HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pedagoogide töö tasustamise alused

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2017, 26

Pedagoogide töö tasustamise alused

Vastu võetud 20.02.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrusest nr 159 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär”.

§ 1.  Asutuse juhi palk

  Asutuse direktori palga alammäär on alljärgnev:
 1) põhikooli direktor 1500 eurot;
 2) lasteaia direktor 1000 eurot;
 3) huvikooli direktor 900 eurot.

§ 2.  Õpetaja töötasu alammäär

 (1) Valla üldhariduskoolis ja huvikoolis töötava õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1000 eurot kuus.

 (2) Valla üldhariduskoolis ja huvikoolis töötava õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on alates 1. septembrist 2017. a 1050 eurot kuus.

 (3) Alushariduse valdkonnas on täistööajaga töötava kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäär 900 eurot kuus.

§ 3.  Palgakorraldus haridusasutuses

 (1) Direktor vormistab pedagoogide töötasu oma käskkirjaga, mille koostamise aluseks on riiklik õppekava ning asutuse aasta‧eelarves töötasuks määratud vahendid.

 (2) Direktor esitab käskkirja viivitamata vallavalitsuse raamatupidamisosakonda.

§ 4.  Lisatasu, toetus, preemia

 (1) Asutuse juhil on õigus määrata aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires ja asutuses kehtestatud korra alusel:
 1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest;
 2) preemiaid.

 (2) Kõikidele töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid preemiaid makstakse samal alusel ka direktorile vallavanema käskkirjaga vastava haridusasutuse esildisel.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Paikuse Vallavolikogu 18. jaanuari 2016 määrus nr 2 „Pedagoogide töö tasustamise alused” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017.

Mait Talvoja
Volikogu esimees