SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2018, 15

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.02.2018 nr 9
jõustumine 01.03.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 16 lg 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Koduteenus (edaspidi: teenus) on Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti.

 (2) Käesolev määrus reguleerib teenuse korraldamist täisealisele isikule:
 1) kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõelähtme vallas;
 2) kelle tegelik elukoht on Jõelähtme vallas, kuid kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata;
 3) kelle tegelik elukoht on Jõelähtme vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises kohaliku omavalitsuse üksuses.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 sätestatud juhul kooskõlastatakse teenuse korraldamine eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsusüksusega.

 (4) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, sealhulgas:
 1) eluaseme korrastamine isikule kuuluvate vahenditega;
 2) riiete korrastamine (triikimine, parandamine või parandamise korraldamine) ja pesemine või pesemise korraldamine;
 3) abistamine küttematerjali tuppa toomisel, kütmisel ja tuha väljaviimisel;
 4) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete ostmine; toiduainete tuppa toomine hoidlast;
 5) abistamine toidu valmistamisel;
 6) abistamine vee tuppa toomisel;
 7) terviseabi korraldamine;
 8) muu asjaajamine ja abistamine ühekordsetel asjaajamistel.

 (5) Koduteenuse täpne sisu ja maht lepitakse kokku hoolduskavas.

§ 2.  Teenuse taotluse menetlemine

 (1) Koduteenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse sotsiaalteenuse saamiseks, milles märgitakse järgnevad andmed:
 1) teenust vajava isiku nimi, sünniaeg, elukoht;
 2) isiku ja tema esindaja(te) kontaktandmed;
 3) asjaolude kirjeldus;
 4) sissetulek ja varaline seis.

 (2) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

 (3) Abivajaduse hindamise raames teeb vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialist (edaspidi: spetsialist) kodukülastuse, mille käigus hindab teenuse taotleja toimetulekuvõimet ning selgitab välja konkreetse teenuse osutamise vajaduse, soovitava algusaja, koha ja mahu.

 (4) Spetsialist lepib teenust vajava inimesega või tema seadusliku esindajaga kokku hoolduskava (Lisa 1), täidab kliendikaardi (Lisa 2) ning valmistab ette haldusakti eelnõu.

 (5) Otsuse teenuse määramise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 25 lg 1 sätestatud tähtajaks.

§ 3.  Koduhooldustöötaja

 (1) Koduhooldustöötaja on vallavalitsuse struktuuris olev teenistuja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks rehabilitatsiooniplaani alusel ja/või vastab hooldustöötaja kutsestandardis kehtestatud nõuetele.

 (2) Koduhooldustöötajaks ei võeta tööle isikut, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.

 (3) Täistööajaga koduhooldustöötaja võib teenust osutada kuni 15-le teenuse saajale sõltuvalt teenuse saajate toimetulekuvõimest ning elukohtade vahemaast.

 (4) Koduhooldustöötaja töökoormust hindab sotsiaalvaldkonda kureeriv abivallavanem või tema asendaja.

§ 4.  Teenuse vahetu osutamine

 (1) Teenust osutab vahetult koduhooldustöötaja.

 (2) Koduhooldustöötaja lähtub teenuse osutamisel käesolevast korrast, oma töölepingust, ametijuhendist ning abivajajale koostatud hoolduskavast.

§ 5.  Teenuse eest tasumine

 (1) Teenuse hinna kehtestab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 kohaselt vallavalitsus oma korraldusega.

 (2) Teenuse eest tasumise arvestuse aluseks on kalendrikuu.

 (3) Teenuse saaja tasub teenuse eest arve alusel, mille vallavalitsus esitab hiljemalt teenuse osutamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Teenuse eest tasutakse teenuse osutamise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 6.  Arvestus, järelevalve ja tagasisidesüsteem

 (1) Koduhooldustöötaja fikseerib kõik teenuse saaja kodukülastused kuupäevaliselt ning teenuse saaja kinnitab seda oma allkirjaga.

 (2) Koduteenuse osutamise üle teostab järelevalvet ja teenuse osutamisega seotud vaidlusi lahendab sotsiaalvaldkonda kureeriv abivallavanem või tema asendaja.

 (3) Teenuse korraldamise ja teenuse üle arvestuse pidamise eest vastutab spetsialist vastavalt oma pädevusele.

 (4) Kord kalendriaasta jooksul teostab spetsialist teenuse saajate seas rahulolu-uuringu. Uuringu tulemusi kasutatakse teenuse paremaks korraldamiseks ja töötajate täienduskoolituse läbiviimise vajaduste väljaselgitamiseks. Põhjendatud juhul ja võimaluse korral määrab spetsialist teise koduhooldustöötaja.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 17.03.2016 määrus nr 74 „Koduteenuse osutamise tingimused ja kord“.

 (2) Käesoleva määruse jõustumise ajal kehtivad koduteenuse osutamise lepingud kehtivad kuni vallavalitsuse poolt teenuse määramise haldusakti väljaandmiseni.

 (3) Määrus jõustub 1. märtsil 2018.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Kliendikaardi vorm

Lisa 2 Hoolduskava vorm

Lisa 3 Koduteenuse osutamise aruande vorm