SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2018, 86

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.02.2018 nr 9
, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2018.a.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 455 ja § 4515 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse asendus- ja järelhooldusteenuse (edaspidi ühiselt nimetatud: teenused) korraldamise ja rahastamise tingimused ja kord.

§ 2.   Asendushooldusteenuse eesmärk

  Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- ja lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks sobiva elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

§ 3.   Järelhooldusteenuse eesmärk

  Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

2. peatükk Teenuse kirjeldus 

§ 4.   Teenuse osutaja

  (1) Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu (edaspidi: teenuseosutaja).

  (2) Järelhooldusteenuse osutaja on Saarde Vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus).

§ 5.   Teenuse saaja

  (1) Asendushooldusteenus tagatakse ja isik suunatakse asendushooldusteenusele vallavalitsuse poolt sotsiaalhoolekande seaduses (edaspidi: SHS) § 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lastele ja lapse heaolu tagamiseks vallavalitsuse otsusel § 459 lõikes 3 nimetatud lastele.

  (2) Järelhooldusteenus tagatakse vallavalitsuse poolt sotsiaalhoolekande seaduse § 4516 lõikes 1 nimetatud täisealisele isikule ja isiku toimetuleku tagamiseks vallavalitsuse otsusel § 4516 lõikes 2 nimetatud täisealisele isikule.

3. peatükk Teenuse osutamine 

§ 6.   Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine

  (1) SHS § 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lapse asendushooldusteenusele suunamisel hindab vallavalitsus lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutaja valikut (hoolduspere, perekodu või asenduskodu) ja põhjendab oma valikut.

  (2) SHS § 459 lõikes 3 nimetatud lapse asendushooldusteenusele suunamisel hindab vallavalitsus lapse abivajadust ja lapse heaolust lähtuvalt teenuse osutamise vajadust ja sobivust ning suunab lapse teenusele hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekul.

  (3) SHS § 4516 lõigetes 1 ja 2 nimetatud täisealise isiku järelhooldusteenusele suunamisel osutab vallavalitsus teenuseid lähtuvalt isiku juhtumiplaanis hinnatud vajadusele.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1-3 nimetatud isikute puhul teeb vallavalitsus otsuse teenusele suunamise kohta ning kannab isikule teenuse osutamise andmed sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrisse (edaspidi: STAR) SHS § 144 lõike 1 punkti 5 alusel.

  (5) Teenuse saaja ja võimalusel tema vanem või füüsilisest isikust eestkostja peab olema kaasatud teenuse vajaduse hindamise ja teenusele suunamise protsessi.

§ 7.   Teenuse rahastamine

  (1) Asendushooldusteenust SHS § 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lapsele rahastatakse Saarde valla eelarvest ning asendushooldusteenusel oleva lapse sissetulekutest.

  (2) Asendushooldusteenust sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõikes 3 nimetatud lapsele võib rahastada Saarde valla eelarvest ja lapse ülalpidamiskohustusliku isiku vahenditest.

  (3) Järelhooldusteenust rahastatakse Saarde valla eelarvest ning järelhooldusteenusel oleva täisealise isiku sissetulekutest.

  (4) Teenuse saaja isiklike kulude katteks peab Saarde valla eelarvest iga kuu tegema kulutusi keskmiselt 240 euro ulatuses ja vähemalt 2880 eurot aastas, mille kohta peetakse eraldi arvestust.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud summa fikseeritakse teenuse osutamise lepingus ning kantakse lepingus kokkulepitud arvelduskontole, erandina võidakse järelhooldusteenusel viibiva isiku puhul kokku leppida summa kandmine teenuse saaja arvelduskontole. Nimetatud asjaolu kajastatakse teenusele suunamise korralduses.

  (6) Vallavalitsus toetab hoolduspere vanemat, kes on kantud STAR-i ja kes hooldab üht last, vähemalt ühe neljandiku ulatuses töölepingu seaduse (TLS) § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast.

  (7) Vallavalitsus võib STAR-i kantud hoolduspere vanemale maksta tasu, mis ei tohi ühe lapse hooldamise korral olla väiksem kui üks neljandik TLS § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast. Tasu maksmise korral ei maksta hoolduspere vanemale käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud toetust.

  (8) Lapse ülalpidamisest ja erivajadusest tulenevaid lisavajadusi rahastab vallavalitsus lapsele riigieelarvest igakuiseks ülalpidamiseks ja puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks ette nähtud sissetulekutest.

  (9) Asendushooldusteenuse osutaja muud kulutused ja nende hüvitamise kord lepitakse kokku vallavalitsuse ja asendushooldusteenuse osutaja vahel.

  (10) Teenuse osutaja muude kulude kokkuleppimisel tuleb arvestada teenuse saaja teenusel viibimise kestvust, õppimist väljaspool teenuse osutamise asukohta, teenuse saaja spetsiifilisi vajadusi jms ning ülalpidamist riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.

§ 8.   Hoolduspere vanema toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise õigus on hoolduspere vanemal, kes on kantud hooldusperena STAR-i ja kellega vallavalitsus on sõlminud hoolduspere vanema lepingu.

  (2) Käesoleva määruse § 7 lõikes 6 nimetatud toetuse saamiseks esitab hoolduspere vanem taotluse vallavalitsusele.

  (3) Taotleja esitab taotluse ja kinnitab andmete õigsust allkirjaga vähemalt järgmiste andmete kohta:
  1) ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) elukoht - maakond, linn või vald, tänav või küla, maja ja korteri number, sihtnumber;
  3) arvelduskonto number.

§ 9.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus sõlmib asendushooldusteenuse osutajaga lepingu enne teenuse saajale teenuse osutamise alustamist.

  (2) Järelhooldusteenuse osutamiseks võib sõlmida lepingu. Lepingu sõlmimisel peab teenuse saaja olema lepingupooleks.

  (3) Asendushooldusteenuse osutamiseks sõlmitava lepinguga sätestatakse vähemalt lapsele osutatava teenuse sisu, maht, kestvus, rahastamine ning osapoolte õigused ja kohustused.

  (4) Asendushooldusele suunatud lapsele koostatud juhtumiplaan on asendushooldusteenuse esitamise lepingu lisa.

§ 10.   Lepingu lõppemine ja lõpetamine

  (1) Leping lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse äralangemisel;
  2) lepingus sätestatud kohustuste täitmata jätmisel;
  3) lepingus sätestatud kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral;
  4) lepingupoolte vastastikusel kokkuleppel;
  5) muudel õigusaktidest tulenevatel alustel.

  (2) Leping lõpeb:
  1) tähtaja saabumise korral;
  2) lepingupoole surma korral;
  3) teenuse saaja surma korral.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 11.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2018.a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json