SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse osutajale toetuse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2021, 31

Puudega lapse lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse osutajale toetuse andmise kord

Vastu võetud 18.02.2021 nr 131

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvides 23-25 ja 451-454 sätestatud teenuse osutamiseks.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toetusel sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvides 23-25 ja 451-454 sätestatud puudega lapse lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse osutaja poolt teenuse osutamiseks toetuse taotlemise ja toetuse andmise korda.

§ 2.   Toetuse taotlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimisele rakenduvad õigusaktid

  Käesoleva määruse kohase toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust saab taotleda juriidiline isik, kes osutab teenust puudega lapsele, kelle on teenusele suunanud ja kelle teenuse mahu on määranud Tartu Linnavalitsus.

  (2) Puudega lapse lapsehoiuteenust osutav juriidiline isik:
  1) peab omama lapsehoiuteenuse tegevusluba;
  2) peab vastama paragrahvis 2 nimetatud määruse nõuetele;
  3) peab kinnitama, et kõik lastega töötavad isikud vastavad seaduses sätestatud nõuetele.

  (3) Puudega lapse tugiisikuteenust osutav juriidiline isik:
  1) peab vastama paragrahvis 2 nimetatud määruse nõuetele;
  2) peab kinnitama, et kõik lastega töötavad isikud vastavad seaduses sätestatud nõuetele.

  (4) Toetuse saajaks kvalifitseerumiseks esitab toetust taotleda sooviv juriidiline isik hiljemalt toetuse taotlemisele eelneva kuu esimeseks kuupäevaks ja hiljem iga aasta 1. detsembriks Tartu linnaportaalis enda kohta järgmised andmed:
  1) tegevusloa number lapsehoiuteenuse puhul;
  2) kinnitus, et ta vastab paragrahvis 2 nimetatud määruse nõuetele;
  3) kinnitus, et kõik lastega töötavad isikud vastavad seaduses sätestatud nõuetele;
  4) tegevuskoha aadress, kus teenust osutatakse, või selgitus, et teenust osutatakse üksnes lapse viibimiskohas;
  5) informatsioon selle kohta, mitmele lapsele ollakse valmis teenust osutama.

§ 4.   Kinnitus toetuse saajale

  (1) Kui toetust saada sooviv juriidiline isik vastab käesoleva määruse paragrahvis 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud tingimustele ning on esitanud lõike 4 kohase taotluse, annab Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitseteenistuse peaspetsialist taotluse esitajale Tartu linnaportaali kaudu kinnituse, et juriidiline isik on kvalifitseeritud toetust saama.

  (2) Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitseteenistuse peaspetsialistil on õigus kinnituse andmiseks nõuda vajadusel täiendavate andmete esitamist või esitatud andmete selgitamist ja vajadusel taotlus selleks ajaks tagasi lükata.

§ 5.   Toetuse määrad

  (1) Toetuse määr on 9 eurot lapse kohta 60 minuti eest.

  (2) Toetuse määr lapse kohta, kelle diagnoos eeldab tavapärasest spetsiifilisema kvalifikatsiooniga (eelkõige meditsiinilise eriharidusega) lapsehoidjat või tugiisikut, on 12,80 eurot 60 minuti eest.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis.

  (2) Taotlus esitatakse hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu teiseks kuupäevaks eelmisel kuul osutatud teenuse kohta.

  (3) Toetuse taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) osutatud teenuse liik (lapsehoiuteenus või tugiisikuteenus);
  2) teenust saanud lapse nimi ja isikukood;
  3) teenuse osutamise kuupäevad, kellaajad ja tundide arv (poole tunni täpsusega);
  4) teenuse osutamise koht (lapse kodus, haridusasutuses, teenuspakkuja tegevuskohas);
  5) taotletava toetuse suurus;
  6) taotleja arvelduskonto number.

  (4) Taotlusele lisatakse lapse seadusliku esindaja kinnitus teenuse saamise kohta taotluses nimetatud aegadel.

§ 7.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kohustub toetuse taotlemisel kinnitama, et:
  1) on teadlik käesolevas määruses sätestatud toetuse taotleja kohta kehtivatest tingimustest ja toetuse saaja kohustustest;
  2) on teadlik muudest puudega lapse lapsehoiuteenuse või tugiisikuteenuse osutaja kohta kehtivatest nõuetest ja teenuse osutamise tingimustest;
  3) kohustub toetuse saamisel täitma kõiki õigusaktidega teenuse osutajale sätestatud nõudeid ja hoiab ennast vastavuses tingimustega, mis kehtivad teenuse osutaja suhtes;
  4) rakendab lastega töötavate isikute suhtes supervisiooni ja kovisiooni.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule kohustub toetuse saaja:
  1) osutama puudega lapsele Tartu linna poolt määratud mahus teenust tasuta;
  2) kontrollima, et teenust saav laps on Tartu Linnavalitsuse poolt teenusele suunatud, ja jälgima, et lapsele määratud teenuse mahtu ei ületataks;
  3) pidama poole tunni täpsusega arvestust lapsele osutatava teenuse mahu üle ja võtma teenuse osutamise kontrollimise tagamiseks lapse seaduslikult esindajalt teenuse saamise kohta kinnituse;
  4) lubama Tartu linnal teha järelevalvet teenuse osutamise nõuete täitmise, teenuse osutaja suhtes kehtivate tingimuste ja toetuse kasutamise üle.

  (3) Toetuse saaja võib puudega lapse seadusliku esindaja nõusolekul osutada lapsele täiendavaid teenuseid tasu eest.

§ 8.   Toetuse andmine ja väljamaksmine

  (1) Toetuse taotluse vaatab läbi Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitseteenistuse peaspetsialist või spetsialist, kellel on õigus puuduste ilmnemisel taotlus puuduste kõrvaldamiseks tagasi lükata.

  (2) Toetuse andmise otsus tehakse toetuse väljamaksega ja toetus makstakse välja hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks ülekandega teenuse osutaja arvelduskontole.

§ 9.   Toetuse andmata jätmine

  (1) Toetus jäetakse andmata lapse kohta, kelle elukoht rahvastikuregistris ei ole Tartu linn, välja arvatud juhul, kui muu elukoht on põhjendatud lapse elamisega erinevates omavalitsustes.

  (2) Toetuse andmata jätmise kohta saadab Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond toetuse taotlejale kirja.

§ 10.   Toetuse andmise peatamine või andmata jätmine probleemide korral teenuse osutamisel

  (1) Kui toetust taotleva isiku üle on algatatud järelevalvemenetlus või kui osakonnale on laekunud teenuse osutaja kohta kaebusi või on ilmnenud asjaolusid, mis välistavad seaduspärase teenuse osutamise, võib toetuse andmise peatada või toetuse andmata jätta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul toetuse andmise peatamise või toetuse andmata jätmise kohta teeb otsuse Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond.

  (3) Toetuse andmise peatamise või andmata jätmise asjaolude äralangemisel on Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnal õigus enne toetuse taas andma asumist nõuda käesoleva määruse paragrahvis 3 lõikes 4 nimetatud taotluse uuesti esitamist.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2021. a.

Lemmit Kaplinski
esimees

/otsingu_soovitused.json