HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Põltsamaa valla koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide koolilõuna kulude katmise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2018, 42

Põltsamaa valla koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide koolilõuna kulude katmise kord

Vastu võetud 15.02.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib munitsipaalüldhariduskoolides (edaspidi kool) koolilõuna ja koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) laste toitlustamisega seotud kulude katmist valla eelarvest.

§ 2.   Koolides koolilõuna kulude katmine

  Koolilõuna pakkumisega seotud kulud kaetakse valla eelarvest.

§ 3.   Vanema osa arvestus ja tasumine

  Koolieelsetes lasteasutustes laste toitlustamisega seotud kulud kaetakse valla eelarvest.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks:
  1) Põltsamaa Linnavolikogu 18. detsembri 2012 määrus nr 70 „ Lõunatoidu toetuse maksmise kord Põltsamaa linnas“;
  2) Puurmani Vallavolikogu 24. märtsi 2016 määrus nr 4 „Lasteaialaste ja kutsekooliõpilaste toitlustamise toetamise kord“;
  3) Põltsamaa Vallavolikogu 19. septembri 2013 määrus nr 54 „Põltsamaa valla lasteaialastele ja õpilastele toiduraha toetuse andmise kord“.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json