Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Betti Alveri Muuseumi põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2021, 21

Betti Alveri Muuseumi põhimäärus

Vastu võetud 18.02.2021 nr 145

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Jõgeva valla põhimääruse § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Betti Alveri Muuseum (edaspidi muuseum) on Jõgeva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Muuseumi ametlik nimi on Betti Alveri Muuseum.

  (3) Muuseumi aadress on Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Jaama tn 3b.

§ 2.   Muuseumi eesmärk ja ülesanded

  (1) Muuseumi eesmärk on Betti Alveri, Alo Mattiiseni ja teiste Jõgeva valla Eesti kultuuriloosse sügava jälje jätnud loomeinimeste pärandi ning Jõgeva linna ja valla kultuuriloo kogumine, säilitamine, uurimine ja vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

  (2) Muuseum:
  1) kogub Betti Alveri, Alo Mattiiseni ja teiste Jõgeva valla Eesti kultuuriloosse sügava jälje jätnud loomeinimeste pärandit ning Jõgeva linna ja valla kultuurilooga seotud kultuuriväärtuslikku materjali;
  2) uurib ja säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist, kirjeldamist muuseumide andmekogus ning vajadusel konserveerimist ja restaureerimist;
  3) korraldab ja vahendab muuseumi fondis olevate museaalide eksponeerimist avalikkusele näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ning avalike ürituste kaudu;
  4) algatab ja korraldab erinevaid projekte ja kultuuriüritusi;
  5) teenindab asutusi, organisatsioone ja uurijaid vastavalt muuseumikogu korralduse põhimõtetele ja teenuste hinnakirjale;
  6) teeb koostööd teiste muuseumide ja institutsioonidega Eestis ja välismaal;
  7) võimalusel viib läbi koolitusi ja annab konsultatsioone muuseumi ainevaldkonnale vastava materjali kohta;
  8) tagab aktuaalse informatsiooni valla ja muuseumi veebilehel;
  9) osaleb Jõgeva valla maine kujundamises.

§ 3.   Muuseumikogu

  (1) Muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi koostatud kogumispõhimõtetest.

  (2) Muuseumikogu inventuur viiakse läbi vähemalt kord viie aasta jooksul.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Muuseumi tööd juhib juhataja.

  (2) Juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus.

  (3) Muuseumi juhataja:
  1) tagab muuseumi põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust muuseumi arengu ja raha õiguspärase kasutamise eest;
  2) esindab muuseumit ilma erivolitusteta oma pädevuse piires;
  3) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks muuseumile vallaeelarves selleks ettenähtu piires ja valla õigusaktidega sätestatud korras;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega ja kinnitab ametijuhendid;
  5) korraldab muuseumi sisemist tööd, sealhulgas kehtestab töökorralduse reeglid ja tagab tööohutusnõuete täitmise;
  6) kinnitab muuseumi kogude ja andmebaaside ning ruumide kasutamise korra;
  7) koostab muuseumi eelarve kavandi ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  8) vastutab muuseumi halduses oleva vallavara sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  9) täidab teisi õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 5.   Muuseumi vara ja finantseerimine

  (1) Muuseumi vara on valla omandis olev maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, muu vara ja eelarve vahendid, mille vallavalitsus on muuseumile andnud sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

  (2) Muuseum võib tema valduses ja kasutuses olevat valla vara vallata, kasutada ja käsutada vastavalt vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korrale.

  (3) Muuseumil on vallaeelarve koosseisus oma eelarve. Muusemi eelarve tulud on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, omatulu käesoleva põhimäärusega lubatud tasulistest teenustest, sihtotstarbelistest eraldistest, toetustest ja annetustest.

  (4) Muuseumi raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 6.   Järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet muuseumi ja selle juhataja tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

§ 7.   Põhimääruse muutmine, muuseumi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muuseumi ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Muuseumi korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetamist korraldab vallavalitsus.

  (3) Muuseumi põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

Peep Põdder
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json