Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vara valla 2016. aasta eelarve

Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2016, 48

Vara valla 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 17.02.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1 ja § 38 ning Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 alusel.

§ 1.  Vara valla 2016. aasta koondeelarve (lisatud)

§ 2.  Volitused vallavalitsusele

  Vallavalitsusel on lubatud kinnitada alaeelarved detailsemas jaotuses: personalikulud, majandamiskulud ja antud toetused.

§ 3.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2016. a.

Tarmo Leini
Volikogu esimees

Lisa 1 Vara valla 2016. aasta koondeelarve

Lisa 2 Seletuskiri Vara valla 2016. aasta eelarve juurde