HaridusKool

Teksti suurus:

Puhja Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2018, 37

Puhja Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.02.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab õpilase Puhja Kooli (edaspidi kooli) vastuvõtmise tingimused ning õpilaste üle arvestuse pidamise kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel.

§ 2.  Kooli vastuvõtmine

 (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) järgi on Elva vald, tagatakse koolis õppimisvõimalus.

 (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilased, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Elva vald.

 (3) Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli direktorile taotluse, millele lisab:
 1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 5) foto 3 x 4 cm;
 6) ühest koolist teise üleminekul kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane asub kooli õppima pärast õppeperioodi lõppu;
 7) ühest koolist teise üleminekul kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane asub kooli õppima õppeperioodi kestel;
 8) ühest koolist teise üleminekul kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi ametlikult kinnitatud ärakirja.

 (4) Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

 (5) Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

 (6) Vastuvõtu taotluse vormi saab lapsevanem kooli veebilehelt või kantseleist.

 (7) Dokumentidest koopiate tegemine ja nende kinnitamine toimub kooli kantseleis.

 (8) Kooli vastu võetud õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta õppeperioodi lõpul üle viidi.

 (9) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb kooli direktor ja kinnitab käskkirjaga.

 (10) Õpilase vastuvõtust keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat või tema esindajat kirjalikult 3 tööpäeva jooksul.

 (11) Käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab kooli direktor, vaidluse korral kooli pidaja.

§ 3.  Esimesse klassi vastuvõtmise kord

 (1) Esimesse klassi astujatele katseid ei korraldata. Vajadusel korraldab kool lapsevanemate ja lapsega vestluse milles osaleb lapsevanem, klassiõpetaja, eripedagoog ja kooli juhtkonna esindaja.

 (2) Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsme aastaseks.

 (3) Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Nõustamiskomisjon annab vajadusel oma soovituse vaid koduste laste või vaidlusküsimuste korral.

 (4) Esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem enne jooksva aasta 19. augustit kooli kantseleisse järgmised dokumendid:
 1) lapsevanema (lapse seadusliku esindaja) taotluse;
 2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 3) foto 3 x 4 cm;
 4) tervisekaardi;
 5) koolivalmiduse kaardi.

 (5) Õpilase kooli õppima asumisega seotud muutustest tuleb lapsevanemal informeerida kooli hiljemalt 30. augustiks.

 (6) Juhul, kui 1. klassi vabadele kohtadele soovib astuda rohkem lapsi kui on klassitäituvuse piirnorm, siis moodustab kool mitu esimest klassi, juhindudes klasside komplekteerimisel eelkõige õpilastele parima arengukeskkonna loomisest.

§ 4.  Õpilase üleminek ühest koolist teise

 (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

 (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
 1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
 2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
 3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
 4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega.

§ 5.  Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

 (1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

 (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

§ 6.  Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel

 (1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

 (2) Koolikohustusliku õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHIS-es koolist lahkunuks põhjusega «Teise kooli üleminek (ootel)». Kui viie tööpäeva jooksul alates EHIS-es õpilase koolist väljaarvamisest ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase õppima asumise kohta, teavitatakse sellest EHISe kaudu õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Valla- või linnavalitsus rakendab abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge «lahkus välismaale».

§ 7.  Lõppsätted

 (1) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning koolist väljaarvamise korra kooli veebilehel hiljemalt käesoleva aasta 1. märtsiks.

 (2) Vastuvõtuga seonduvad probleemküsimused lahendab vastuvõtukomisjon, mille koosseisu kinnitab kooli direktor.

 (3) Vastuvõtmise korda saab muuta kooli direktori või hoolekogu ettepanekute alusel.

 (4) Tunnistada kehtetuks Puhja Vallavolikogu 29.02.2016 määrus nr 10 „Puhja Gümnaasiumi vastuvõtutingimused ja kord“.

 (5) Määrus jõustub 01.03.2018.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees