Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2018, 16

Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord

Vastu võetud 02.02.2018 nr 16
, rakendatakse alates 1.jaanuarist 2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning noorsootöö seaduse § 8 punktide 2 ja 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord (edaspidi Kord) sätestab tingimused Valga valla haldusterritooriumil elavatele noortele ja tegutsevatele noorteühingutele Valga valla eelarvest omaalgatusprojektide toetuse taotlemiseks.

  (2) Määrus reguleerib Valga valla eelarvest toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse andmise, toetuse andmisest keeldumise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

  (3) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Valga vallas.

  (4) Toetust taotlev noor käesoleva Korra tähenduses on 12-26-aastane füüsiline isik, kelle rahvastikujärgne elukoht on Valga vald.

  (5) Toetust taotlev noorteühing käesoleva Korra tähenduses on 12-26 aastastest noortest koosnev grupp, seltsing või mittetulundusühing, mis tegutseb Valga vallas.

  (6) Toetust antakse ürituste korraldamiseks, erinevates siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemiseks, noorte ja noorteühingute poolt läbiviidavate projektide kaasrahastamiseks.

  (7) taotlusi menetleb Valga vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) poolt kinnitatud komisjon (edaspidi Komisjon).

2. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 2.   Toetuse taotlus

  (1) Toetust võivad taotleda käeoleva määruse § 1 lõigetes 4 ja 5 nimetatud noored ja noorteühingud. Alla 18-aastast isikut või isikute noortegruppi peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks täiskasvanud isik.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja Vallavalitsusele vormikohase taotluse, mida saab esitada 4 (neli) korda aastas. Taotluse esitamise tähtajad on 20.veebruar, 20.mai, 20.september ja 20.november. Kui taotluse esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

  (3) Toetuse taotluse vormid kinnitab Vallavalitsus.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Komisjon vaatab 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul läbi tähtajaliselt esitatud taotluse, kontrollib esitatud dokumentide vastavust ja õigsust ning hindab taotluse vastavust toetuse eraldamise põhimõtetele ja tingimustele. Puuduste esinemisel taotluses informeerib Komisjon sellest taotlejat. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni 5 (viis) tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, tagastatakse taotlejale esitatud dokumendid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

  (2) Komsijonil on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (3) Kui Komisjon tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

3. peatükk Toetuste eraldamine ja järelevalve 

§ 4.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise, eraldamisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab Vallavalitsus korraldusega Komisjoni ettepanekul 1 (ühe) kuu jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Komisjon teavitab taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, toetuse eraldamata jätmisest 10 (kümne) tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmisest.

§ 5.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu.

  (2) Vallavalitsus esitab 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul, alates toetuse eraldamise korralduse vastuvõtmisest lepingu taotlejale allkirjastamiseks.

  (3) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse kasutamise tingimused ja tähtajad;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse maksmise tingimused ja kord;
  5) Valga valla sümboolika kasutamise tingimused;
  6) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord;
  7) vastutus lepingu rikkumise korral;
  8) vajadusel muud andmed.

  (4) Kui toetuse saaja ei allkirjasta lepingut alates lepingu kättesaamisest 10 (kümne) tööpäeva jooksul, siis on Vallavalitsusel õigus lõpetada toetuse eraldamise menetlus.

§ 6.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja peab ühe kuu jooksul pärast projekti teostamist esitama Komisjonile vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta.

  (2) Komisjonil on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde täiendavaid materjale.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Komisjonil on õigus kontrollida toetuse kasutamise ning esitatud andmete õigsuse kohta.

  (2) Vallavalitsusel on õigus leping erakorraliselt üles öelda ja nõuda makstud toetus tagasi või vähendada toetuse suurust juhul, kui:
  1) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruandeid ja/või käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud dokumente või esitab valeandmeid;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

  (3) Lõike tekst

4. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1.jaanuarist 2018.

  (3) Valga Linnavolikogu 30.oktoobri 2015 määrus nr 34 "Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

Külliki Siilak
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json