ülevaate alusel.

 (4) Vallavalitsuse sotsiaaltöötajal on õigus teha sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri vahendusel asjakohaseid päringuid ning vajaduse korral nõuda avaldajalt ja/või tema seadusjärgsetelt ülalpidajatelt täiendavaid andmeid majandusliku olukorra kohta või kirjalikku nõusolekut selle väljaselgitamiseks.

§ 4.  Teenusele suunamine

 (1) Otsuse hooldust vajava isiku üldhooldusteenusele suunamiseks teeb vallavalitsus sotsiaalnõuniku ettepanekul hiljemalt 30 päeva jooksul pärast nõutavate dokumentide esitamist.

 (2) Teenuseosutaja valikul lähtutakse isiku abivajadusest, vabade kohtade olemasolust teenuseosutaja juures ning võimaluse piires hooldust vajava isiku enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate soovidest.

 (3) Vabade kohtade puudumisel hooldust vajava isiku poolt eelistatud hoolekandeasutuses või kui isiku hooldamine tema poolt soovitud hoolekandeasutuses ei ole võimalik, võib isiku paigutada mõnda teise hoolekandeasutusse. Seejuures tuleb eelistada odavama kohamaksumusega teenuseosutajaid.

 (4) Juhul, kui isik tuleb tema terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel viivitamatult suunata teenusele, kogub sotsiaaltöötaja käesoleva korra paragrahvis 2 nõutud dokumendid ühe kuu jooksul arvates isiku teenusele paigutamisest.

 (5) Teenusele suunamisel sõlmitakse vallavalitsuse, teenuseosutaja, teenuse saaja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate vahel teenuse eest tasumise leping.

§ 5.  Teenuse eest tasumine

 (1) Teenuse kulud kaetakse alljärgnevalt:
 1) teenuse saaja sissetulekutest (pension, toetused, hüvitised jms) 95% ulatuses, kuid mitte rohkem kui teenuse eest tasumiseks vajalik;
 2) teenuse saaja seadusjärgsete ülalpidajate osalus;
 3) teenuse kulude katteks võib sõlmida lepingu teenuse saaja vara arvelt;
 4) teenuse saajal on õigus oma vabal tahtel teha teenuse kulude katmiseks oma isikliku vara kohta notariaalne kinkeleping või testament valla kasuks;
 5) valla osalus.

 (2) Seadusjärgsete ülalpidajate osaluse määramisel arvestab vallavalitsus lähedaste sissetulekuid ja väljaminekuid ning määrab nende osaluse arvestusega, et seadusjärgsetele ülalpidajatele säiliks sissetulek vähemalt kahekordse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri ulatuses.

 (3) Seadusjärgsed ülalpidajad on kohustatud esitama vallavalitsusele iga 12 kuu möödumisel uued andmed oma majandusliku olukorra kohta.

§ 6.  Teenuse osutamise lõpetamine ja teenuseosutaja vahetamine

 (1) Teenuse osutamine lõpetatakse:
 1) teenusevajaduse lõppemisel;
 2) teenuse saaja või tema seadusjärgsete ülalpidajate soovil;
 3) kui teenuse saaja või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei täida lepinguga endale võetud kohustusi;
 4) kui teenuseosutaja esitab avalduse sooviga leping lõpetada, kuna teenuse saaja on korduvalt rikkunud hoolekandeasutuse kodukorda ning häirinud sellega teisi teenuse saajaid;
 5) lepingu tähtaja möödumisel.

 (2) Teenuseosutaja vahetamine toimub teenuse saaja avalduse alusel või vallavalitsuse algatusel vallavalitsuse otsuse alusel. Kui teenuse saaja poolt soovitud uue teenuseosutaja kohamaks on kõrgem, otsustab vallavalitsus ümberpaigutamise lubamise korral ka valla rahastatava osa suuruse.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 06.11.2007 a määrus nr 11 „Hoolekandeasutusse paigutamise kord Vara vallas“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Leini
Volikogu esimees