SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise kord

Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2016, 28

Koduteenuse osutamise kord

Vastu võetud 17.02.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 1g 1 punkti 5 ja lg 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 16 ja § 17 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab koduteenuse osutamise tingimused ja korra Võhma linnas.

§ 2.   Mõisted

  (1) Koduteenus on isikule Võhma Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt korraldatav tasuline sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hooldustöötaja - teenuse osutaja, kes abistab isikut toimingutes, millega isik ei tule igapäevaelus toime, või teeb tema abistamiseks selliseid toiminguid ise;
  2) klient - isik, kellele osutatakse koduteenuseid;
  3) ülalpidamiskohustusega isikud (edaspidi seadusjärgne ülalpidaja) - perekonnaseadusest tulenevalt ülalpidamist andma kohustatud täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased;
  4) sotsiaaltöötaja - linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist (sotsiaalnõunik, hoolekandespetsialist).

§ 3.   Koduteenuse saajad

  (1) Koduteenust saavad taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel (edaspidi registrijärgselt) Võhma linnas elavad vanaduspensioniealised või puuetega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul ja
  1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
  2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kellel endal ei ole võimalik või kelle materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja abivajajale vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

  (2) Koduteenust saavad taotleda registrijärgselt Võhma linnas elavad tervislikust seisundist tingituna või operatsiooni järgsel perioodil ajutist koduteenust vajavad üksikud tööealised isikud.

  (3) Koduteenust ei osutata isikutele, kelle igapäevane elu harjumuspärases keskkonnas on rahuldavalt korraldatud ja täiendavat tugiteenust ei vaja.

  (4) Koduteenust saavad taotleda Võhma linnas elavad, kuid registrijärgselt teistesse omavalitsustesse registreeritud isikud, kes vastavad § 3 lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud tingimustele. Koduteenuse osutamine toimub kirjaliku kooskõlastuse alusel isiku registrijärgse omavalitsusega.

§ 4.   Koduteenuse osutaja

  (1) Koduteenust osutab Võhma Linnavalitsus, kellel on kutsealase ettevalmistusega hooldustöötajad.

  (2) Hooldustöötaja lähtub koduteenuste osutamisel oma ametijuhendist ja koduteenuse osutamise korrast ning hoolduskavadest.

§ 5.   Koduteenused

  Koduteenuse käigus osutatavad toimingud:
  1) toiduainete ja esmatarbekaupade toomine;
  2) esmase arstiabi korraldamine;
  3) ravimite ja esmaabivahendite soetamine;
  4) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
  5) asjaajamine ametiasutustes pädevuse piires;
  6) küttematerjali eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte puudumisel);
  7) vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel);
  8) olmejäätmete väljaviimine;
  9) eluruumide esmane koristamine kuni kaks korda kuus;
  10) pesupesemise teenuse korraldamine päevakeskuses;
  11) saunateenuse või päevakeskuses dušši kasutuse korraldamine;
  12) suurpuhastuse ja akende pesu korraldamine;
  13) valmistoidu koju viimine;
  14) abi toetuste ja teenuste taotlemisel;
  15) muud toimingud, mis on vajalikud isiku toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes.

§ 6.   Koduteenuse taotlemine ja osutamise otsustamine

  (1) Koduteenuse saamiseks esitab isik või tema lähedane Võhma Linnavalitsusele vormikohase avalduse (Lisa).

  (2) Teenuse vajaduse, sageduse ja mahu teeb kindlaks sotsiaaltöötaja, kes kodukülastuse käigus hindab isiku toimetulekuvõimet, kuulab ära kliendi ja tema lähedaste soovid ning arvamuse.

  (3) Koduteenuse vajaduse, sageduse ja mahu väljaselgitamise aluseks on hooldusvajaduse hindamise instrument (koos kliendikaardiga). Hindamise instrumendi ja kliendikaardi vormid kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (4) Linnavalitsusel on vajaduse korral õigus nõuda lisaandmeid või -dokumente, mis on vajalikud teenuse vajaduse väljaselgitamiseks, samuti kaasata teenuse soovija olukorra selgitamiseks hooldustöötajaid, teha koostööd kliendi perearstiga.

  (5) Hindamise läbiviinud sotsiaaltöötaja teeb hindamistulemuste põhjal ettepaneku linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile. Komisjon esitab linnavalitsusele ettepaneku koduteenuse osutamise kohta protokollilise otsusena.

  (6) Otsuse koduteenuse osutamise või sellest keeldumise kohta teeb linnavalitsus 10 tööpäeva jooksul avalduse saamisest. Keeldumine tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

  (7) Sotsiaaltöötaja koostab koostöös kliendiga hoolduskava. Hoolduskavas kajastatakse osutatavate koduteenuste loetelu, maht ja teenuse osutamise aeg ning allkirjastatakse kliendi ja hooldustöötaja poolt.

  (8) Hoolduskava vaadatakse üle vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas. Ettepaneku hoolduskava muutmiseks võib esitada klient, hooldustöötaja või sotsiaaltöötaja.

  (9) Sotsiaaltöötaja koostab iga kliendi kohta toimiku, kuhu lisatakse järgmised dokumendid:
  1) avaldus;
  2) hooldusvajaduse hindamise instrument (koos kliendikaardiga);
  3) hoolduskava;
  4) leping;
  5) puuetega inimeste puhul koopia puude raskusastme ekspertiisi komisjoni otsusest.

§ 7.   Lepingu sõlmimine, peatamine ja lõpetamine

  (1) Koduteenuse osutamise aluseks on kliendi ja linnavalitsuse vahel sõlmitud kahepoolne leping, mille lahutamatuks osaks on hoolduskava.

  (2) Lepingusse märgitakse poolte õigused ja kohustused, teenuse eest tasumise kord, summa, tähtaeg ja muu vajalik.

  (3) Kliendil on õigusteenuse osutamine peatada, teatades sellest kirjalikult avaldusega linnavalitsust vähemalt 5 päeva ette, lisades ka peatamise ajavahemiku. Peatamine vormistatakse lepingu lisana.

  (4) Leping lõpeb tähtaja möödumisel või kliendi surma korral.

  (5) Linnavalitsusel on õigus leping lõpetada:
  1) teenuse vajaduse lõppemisel või kliendi soovil;
  2) kliendi paigutamisel hoolekandeasutusse;
  3) kui klient ei ole tasunud 3 kuu teenuse eest;
  4) klient asub elama teise omavalitsusse;
  5) muudel põhjustel, mis takistavad teenuse osutamist.

  (6) Linnavalitsus teatab kliendile või tema seaduslikule esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult 5 tööpäeva ette.

§ 8.   Koduteenuste eest võetav tasu

  (1) Koduteenuse osutamine toimub linnavalitsuse korraldusega kinnitatud tunnihinna alusel.

  (2) Tasu määramisel arvestatakse teenuse mahtu.

§ 9.   Järelevalve

  Järelevalvet teenuste osutamise üle ja teenuste vastavust nõuetele teostab sotsiaalvaldkonna ametnik.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võhma Linnavolikogu 17. detsembri 2014 määrus nr 16 „Koduteenuse osutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Leida Kuld
Linnavolikogu esimees

Lisa Koduteenuse osutamise avaldus

/otsingu_soovitused.json