Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2018, 9

Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord

Vastu võetud 13.03.2012 nr 2
RT IV, 28.12.2012, 54
jõustumine 01.04.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.06.2013RT IV, 14.01.2014, 317.01.2014
13.02.2018RT IV, 23.02.2018, 326.02.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-de 21-30 ning Raasiku Vallavolikogu 15. juuni 2016. a määruse nr 11 “Raasiku valla põhimäärus“ § 39 alusel. Käesolev kord sätestab Raasiku valla (edaspidi valla) eelarve ülesehituse, koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja aruandluse korra, juhindudes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, valla põhimäärusest, valla arengukavast ning teistest eelarvet reguleerivatest õigusaktidest.
[RT IV, 23.02.2018, 3 - jõust. 26.02.2018]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Raasiku vallal on Raasiku Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatud kassapõhine tasakaalustatud iseseisev eelarve, mille osad on: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeeringud, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus.

  (2) Eelarve tulude, kulude, investeeringute, finantseerimistehingute ja likviidsete varade muutuse liigendamise aluseks on rahandusministri poolt kehtestatud eelarveklassifikaator.

  (3) Eelarveaasta algab 01.jaanuarist ja lõpeb 31. detsembril. Eelarve kinnitatakse üheks eelarveaastaks. Eelarves võib esitada informatsiooni ka eelarveaastast pikema perioodi kohta.

§ 2.   Eelarve ülesehitus ja eelnõu koostamine

  (1) Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.

  (2) Lisaks raha laekumise või väljamaksmisega seotud tehingutele kajastatakse eelarves:
  1) nii põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude kui ka investeerimistegevuse eelarveosades sihtfinantseerimisega seotud tehingud, mille korral sihtfinantseerimise ülekandja kannab raha otse üle tarnijale, kellelt vald kaupu või teenuseid saab, perioodis, millal kavandatakse raha ülekandmine;
  2) nii investeerimistegevuse kui ka finantseerimistegevuse eelarveosades põhivara soetamine kapitalirendi tingimustel või teenuste kontsessioonikokkulepete alusel perioodis, millal kavandatakse kapitalirenditingimustel või teenuste kontsessioonikokkulepete alusel põhivara kasutusõiguse saamine.

  (3) Põhitegevuse tulude, kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse eelarveosade detailsus peab kassapõhise eelarve korral vastama vähemalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, (edaspidi KOFS) §-des 7-11 sätestatule.

  (4) Eelarve detailne liigendus kinnitatakse volikogu poolt eelarveaastale eelneva aasta 1. septembriks.

  (5) Eelarves planeeritakse põhitegevuse kuluna reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks. Raasiku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) eraldab reservfondist vahendeid sihtotstarbeliselt. Reservfondi kasutamise korra kehtestab volikogu. Valla reservfondi suurus kinnitatakse volikogu otsusel valla eelarve koosseisus.

  (6) Vallavalitsus esitab 01. augustiks vallavalitsuse osakonnajuhatajatele, hallatavate asutuste juhtidele juhise ja vormid eelarveaasta tulu- ja kulueelarvete koostamiseks.

  (7) Valla eelarve eelnõu koostamiseks esitavad vallavalitsusele: kultuuri-, hariduse-, spordi ja noorsootöö valdkonna mittetulundusühingud, seltsingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad avaldused hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 01. septembriks, osakonnajuhatajad ning hallatavate asutuste juhid hiljemalt 01.oktoobriks kirjalikult põhjendatud eelarve ettepanekud sh. investeeringud reastatuna eelistuse järgi, võttes aluseks valla arengukava ja eelarvestrateegia ning asutuse arengukava ja teised antud valdkonda reguleerivad õigus- ja haldusaktid.
[RT IV, 14.01.2014, 3 - jõust. 17.01.2014]

  (8) Kui eelarve eelnõus nähakse ette kulutusi alustatavale ehitusele, tuleb projektile lisada arvestused ja põhjendused nende kulude üldsumma ja jaotuse kohta kõigi eelseisvate eelarveaastate lõikes. Alustatava ehituse puhul tuleb lisada ka arvestused valminud ehitise sisustamise ja majandamise kulude kohta nende arvelevõtmiseks järgnevate aastate halduseelarves.

  (9) Eelarve eelnõule lisatakse seletuskiri selgituste ja põhjendustega KOFS § 5 lõike 3 kirjeldatud detailsuses eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta. Ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest; ülevaade eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumustega ja finantseerimisallikatega; vajadusel ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kavas või raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse ajal saneerimiskavas eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tegevuste kohta; muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

  (10) Vallavalitsus esitab koos eelarve või lisaeelarve eelnõuga volikogule kinnitamiseks:
  1) eelarveaasta vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärad;
  2) eelarveaasta hallatavate asutuste valla eelarvelised koosseisud ning palgamäärad ja palgatingimused.
[RT IV, 23.02.2018, 3 - jõust. 26.02.2018]

  (11)
[Kehtetu - RT IV, 23.02.2018, 3 - jõust. 26.02.2018]

  (12) Eelarve eelnõu, seletuskiri ja üleminevate lepingute ja laenukohustuste andmed esitatakse vallavalitsuse poolt volikogule hiljemalt 01. detsembriks.
[RT IV, 14.01.2014, 3 - jõust. 17.01.2014]

  (13) Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist valla veebilehel. Seletuskiri peab veebilehel olema kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.

§ 3.   Eelarve eelnõu menetlemine, vastuvõtmine ja jõustumine

  (1) Pärast esimest lugemist võivad volikogu komisjonid, volikogu liikmed ja vallavalitsus esitada eelarve eelnõu muutmiseks omapoolseid parandus- ja täiendusettepanekuid. Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Muudatusettepanek koos lisadega esitatakse vallavolikogu
eelarve – ja majanduskomisjonile ja koopia vallavalitsusele volikogu poolt määratud tähtajaks. Volikogu eelarve- ja majanduskomisjon vaatab esitatud parandusettepanekud läbi, kuulab ära vallavalitsuse arvamuse ja esitab ettepanekud volikogule. Volikogu istungil hääletatakse parandusettepanekud ja toetust leidnud parandusettepanekud viib vallavalitsus eelarve projekti.

  (2) Eelarve eelnõu peab enne vastuvõtmist läbima vähemalt kaks lugemist. Eelarve esialgne projekt, millesse on viidud muudatused esitatakse volikogule järgmiseks lugemiseks. Parandusettepanekuid ei saa teha peale teise lugemise lõpetamist.

  (3) Eelarve võtab volikogu vastu määrusega ja eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  (4) Eelarve avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist valla veebilehel. Samuti avaldatakse volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.

  (5) Eelarveaasta alguses olevate rahaliste vahendite jääkidest moodustatakse eelarve kassatagavara. Kassatagavara suuruse määrab volikogu eelarve vastuvõtmisel.

§ 4.   Eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve

  (1) Kui volikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võib vallavalitsus teha kuni eelarve vastuvõtmiseni igas kuus väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses eelmise aasta eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus.

  (2) Kui alanud eelarveaasta eelarve eelnõus on väljaminekud kavandatud väiksemas mahus eelmise aasta eelarve vastavate väljaminekutega võrreldes, võib vallavalitsus teha neid väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatust.

  (3) Vallavalitsus võib teha eelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne eelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:
  1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist või volikogu õigusaktist;
  2) enne eelarveaasta algust KOFS § 34 lõikes 2 nimetatud kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingust;
  3) KOFS §27 lõikest 2;
  4) kohtuotsustest.

  (4) Kui volikogu ei ole kolme kuu jooksul, arvates eelarveaasta algusest või riigieelarve vastuvõtmisest, kui viimane ei olnud eelarveaasta alguseks vastu võetud, suutnud eelarvet vastu võtta, on volikogu tegutsemisvõimetu.

§ 5.   Eelarve sissetulekute vähenemise ja väljaminekute suurenemise hüvitamine

  Kui pärast valla eelarveaasta algust kehtestab Riigikogu või Vabariigi Valitsus õigusakte, mille alusel jooksval eelarveaastal valla eelarve sissetulekud vähenevad või väljaminekud suurenevad, hüvitab riik õigusakti mõjud samas ulatuses või vähendab proportsionaalselt vallale pandud kohustusi.

§ 6.   Lisaeelarve

  (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendusega lisaeelarve vajaduse kohta.

  (2) Lisaeelarve võtab volikogu vastu määrusega. Lisaeelarvet menetletakse volikogus ja vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse KOFS § 23 lõigetele 1 ja 3.

  (3) Lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse KOFS § 22 lõikes 4 sätestatud viisil ja tähtajal.

  (4) Lisaeelarvet ei pea koostama, kui:
  1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata;
  2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest;
  3) sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka väljaminekud;
  4) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

  (5) Kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, tuleb selles kavandada KOFS § 26 lõike 4 punktis 4 nimetatud sihtotstarbelised vahendid või annetused ja nende arvel tehtavad väljaminekud.

  (6) Vallavalitsus võib teha enne lisaeelarve vastuvõtmist lisaeelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:
  1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktidest või volikogu õigusaktist;
  2) enne eelarveaasta algust KOFS §34 lõikes 2 nimetatud kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingust;
  3) KOFS § 27 lõikest 2;
  4) kohtuotsusest.

  (7) Vallavalitsuse osakonnad ja hallatavad asutused esitavad oma lisaeelarve ettepanekud eelarveaasta jooksul vallavalitsusele 20. oktoobriks, lisades arvestuse ja põhjenduse lisaeelarve vajaduseks. Artiklite osas, mis on kinnitatud volikogu poolt, saab eelarvet muuta lisaeelarvega ainult volikogu ja artiklite osas, mis ei ole kinnitatud volikogu poolt, saab eelarvet muuta lisaeelarvega ainult vallavalitsus. Eelarve ülekulu korral vastutab selle tekkimise eest allasutuse juht, vallavanem ja osakonnajuhatajad.

  (8) Vajaminevast saneerimiskavast tulenevad muudatused võtab volikogu vastu lisaeelarvega ühe kuu jooksul kava kinnitamisest arvates. Kui valla eelarvet ei ole vastu võetud, kajastatakse need muudatused valla eelarve eelnõus.

§ 7.   Eelarve täitmine ja täitmise aruande koostamine

  (1) Vallaeelarve täitmist ja raamatupidamist korraldab vallavalitsus. Eelarve täitmise eest vastutavad vallavanem, hallatava asutuse juht ja osakonnajuhatajad. Vallavalitsusel ja hallataval asutusel on keelatud teha tehinguid, mis ei ole eelarves ette nähtud, välja arvatud KOFS § 24 lõikes 3 ning § 26 lõikes 4 punktis 4 ja lõikes 6 nimetatud juhul.

  (2) Vallaeelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varadega ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine vastavuses eelarve koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtetega. Vallaeelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile.

  (3) Eelarvesse riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid võib kasutada ainult ettenähtud otstarbel.

  (4) Reservfondi kasutamise aruanne on majandusaasta aruande osa. Seal esitatakse reservfondist kaetud kulude loetelu ja summad koos vallavalitsuse korralduste äranäitamisega.

  (5) Vallavalitsus ja hallatav asutus võivad sõlmida lepinguid, millega võetakse KOFS §34 lõigetes 2 ja7 nimetatud kohustusi, antakse laenu või tagatakse kohustusi eelarveaastast pikemaks perioodiks, kooskõlas eelarvestrateegia ja volikogu antud volituste alusel.

  (6) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

  (7) Informatsiooni eelarve täitmise kohta esitab vallavalitsus kord kvartalis volikogule ja hiljemalt iga kalendrikuu 10. kuupäevaks väljastab rahandusosakond vallavanemale, hallatava asutuse juhile ja osakonnajuhatajatele eelarve täitmise aruande eelneva kalendrikuu lõpu seisuga.

§ 8.   Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal

  (1) Eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksval eelarveaastal kavandatakse kas eelarvega, kui see on aasta alguseks vastu võtmata, või lisaeelarvega.

  (2) Eelarve või lisaeelarvega võib kavandada eelarveosades kogusummana eelmisel eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekuid, kui need tulenevad:
  1) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingutest või välja kuulutatud riigihangetest;
  2) põhivara soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise lepingust;
  3) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.

  (3) KOFS § 27 lõikes 2 nimetatud väljaminekute kogusummadena kavandamise korral kehtestab väljaminekute detailsema jaotuse vallavalitsus. Ülekantud väljaminekuid võib kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks.

§ 9.   Majandusaasta aruande koostamine, kinnitamine ja esitamine

  (1) Majandusaasta aruande koostab ja kiidab heaks vallavalitsus.Vallavanem kirjutab majandusaasta aruandele koos kuupäeva märkimisega alla viivitamata pärast seda kui vallavalitsus on aruande heaks kiitnud. Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks.

  (2) Majandusaasta aruanne koostatakse ja esitatakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest ja KOFS § -de 29-31 sätestatud korras.

  (3) Majandusaasta aruande kinnitab volikogu hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 30. juunil. Majandusaasta aruanne avalikustatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lõikes 12 sätestatud korras.

  (4) Riigile esitatakse andmed eelarvestrateegia kohta eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobril ja andmed eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise kohta igale kvartalile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.

  (5) Raamatupidamise seaduse ja selle alusel antud õigusaktide tähenduses vallavalitsuse valitseva ja olulise mõju all olev äriühing, sihtasutus ja mittetulundusühing esitavad nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates ehk 01. aprillil vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande ja audiitori aruande, kui raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll on audiitortegevuse seaduse alusel kohustuslik.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. aprillil 2012. Määrust rakendatakse 2012. ja järgnevate aastate eelarvete suhtes.

/otsingu_soovitused.json