Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Vara vallas

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Vara vallas - sisukord
Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2016, 7

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Vara vallas

Vastu võetud 17.02.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lg 4 alusel ning vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib riigi rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korda Vara vallas.

§ 2.  Rahaliste vahendite kasutamise kord

 (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, sealhulgas:
 1) transporditeenuse osutamiseks ravi- või rehabilitatsiooniasutusse sõiduks;
 2) raske või sügava puudega lastele isikliku abistaja või tugiisiku teenuse osutamiseks;
 3) raske või sügava puudega lastele eluaseme kohaldamiseks;
 4) raske või sügava puudega laste tugikodu teenuse osutamiseks;
 5) raske või sügava puudega lastele koolivaheaja laagrite korraldamiseks või laagrikulude katmiseks;
 6) raske või sügava puudega laste perede nõustamise teenuse osutamiseks;
 7) raske või sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutajatele koolituse korraldamiseks;
 8) raske või sügava puudega laste peredele koolituste korraldamiseks või koolituskulude katmiseks;
 9) muude teenuste osutamiseks või abivahendite eest tasumiseks, mis toetavad puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut.

 (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib hakata kasutama jooksva aasta eelarveaasta 1. maist. Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 3.  Arvestuse pidamine

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Vara Vallavalitsus.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 06.11.2007 a määrus nr 12 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja toetuse maksmise kord Vara vallas”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Leini
Volikogu esimees