Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Projekti "Hoolekandeteenuste arendamine peresisese hooldaja hoolduskoormuse vähendamiseks erivajadusega noore hooldamisel" raames teenuse osutamise kord

Projekti "Hoolekandeteenuste arendamine peresisese hooldaja hoolduskoormuse vähendamiseks erivajadusega noore hooldamisel" raames teenuse osutamise kord - sisukord
Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2022, 27

Projekti "Hoolekandeteenuste arendamine peresisese hooldaja hoolduskoormuse vähendamiseks erivajadusega noore hooldamisel" raames teenuse osutamise kord

Vastu võetud 17.02.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Tartu linna ja Sihtasutuse Tartu Perekodu Käopesa projekti „Hoolekandeteenuste arendamine peresisese hooldaja hoolduskoormuse vähendamiseks erivajadusega noore hooldamisel“ raames teenuse saamine ja teenuse osutamine.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  Teenuse eesmärk on sügava või raske liitpuudega 18-25-aastase noore tööealise pereliikme hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine.

§ 3.   Teenuskohtade arv

  Projekti „Hoolekandeteenuste arendamine peresisese hooldaja hoolduskoormuse vähendamiseks erivajadusega noore hooldamisel“ mahust lähtuvalt võimaldatakse teenust perioodil 2021-2023 kuni 100 isikule.

§ 4.   Teenus

  (1) Teenus käesoleva määruse tähenduses on:
  1) koduhooldus;
  2) intervallhooldus või
  3) nõustamine.

  (2) Koduhooldust osutatakse isiku kodus. Koduhooldusel toimub isiku abistamine hooldus- ja hügieenitoimingute tegemisel, ravimite manustamisel, söömisel ning teistes hooldusega tavapäraselt kaasnevates tegevustes. Koduhoolduse täpsem korraldus kajastatakse teenuse osutaja koostatavas hooldusplaanis.

  (3) Intervallhooldust osutatakse väljaspool isiku kodu selleks spetsiaalselt kohandatud ruumides. Intervallhooldust võib osutada ööpäev läbi. Intervallhooldusel tagatakse teenusel viibija järelevalve. Intervallhooldusel abistatakse hooldustoimingutel, söömisel, ravimite manustamisel ja teistes väljaspool kodu toimuva hooldusega tavapäraselt kaasnevates tegevustes. Intervallhoolduse täpsem korraldus kajastatakse teenuse osutaja koostatavas hooldusplaanis.

  (4) Nõustamist osutatakse sügava või raske liitpuudega 18-25-aastase noore perekonnaliikmetele. Nõustamine toimub telefoni teel ja teenust osutavad oma pädevuse piires sotsiaaltöötaja, kogemusnõustaja, hingehoidja ja psühholoog.

  (5) Koduhooldust ja intervallhooldust võimaldatakse ühel aastal vähemalt kaks korda, korraga kuni kaks nädalat. Nõustamist võimaldatakse vastavalt soovija vajadusele.

§ 5.   Teenuse hind

  (1) Teenus on saajale tasuta.

  (2) Teenuse hulka ei kuulu:
  1) toitlustamine;
  2) ravimid;
  3) isiklikud hooldusvahendid nagu mähkmed jms;
  4) muu isikule vajalik spetsiifiline toode või vahend.

  (3) Intervallhooldusel tagatakse toitlustamine teenuse saaja kulul kohapeal.

§ 6.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenust osutatakse sügava või raske liitpuudega 18-25-aastasele noorele ja teda hooldavale tööealisele või muule pereliikmele.

  (2) Sügava või raske liitpuudega 18-25-aastase noore ja tema vähemalt ühe täisealise hoolduskoormusega pereliikme rahvastikuregistrisse kantud elukoht peab olema Tartu linn.

§ 7.   Teenuse saamine

  (1) Teenust võimaldatakse käesoleva määruse paragrahvis 6 nimetatud teenuse sihtgruppi kuuluvale isikule (edaspidi teenuse saaja) .

  (2) Teenuse sihtgruppi kuuluvad isikud teeb kindlaks Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialist sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 141 lõikes 1 nimetatud sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (edaspidi STAR) andmete alusel.

  (3) Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialist teavitab teenuse sihtgruppi kuuluvat isikut teenuse saamise võimalusest. Teenuse kasutamise soovi korral suunatakse isik teenuse osutaja juurde.

§ 8.   Teenuse osutamine

  (1) Teenust osutab Sihtasutus Tartu Perekodu Käopesa (edaspidi teenuse osutaja).

  (2) Teenuse saamiseks tuleb teenuse osutajale esitada kirjalik taotlus, milles tuleb märkida vähemalt taotluse esitaja nimi, teenusele võetava isiku nimi, soovitud teenuse liik. Koduhoolduse või intervallhoolduse saamiseks peab taotluses olema ka hooldatava nõusolek teenuse saamiseks.

  (3) Kui teenusele võetav isik pole füüsilise või vaimse puude tõttu võimeline kirjalikult oma nõusolekut väljendama, peab teenuse osutaja tegema nõusoleku kindlaks muul viisil.

  (4) Teenuse osutaja sõlmib teenuse saajaga lepingu, mis peab sisaldama vähemalt osutatava teenuse liiki, teenuse saaja nime, teenuse osutamise aega ja kohta ning teenuse lõpetamise aluseid.

  (5) Koduhooldust ja intervallhooldust osutatakse hooldusplaani alusel. Hooldusplaani koostab teenuse osutaja koostöös teenuse saajaga, vajadusel kaasatakse kompetentne raviasutus. Hooldusplaanis kajastatakse kõik teenuse osutamisel tehtavad toimingud ning nende läbiviimise sagedus.

  (6) Teenuse osutaja teavitab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialisti viie tööpäeva jooksul taasesitamist võimaldaval viisil isikule teenuse osutamisest. Teavitus peab muuhulgas sisaldama osutatud teenuse liiki ning aega.

  (7) Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialist kannab andmed isikule osutatud teenuse kohta STAR-i.

§ 9.   Teenuse lõppemine

  Teenuse osutamine lõpeb:
  1) teenuse nõuetekohase osutamise järel;
  2) teenuse saaja loobumisel;
  3) muul teenuse osutamist välistaval põhjusel.

Tõnis Lukas
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json