SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lastega peredele sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2018, 23

Lastega peredele sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastu võetud 15.02.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, lastekaitseseaduse § 17 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Paide linna eelarvest lastega peredele ja last kasvatavale isikule sotsiaalhoolekandelise abi andmise rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamist.

  (2) Määruse alusel korraldatakse sotsiaalhoolekandelise abi andmist lastega peredele või last kasvatavale isikule juhul, kui lapse elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linnas.

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmise eesmärk ja sisu

  (1) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise eesmärgiks on lastega perede ja last kasvatava isiku toimetuleku ja laste heaolu tagamine, mis seisneb toetavate sotsiaalteenuste- ja toetuste osutamises, korraldamises ja arendamises.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused- ja toetused (edaspidi sotsiaalabi) on:
  1) psühholoogiteenus;
  2) pereteraapia teenus;
  3) perenõustamisteenus;
  4) perelepitusteenus;
  5) teraapiateenus;
  6) vanemlusprogrammis osalemine;
  7) ennetustegevuste läbiviimine (infopäevade, koolituste läbiviimiseks koolides, lasteaedades ning teistes riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutustes);
  8) muud sotsiaalteenused- ja toetused, mis soodustavad lapse heaolu, lastega perede või last kasvatava isiku toimetulekut.

§ 3.   Sotsiaalabi taotlemine, määramine ja otsustamine

  (1) Sotsiaalabi saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja või last kasvatav isik Paide Linnavalitsusele (edaspidi ametiasutusele) taotluse, milles märgitakse:
  1) sotsiaalabi taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoni number;
  2) andmed igakuise sissetuleku (sh sotsiaalhoolekandelise rahalise hüvitise) kohta;
  3) sotsiaalabi taotlemise põhjus;
  4) taotletava sotsiaalabi maksumus.

  (2) Lastekaitsetöötaja selgitab välja lapse huvid, hindab lapse abivajadust ning pakub lapse abistamiseks meetmeid arvestades konkreetse lapse, tema pere või last kasvatava isiku vajadusi ning korraldab teenusele suunamise.

  (3) Sotsiaalabi saamiseks esitatud dokumendid vaatab läbi lastekaitsetöötaja, kes määrab vajadusel taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Sotsiaalabi määramise või määramata jätmise ning teenuse mahu otsustab Paide Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) lastekaitsetöötaja ettepanekul kümne tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (5) Sotsiaalabi ei määrata järgmistel juhtudel:
  1) tegemist ei ole abivajava lapsega vastavalt lastekaitseseaduse § 26 sätestatule;
  2) sotsiaalabi vajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste või muu abiga.

§ 4.   Sotsiaalabi tasu ja tasumine

  (1) Sotsiaalabi võib taotlejale olla tasuta või osaliselt tasuline. Isiku poolt makstava tasu suurus oleneb sotsiaalabi mahust, maksumusest ning sotsiaalabi saava isiku majanduslikust olukorrast ning see otsustatakse juhtumipõhiselt.

  (2) Sotsiaalabi osutajaga sõlmitakse leping või tasutakse teenuse eest sotsiaalabi osutajale arve alusel.

  (3) Sotsiaalabi võib toetusena maksta välja ka linnavalitsuse korralduse alusel toetuse määramise otsuse tegemisest arvates kümne tööpäeva jooksul avalduses märgitud arvelduskontole.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json