Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla sporditegevuse, spordiürituste ning andeka sportlase toetamise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2016, 33

Lääne-Nigula valla sporditegevuse, spordiürituste ning andeka sportlase toetamise kord

Vastu võetud 20.11.2014 nr 49
RT IV, 25.11.2014, 29
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2015RT IV, 27.05.2015, 901.09.2015
17.02.2016RT IV, 23.02.2016, 1126.02.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Lääne-Nigula valla sporditegevuse, spordiürituste ning andeka sportlase toetamise kord (edaspidi määrus) reguleerib Lääne-Nigula valla eelarvest kohalikuks sporditegevuseks, spordiürituste korraldamiseks ja andekate sportlaste toetamiseks raha eraldamise tingimusi ning taotlemise, määramise ja maksmise korda.

  (2) Määrus ei reguleeri Lääne-Nigula valla poolt spordiühendustele üürile antud kinnisvara ülevalpidamiskulude (küte, kindlustus, valvekulud, vesi- ja kanalisatsioon, elektrienergia, jäätmevedu) katmist, personali palgakulude katmist kui vastav kulu kaetakse vallaeelarvest ning spordialase huvihariduse toetamist Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise korras sätestatud tingimustel.

§ 2.   Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

  (1) spordiorganisatsioonid – on järgmised organisatsioonid:
  1) spordiklubi – eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on spordi arendamine ja mis on registreeritud Eesti Spordiregistris (edaspidi „spordiregistris“) spordiklubina;
  2) spordialaliit – spordiala harrastavate spordiklubide üleriigiline ühendus, kes spordiala rahvusvahelise spordialaliidu ning rahvusliku olümpiakomitee liikmena spordiala esindab ja kellel on ainuõigus korraldada üleriigilisi meistrivõistlusi ning anda vastavaid tiitleid;

  (2) andekas sportlane – sportlane, kes on saavutanud spordialal märkimisväärseid tulemusi ja omab treeneri tunnustust koos põhjendusega oma andekaks tunnistamise kohta, ning kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Nigula vald;

  (3) treener – sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses;

  (4) sporditegevust juhendav treenerikutseta isik – sportlasi või teisi sporditegevustes aktiivselt osalejaid juhendav isik, kelle andmed on kantud spordiregistrisse.

§ 3.   Toetuse liigid

  Toetust makstakse järgmistele valdkondadele:
  1) spordiklubide tegevustoetuseks;
  2) ülevallalise spordiürituse korraldamiseks;
  3) andeka sportlase ja tema treeneri toetamiseks;
  4) väljapaistva tulemuse saavutanud sportlasele või võistkonnale.

2. peatükk SPORDIKLUBIDE TEGEVUSTOETUS 

§ 4.   Eesmärk

  (1) Toetuste andmise eesmärgiks on arendada ning propageerida harrastus- ja võistlusspordialast tegevust Lääne-Nigula vallas ning arendada Lääne-Nigula valla täiskasvanute, laste ja noorte kehalist võimekust.

  (2) Spordiklubidele eraldatakse tegevustoetust treeningrühmadele treeningtegevuse korraldamiseks, spordivõistlustest osavõtmiseks, spordiinventari soetamiseks, tervise- ja spordiürituste korraldamiseks.

§ 5.   Toetuse suuruse arvestamine

  (1) Toetuse arvestamise aluseks on spordiregistri andmetel Lääne-Nigula vallas tegutsevate spordiklubide ning spordiklubi treeningrühmade arv, nende iseloom ning juhendajate kvalifikatsioon.

  (2) Pool tegevustoetuseks eraldatud summast jagatakse taotluse esitanud spordiklubide vahel võrdselt (põhisumma, PS), teine pool jagatakse spordiklubide vahel lähtudes treeningrühmade arvust ja iseloomust (summa treeningrühma kohta, ST)

  (3) Toetuse suurus arvestatakse järgmise valemi alusel: T = PS (Põhisumma) + TTA (täiskasvanute treeningrühmade arv)* ST (summa treeningrühma kohta)

  (4) Kuni 24. aastaste laste ja noorte treeningrühma suhtes rakendatakse koefitsienti 1,5.

  (5) Treeneri kutsekvalifikatsiooniga treeneri poolt juhendatava treeningrühma suhtes rakendatakse koefitsienti 2,0.

  (6) Toetatava treeningrühma minimaalne suurus on individuaalalade puhul 5 inimest, pallimängualade ja teiste võistkonnaalade (nt saalihoki) korral 10 inimest.

  (7) Põhisumma ja summa treeningrühma kohta kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega kooskõlastatult kultuurikomisjoniga ja arvestades tähtajaks spordiklubidelt laekunud taotlusi ja arvestades eelarves tegevustoetusteks eraldatud summaga.

  (8) Toetuse arvestamisel on vald jagatud piirkondadeks, milleks on Taebla, Palivere, Risti ja Oru. Ühes piirkonnas eraldatakse raha ainult ühele sama spordialaga tegelevale treeningrühmale. Kui ühes piirkonnas tegeleb mitu spordiklubi sama spordialaga, siis otsustavad nad rahastatava treeningrühma omavahelisel kokkuleppel.

  (9) Käesoleva korra alusel toetust saavatel klubidel võimaldatakse oma piirkonnas asuva ja Lääne-Nigula vallale kuuluva spordiobjekti (võimla) tasuta kasutamine arvestusega 2 tundi saaliaega nädalas treeningrühma kohta, kui võimla kasutamine on treeningrühma sihipärase treeningtegevuse seisukohalt vajalik. Tasuta kasutamine ei hõlma lisateenuseid (sauna kasutamine jms).
[RT IV, 27.05.2015, 9 - jõust. 01.09.2015]

  (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud juhul sõlmib spordiobjekti haldaja spordiklubiga spordiobjekti kasutamise lepingu, milles fikseeritakse muuhulgas ära spordiobjekti kasutamine treeningrühmade poolt ning inventari ja lisateenuste kasutamise tingimused.
[RT IV, 23.02.2016, 11 - jõust. 26.02.2016]

§ 6.   Tingimused toetuse taotlejale

  Toetust on õigustatud taotlema spordiklubi, mis vastab alljärgnevatele tingimustele:
  1) spordiklubi tegevuskohaks spordiregistris on Lääne-Nigula vald;
  2) spordiklubi on toetuse taotlemise hetkeks tegutsenud vähemalt 6 kuud, spordiklubi andmed on kantud spordiregistrisse ja on asjakohased ning uuendatud (tähistatud spordiregistris roheliselt);
  3) spordiklubi peab treeningrühmades osalejate arvestust nimekirjade alusel, treeningrühmadesse kuulumise aluseks on kirjalik avaldus, leping või allkiri treeningrühma nimekirjal;
  4) spordiklubis on kutseseadusele vastava treeneri kutsekvalifikatsiooniga treener või sporditegevust juhendav treenerikutseta isik, kelle andmed on registreeritud spordiregistris;
  5) spordiklubil suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
  6) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Lääne-Nigula valla ees sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
  7) spordiklubi avaldab valla ja olemasolul enda veebilehel tunniplaanid, info treenerite, treeningrühmade ja treeningpaikade kohta ning tal on toimiv e-posti aadress ja kontakttelefon.

§ 7.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamise aluseks on vormikohane taotluse milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) spordiklubi aasta tegevuste esialgne kava;
  2) spordiklubi toetuse taotlemise aasta eelarve projekt;
  3) teave treenerite kutsekvalifikatsiooni kohta;
  4) teave treeningpaikade kasutamise kohta, ruumide kasutamiseks on vajadusel sõlmitud lepingud või kokkulepped nende omanike või haldajatega;
  5) treeningrühmade nimekiri toetuse taotlemisele eelneva aasta 15. oktoobri seisuga.

  (2) Toetuse saamiseks esitatakse taotlused Lääne- Nigula Vallavalitsusele toetuse kasutamise eelneva aasta 1. novembriks.

3. peatükk ÜLEVALLALISE SPORDIÜRITUSE KORRALDAMISE TOETUS 

§ 8.   Eesmärk

  Ülevallalise ürituse korraldamise toetuse eesmärgiks on arendada ja toetada rahvasporti ning terviseedendust Lääne-Nigula vallas.

§ 9.   Ülevallalise ürituse korraldamise tingimused

  (1) Ülevallalist spordiüritusi finantseeritakse kui vallaeelarves on selleks ette nähtud rahalised vahendid.

  (2) Ülevallalise spordiürituse korraldajaks olev spordiklubi valitakse vastavalt ürituse iseloomule kas Lääne-Nigula valla hankekorras sätestatud korras, ürituse korraldab eelmisel aastal ürituse korraldusõiguse saanud spordiklubi (nn rändüritused) või traditsioonilist spordiüritust korraldanud spordiklubi.

  (3) Ülevallalise spordiürituse korraldaks võib lisaks spordiklubile olla Lääne-Nigula Vallavalitsus, vallavalitsuse hallatav asutus ning spordi, liikumisharrastuse ja terviseedendusega tegelev sihtasutus või mittetulundusühing.

  (4) Ülevallalise spordiürituse korraldaja peab olema tegutsenud vähemalt 6 kuud ja vastama käesoleva korra § 6 lõigete 4 ja 5 tingimustele.

4. peatükk ANDEKA SPORTLASE TOETUS 

§ 10.   Eesmärk

  (1) Andeka sportlase toetuse eesmärgiks on sportlase spordimeisterlikkuse tõstmine, Lääne-Nigula valla sportlaste edukas ettevalmistus ja esinemine tiitlivõistlustel.

  (2) Andeka sportlase toetust eraldatakse sihtotstarbelisena treeningtegevuses osalemiseks, spordilaagrites osalemiseks, suurvõistluste osalemise kulude katteks ning sportliku inventari hankimiseks.

§ 11.   Andeka sportlase toetuse tingimused

  (1) Andeka sportlase toetust makstakse ühekordse toetusena kui vallaeelarves on selleks ette nähtud rahalised vahendid. Maksimaalne aastane toetus ühe sportlasele on kuni 1000 eurot.

  (2) Andeka sportlase toetust võib vallavalitsus maksta sportlasele, kes:
  1) kuulub oma ala esinduskoondisesse või on spordiseaduse § 4 lõikele 3 vastava spordialaliidu liige ja on saavutanud juunioride või põhiklassi Eesti meistrivõistlustel, kus on osalejaid vähemalt viis, kahe viimase aasta jooksul 1.-3. koha või
  2) kes on Eesti Olümpiakomitee poolt kinnitatud olümpiakandidaadiks.

  (3) Sportlane peab lisaks lõikes 2 märgitule vastama järgmistele tingimustele:
  1) sportlase elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Nigula vald;
  2) sportlasel peavad olema täidetud kõik kohustused riigi ja Lääne-Nigula valla ees, sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused.

  (4) Andeka sportlase toetust võib maksta ka andeka sportlase treenerile, eeldusel, et treenitav sportlane vastab käesoleva paragrahvis sätestatud tingimustele.

§ 12.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamise aluseks on vormikohane taotluse milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) toetuse taotlemise põhjendus ja toetuse kasutamise sihtotstarve;
  2) treeneri soovitus;
  3) Eesti Olümpiakomitee kinnitus sportlase olümpiakandidaadi staatuse kohta, kui sportlane on olümpiakandidaat;
  4) ülevaade toetust saava sportlase senistest saavutustest ja sporditegevuse eesmärgist ning hooaja treening- ja võistluskava.

  (2) Toetuse avaldused esitatakse jooksvalt.

5. peatükk EDUKA TULEMUSE TOETUS 

§ 13.   Eduka tulemuse toetus

  (1) Vallavalitsus võib maksta sportlasele ja võistkonnale eduka esinemise eest maailma ja Euroopa tiitlivõistlustel ühekordset preemiat.

  (2) Eduka tulemuse toetus eraldatakse valla reservfondist.

6. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSMINE, TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED, ARUANDLUS JA TEABE AVALIKUSTAMINE 

§ 14.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib 15 päeva jooksul esitatud dokumentide nõuetele vastavust ja õigsust.

  (2) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud materjalid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse. Juhul, kui taotleja jätab kõrvaldamata puudused mõne toetuse liigi osas, lõpetatakse taotluse menetlus vastava toetuse liigi osas.

  (4) Kui vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

  (5) Spordiklubi tegevustoetust makstakse vastavalt vallaeelarves sätestatud eraldistele. Teisi toetusi makstakse üksnes juhul kui vallaeelarves on nendeks ette nähtud raha ja jooksva aasta raha ei ole ammendatud.

§ 15.   Toetuse maksmine

  (1) Spordiklubi tegevustoetuse väljamaksmine otsustatakse pärast vallaeelarve vastuvõtmist ja jõustumist ühe kuu jooksul. Teiste toetused makstakse välja jooksvalt.

  (2) Toetuse väljamaksmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

  (3) Toetuse väljamaksmise korralduses sätestatakse vähemalt järgmised toetuse väljamaksmise ja kasutamise tingimused:
  1) toetuse suurus ja väljamaksmise tähtajad;
  2) toetuse kasutamise sihtotstarve ja kasutamise tähtaeg;
  3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaaeg;
  4) sanktsioonid korraldusest mittekinnipidamise korral.

  (4) Korralduse alusel sõlmib vallavalitsus ühe kuu jooksul taotlejaga lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise ja aruande esitamise kuupäeva kohta.

  (5) Toetuse maksab välja eelarve- ja raamatupidamisosakond lõikes 2 sätestatud korralduse alusel toetuse saajaga sõlmitud lepingus sätestatud tähtaegadel.

§ 16.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) järgima toetuse väljamaksmise korralduses ja lepingus sätestatud toetuse kasutamise tingimusi sh teabe avaldamise kohustust;
  2) esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta ja nõudmisel kõik tegevusi käsitlevad kuludokumendid.
  3) esitama vallavalitsuse kirjalikul nõudmisel vahearuandeid toetuse kasutamise kohta;
  4) võimaldama vallavalitsusel kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, sh võimaldama juurdepääsu toetuse kasutamist tõendavatele algdokumentidele;
  5) toetuse kasutamise tingimuste rikkumisel toetuse vallavalitsuse kirjaliku nõudmise alusel tagasi maksma.

§ 17.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon teostavad järelevalvet toetuse kasutamise tingimuste täitmise üle.

  (2) Vallavalitsusel ja revisjonikomisjonil on igal ajal õigus kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, teatades sellest toetuse saajale vähemalt seitse kalendripäeva ette.

  (3) Vallavalitsusel on õigus omal algatusel või revisjonikomisjoni ettepanekul väljamakstud toetus täies ulatuses või osaliselt tagasi nõuda, kui toetuse saaja:
  1) ei esita aruannet ja dokumente toetuse kasutamise sihipärasuse kohta;
  2) ei võimalda kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;
  3) on toetust kasutanud mittesihipäraselt, sh kasutamata jäänud toetus või toetus, mille sihipärane kasutamine ei ole tõendatud.

  (4) Vallavalitsus nõuab mittesihipäraselt kasutatud toetuse tagasi kirjaliku nõude esitamisega toetuse saajale.

  (5) Kui toetuse saaja keeldub toetust vabatahtlikult tagasi maksmast, siis võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 18.   Teabe avalikustamine

  (1) Erinevate toetuste taotlemise korrast ja tähtajast informeerib vallavalitsus avalikkust vähemalt kaks nädalat ette. Vastav teada avalikustatakse valla infolehes ja veebilehel, teate võib avaldada ka teiste kanalite kaudu (nt Facebook).

  (2) Toetuse saajate nimekiri koos toetuse suurusega avaldatakse valla veebilehel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast toetuse eraldamist (sihtfinantseerimise lepingu sõlmimist).

  (3) Toetuse saaja (spordiklubi, treeningrühma liige või üksiksportlane) kajastab Lääne-Nigula valda, kui oma toetajat spordiürituste reklaamis, riietusel ning avalikel esinemistel.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Määruse rakendamine

  (1) Vallavalitsusel kehtestada käesoleva korra rakendamiseks vajalikud toetuse taotlemise ja aruannete vormid.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

/otsingu_soovitused.json