Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõhvi valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2021, 22

Jõhvi valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 18.02.2021 nr 90

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Jõhvi valla 2021. aasta eelarve

  Võtta vastu Jõhvi valla 2021. aasta vallaeelarve kogumahuga 25 497 100 (kakskümmend viis miljonit nelisada üheksakümmend seitse tuhat ükssada) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

§ 2.   Volitused vallavalitsusele

  (1) Võtta 2021. aasta põhivara soetuse omaosaluse katteks laenu mahus kuni 3 465 000 eurot ning volitada vallavanemat sõlmima vastavat lepingut.

  (2) Lubada vallavalitsusel alaeelarvetega kinnitada hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade ja kontogruppide lõikes.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Aleksei Naumkin
Volikogu esimees

Lisa 1 Jõhvi valla 2021. aasta eelarve koondeelarve

Lisa 2 Jõhvi valla 2021. aasta eelarve alaeelarve

/otsingu_soovitused.json