ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2016, 6

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 17.02.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p1 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 alusel ning vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Vara vallas.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesoleva määrusega kehtestatud piirmäärade (edaspidi piirmäärad).

 (2) Eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse eluruumi normpinna ulatuses. Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta.

 (3) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinnana arvesse üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem. Eluruumis üksinda elavale pensionärile võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

 (4) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete või maksekviitungite/korralduste alusel.

 (5) Juhul, kui kulude tõendamiseks esitatakse kuludokument, millel kajastuvad kuludokumendi esitamisele järgnevate kuude kulud, siis võetakse nimetatud kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses arvesse kuludokumendi esitamise kuul ning järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

 (6) Juhul, kui kulu tõendamiseks esitatakse kuludokument, millel kajastub kuludokumendi esitamisele eelnevate kuude kulu, kuid mitte võlgnevus, siis võetakse nimetatud kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses arvesse kuludokumendi esitamise kuul ning järgnevatel kuudel kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 3.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Kehtestada toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad alljärgnevas suuruses:
 1) üür – kuni 3 €/m2;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 1.50 €/m2;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 2 €/m2;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 13 € üheliikmelise pere kohta ning kuni 9 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 4 €/m2 kohta kütteperioodil 1. oktoobrist kuni 30. aprill, sealhulgas ahiküttega eluruumides mitte üle 20 m3 küttepuude maksumuse kütteperioodis;
 6) elektrienergia tarbimisega seotud kulud – kuni 30 € üheliikmelise pere kohta ning kuni 11 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 7) majapidamisgaasi maksumus – kuni 10 € üheliikmelise pere kohta ning kuni 5 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 8) hoonekindlustuse kulu – kuni 0.20 €/m2 kohta kuus kindlustuspoliisi alusel;
 9) olmejäätmete veotasu – kuni 10 € üheliikmelise pere kohta ning kuni 5 € iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 08.04.2015 määrus nr 5 „Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Tarmo Leini
Volikogu esimees