Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2016, 29

Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 17.02.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lg 1 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib riigieelarvest rahastatava raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist Võhma linnas.

  (2) Riigieelarvest linnaeelarvesse eraldatud vahendite rahalist ülejääki kasutab Võhma Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste (edaspidi teenus) osutamiseks ning arendamiseks.

  (3) Teenusele omab õigust raske või sügava puudega laps ja/või tema seaduslik esindaja, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Võhma linn.

§ 2.   Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki kasutatakse raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste arendamiseks ja osutamiseks, s.h:
  1) rehabilitatsiooniteenus;
  2) isikliku abistaja ja tugiisiku teenus;
  3) perede nõustamine;
  4) transporditeenus;
  5) abivahenditega varustamine;
  6) muud raske ja sügava puudega lapse ning tema pereliikmete olukorda ja toimetulekut parandavad teenused.

§ 3.   Teenuse taotlemine

  (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahalistest vahenditest sotsiaalteenuse osutamiseks vahendite taotlemiseks esitab raske või sügava puudega lapse vanem või hooldaja Võhma Linnavalitsusele taotluse (Lisa).

  (2) Tatlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
  3) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
  4) eestkostjaks määramise otsuse koopia või peres hooldamise lepingu koopia.

  (3) Sotsiaalnõunikul on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

  (4) Linnavalitsus teeb sotsiaalnõuniku ettevalmistatud dokumentide alusel ning linna sotsiaalkomisjoni ettepanekul otsuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta 10 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest.

§ 4.   Teenuse eest tasumine ja arvestuse pidamine

  (1) Teenuse eest tasutakse teenuseosutaja või teenuse saaja poolt esitatud arve või muude kuludokumentide alusel.

  (2) Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust linnavalitsus.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Võhma Linnavolikogu 24. septembri 2009 määrus nr 15 ,,Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Leida Kuld
Linnavolikogu esimees

Lisa Taotlus

/otsingu_soovitused.json