SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Varjupaigateenuse osutamise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2021, 30

Varjupaigateenuse osutamise kord

Vastu võetud 18.02.2021 nr 130

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 14, paragrahvi 30 lõiget 1, paragrahvi 31 lõiget 1 ja paragrahvi 32.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Tartu linna sotsiaalhoolekandelise abina korraldatava varjupaigateenuse (teenus) taotlemise ning teenuse osutamise tingimused ja kord.

  (2) Teenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

  (3) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.   Teenuse osutaja

  Teenust osutab Tartu linna asutus Varjupaik (teenuseosutaja).

§ 3.   Teenuse saaja

  (1) Teenust osutatakse täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma (teenuse saaja).

  (2) Väljaspool oma rahvastikuregistrisse kantud elukohta viibivale isikule teenuse osutamisel teavitab teenuse osutaja isiku elukoha valla- või linnavalitsust tema poole pöördunud teenuse vajajast ja kooskõlastab teenuse osutamise isiku elukoha valla- või linnavalitsusega.

§ 4.   Teenuse kirjeldus

  (1) Teenuse osutamisel tagatakse isikule võimalus viibida öisel ajal teenuse osutaja ööbimiseks ettenähtud ruumides ja päevasel ajal teenuse osutaja päevakeskuse ruumides.

  (2) Ööbimiseks ette nähtud ruumides tagatakse teenuse saajale:
  1) ööbimiskoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond;
  2) toidu valmistamise võimalus.

  (3) Päevakeskuses tagatakse teenuse saajale:
  1) nõustamine ja vajalike teenuste korraldamine;
  2) toidu valmistamise võimalus;
  3) teleri, raadio ja arvuti kasutamise võimalus;
  4) enda ja oma pesu pesemise võimalus.

  (4) Pikemat aega teenusel viibivale inimesele rakendatakse juhtumikorraldust ja koostatakse individuaalne juhtumiplaan koos tegevuskavaga ning toetatakse ja juhendatakse tegevuskava täitmisel.

  (5) Teenuse osutamise maht ja kestus sõltuvad teenusvajaduse hindamise tulemustest.

§ 5.   Sisekorraeeskiri

  (1) Ühtsed tingimused teenuse raames kasutusse antavate ööbimiskohtade, päevakeskuse ja teiste teenuse osutamisega seotud ruumide kasutamisel ja üldise korra järgimisel teenuse osutamiseks ettenähtud ruumides kehtestatakse sisekorraeeskirjaga.

  (2) Sisekorraeeskirja kehtestab teenuse osutaja juhataja.

  (3) Sisekorraeeskiri on teenuse saajatele täitmiseks kohustuslik.

§ 6.   Tasu teenuse kasutamise eest

  Teenuse saajale on teenus tasuta.

§ 7.   Teenuse taotlemine, teenusvajaduse hindamine ja teenusele lubamine

  (1) Teenusele saamiseks pöördub abivajav isik teenuse osutaja poole, esitab enda andmed, kirjeldab oma abivajadust ja näitab ette kaasas olevad asjad.

  (2) Kui teenuse osutajal on kahtlus, et isik on nakkusohtlik, esitab abivajav isik esimesel võimalusel arstitõendi tervisekontrolli kohta.

  (3) Teenuse osutaja selgitab esitatud ja kogutud andmete abil välja tema poole pöördunud isiku teenusvajaduse ja otsustab teenuse osutamise teenusele lubamisega.

§ 8.   Teenusele lubamisest keeldumine

  Teenusele ei lubata isikut, kes:
  1) on narkootilise, psühhotroopse või muu toksilise joobe tunnustega;
  2) on agressiivne või kujutab mõnel muul viisil ohtu iseenda ja teiste isikute elule või tervisele;
  3) keeldub sisekorraeeskirja järgimast.

§ 9.   Teenuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Teenuse saajal on õigus käesoleva määruse paragrahvis 4 kirjeldatud teenusele.

  (2) Teenuse saaja on kohustatud:
  1) aitama kaasa eesmärgipärasele ja efektiivsele abi osutamise korraldamisele;
  2) andma enda kohta vajalikke tõeseid andmeid ja teatama kohe, kui need muutuvad;
  3) täitma teenuseosutaja korraldusi teenuse osutamist, sealhulgas sisekorraeeskirja täitmist puudutavates küsimustes;
  4) tagama isikliku hügieeni, sealhulgas pesema iseennast ja oma riideid;
  5) tagama puhtuse ja korra tema kasutuses olevates ruumides;
  6) pidama kinni sisekorraeeskirjast.

§ 10.   Teenuse osutamise lõpetamine

  Teenuse osutamine lõpetatakse:
  1) isiku teenuselt lahkumisel;
  2) teenusvajaduse äralangemisel;
  3) sisekorraeeskirja rikkumisel;
  4) isiku käitumisel viisil või muul tema isikust tuleneva põhjuse ilmnemisel, mis muudab teenuse osutamise võimatuks;
  5) kui teenuse saaja vajab muud abi või kui teenusvajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2021. a.

Lemmit Kaplinski
esimees

/otsingu_soovitused.json