HaridusKool

Teksti suurus:

Saku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2021, 14

Saku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 26.02.2020 nr 3
RT IV, 05.03.2020, 36
jõustumine 08.03.2020, rakendatakse alates 1.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.02.2021RT IV, 23.02.2021, 326.02.2021

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste Saku Gümnaasiumi (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord (edaspidi kord) osas, mida ei reguleeri haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.

  (2) Kool avalikustab korra avaliku teabe seaduse alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.

  (3) Korras määratakse vastuvõtmistaotluse vorm ja esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord.

2. peatükk Põhikooli vastuvõtt 

§ 2.   Vastuvõtu taotlemine

  (1) Õpilase vastuvõtmist 1.-3. kooliastmesse (1.- 9. klass) võib taotleda õppeaasta jooksul iga Saku vallas elava koolikohustusliku õpilase vanem või seaduslik esindaja.

  (2) Koolikohustuslikust east noorema lapse (6-aastase) kooli vastuvõtmist võib vanem taotleda sel juhul, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on õppima asumise soovist teavitanud vallavalitsust enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast 1. maid, saab vastuvõtmist taotleda vabade kohtade olemasolul.

  (3) Vaba koha olemasolul võib taotluse esitada väljaspool Saku valda elava õpilase vanem või seaduslik esindaja.

  (4) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapse vanem või seaduslik esindaja taotluse e-keskkonnas ARNO või toob paberil kooli kantseleisse. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist (selle olemasolul);
  2) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust (v.a. 1. klassi astujad);
  3) koolivalmiduskaart (1. klassi astujad);
  4) digifoto e-õpilaspiletile.

  (5) Elektroonsed dokumendid tuleb laadida e-keskkonda ARNO taotluse juurde. Paberkandjal olevad dokumendid esitatakse kooli (lisa 1).

  (6) Ametlikult kinnitatud tervisekaardi väljavõtte puudumisel esitab õpilase vanem või seaduslik esindaja õpilase tervisekaardi kooli kantseleisse kooli astumisel või õppeaasta alguseks.

  (7) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning digifoto e-õpilaspiletile.

  (8) 1. klassi astujate taotluste esitamise aeg on 2. mai kuni 1. juuni. 1. klasside esialgsed nimekirjad koostatakse 10. juuniks. Direktor kinnitab 1. klasside nimekirjad 30. augustil.

§ 3.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotlus registreeritakse haridusteenuste haldamise programmis ARNO. Vastuvõtmise kinnitab kool. Otsus tehakse teatavaks taotluse esitajale e-keskkonnas taotlusel olevale e-posti aadressile.

  (2) Vastuvõtmisest keeldumisest teatatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul e-keskkonna ARNO kaudu taotlusele lisatud vanema või seadusliku esindaja e-posti aadressile, selle puudumisel elukoha aadressile.

  (3) 1. klassi astujate taotlused lähevad esmalt menetlemisele Saku Vallavalitsusele, kus määratakse elukohajärgne kool vastavalt õigusaktidega sätestatud tingimustele.

  (4) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust.

3. peatükk Gümnaasiumi vastuvõtt 

§ 4.   Vastuvõtu taotlemine

  (1) Gümnaasiumi vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik.

  (2) Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem/seaduslik esindaja või täisealine õpilane taotluse e-keskkonnas ARNO. Taotlusele lisatakse:
  1) 9. klassi lõputunnistuse andmed (10. klassi astujad) päringu kaudu EHISe keskkonnast.
  2) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist;
  3) digitaalne foto õpilaspileti jaoks;
  4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust (11. ja 12. klassi astujad).

  (3) Ametlikult kinnitatud väljavõtte puudumisel esitab e-keskkonnas ARNO taotluse esitaja õpilase tervisekaardi kooli kantseleisse õppeaasta alguseks või kooli astumisel.

  (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi vastu gümnaasiumiastme kõikidesse klassidesse. Vastuvõtu aluseks on vestlus kooli direktori ja õppejuhiga ning õppekavade võrdlus. Varem läbitud õppekava peab võimaldama õpilasel õppeaasta lõpuks Saku Gümnaasiumi õppekavas ettenähtud kursuste omandamise.
[RT IV, 23.02.2021, 3 - jõust. 26.02.2021]

  (5) Gümnaasiumiastmesse ei võeta vastu mitterahuldavate kursusehinnetega õpilasi.

§ 5.   Vastuvõtt 10. klassi

  (1) Gümnaasiumiastmes komplekteeritakse kolm 10. klassi.
[RT IV, 23.02.2021, 3 - jõust. 26.02.2021]

  (2) 10. klassid komplekteeritakse vastavalt pingereale ja õpilaste matemaatikakursuse (lai/kitsas) valikule. Laia matemaatika kursuse klassi kandideerimisel peab matemaatika sisseastumistest olema üldjuhul sooritatud vähemalt 70% tulemusele.
[RT IV, 23.02.2021, 3 - jõust. 26.02.2021]

  (3) Pingerea moodustamise aluseks on:
  1) pingerea algusesse paigutatakse tähestikulises järjekorras õpilased, kes võetakse gümnaasiumi 10. klassi ilma sisseastumistestita;
  2) 9. klassi kokkuvõtvate hinnete (õppeveerandite, trimestrite või poolaasta) keskmine;
  3) kümnepunktiskaalasse teisendatud sisseastumistesti tulemus.
[RT IV, 23.02.2021, 3 - jõust. 26.02.2021]

  (4) Sisseastumistestist on vabastatud Saku Gümnaasiumi õpilane:
  1) kellel 9. klassi kokkuvõtvate hinnete keskmine on 5,0 ja käitumine väga hea;
  2) kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadide piirkondlikes voorudes saavutanud 1. - 3. koha või osalenud aineolümpiaadide üleriigilistes voorudes.

  (5) Sisseastumistesti sooritamisest vabastamisest teatatakse õpilasele pärast sisseastumistestidele registreerumise tähtaja lõppu.

  (6) Gümnaasiumi 10. klassi kandidaatide pingeritta ei võeta õpilasi, kes sooritasid sisseastumistesti 50%-st allapoole jääva tulemusega.

  (7) Gümnaasiumi 10. klassi kandideerija peab esitama taotluse e-keskkonnas ARNO pärast 9. klassi lõputunnistuse kättesaamist (hiljemalt 27. juuniks). 9. klassi lõputunnistuse andmeid taotluse juurde on võimalik esitada e-keskkonnas ARNO päringu kaudu Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS).

§ 6.   Sisseastumistest 10. klassi

  (1) Sisseastumistest 10. klassi toimub märtsis ning täpne toimumise aeg teatatakse igal õppeaastal hiljemalt 2. poolaasta alguses.

  (2) Sisseastumistesti sooritamiseks registreeritakse õpilased 1. märtsiks kooli esitatud teatise alusel.

  (3) Sisseastumistest koosneb matemaatika, inglise keele, eesti keele ja üldteadmiste testist.

  (4) Sisseastumistesti tulemused ning vestluse aeg tehakse õpilasele ja vanemale kirjalikult teatavaks hiljemalt kuu aja jooksul pärast testi toimumist.

  (5) Saku Gümnaasiumi 9. klassi õpilasel on haiguse või muu mõjuva põhjuse korral võimalus sooritada sisseastumistest direktori poolt määratud lisaajal.

§ 7.   10. klassi vastuvõtmise otsustamine ja otsusest teatamine

  (1) 10. klassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise otsus teatatakse õpilasele sisseastumistestide tulemuste alusel toimuval vestlusel. Lõplikult otsustab kooli juhtkond õpilase 10. klassi vastuvõtu pärast taotluse ja põhikooli lõputunnistuse esitamist. Järgmise õppeaasta 10. klasside nimekiri kinnitatakse 30. juunil.
[RT IV, 23.02.2021, 3 - jõust. 26.02.2021]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 23.02.2021, 3 - jõust. 26.02.2021]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 23.02.2021, 3 - jõust. 26.02.2021]

  (4) 10. klassi ei võeta vastu mitterahuldava aasta- või eksamihindega õpilasi.

  (5) Kooli vastuvõtmisest või sellest keeldumisest, näidates ära keeldumise põhjuse, teavitatakse õpilase vanemat kirjalikult hiljemalt 1. juuliks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. märtsist 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json