Teksti suurus:

Volikogu 22.12.2015. a määruse nr 60 „Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas“ muutmine

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2017, 28

Volikogu 22.12.2015. a määruse nr 60 „Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas“ muutmine

Vastu võetud 16.02.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 ja § 15 lg 2 ning 3 alusel.

§ 1.  Muuta Luunja vallavolikogu 22.12.2015. a määruse nr 60 Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas § 3 järgmiselt:

 (1) sõnastada lõige 2 järgmiselt: „Lapsehoiuteenuse toetust makstakse, kui lapsehoiuteenuse maksumus ületab lähipiirkonna lasteaia kohamaksumuse“.

 (2) lisada lõige 41 järgmises sõnatuses: „Vallavalitsusel on õigus kolmepoolse lepingu sõlmimisest keelduda, kui teenuse maksumus ületab oluliselt piirkonna keskmist teenuse maksumust“.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees