Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2023, 4

Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord

Vastu võetud 16.02.2023 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord (edaspidi Kord) reguleerib aiandusühistute sihtotstarbelist toetamist aiandusühistu või selle liikmete kaasomandis olevate teede, maaparanduskraavide, elektriliinide, puuraukude ja veevärgisüsteemide vastavusse viimiseks kehtivate õigusaktide nõuetega, tuletõrje veevõtukohtade, puuraukude ja veevärgisüsteemide ehitamist aiandusühistute territooriumile joogiveega varustamiseks ja projekteerimist.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetusega rahastatakse aiandusühistu poolt tellitud, lõpuni viidud ja täies mahus tasutud tööd.

  (3) Korraga sätestatakse toetamise eesmärk, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale, toetuse määr, taotluse esitamise ja läbivaatamise tähtaeg, taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise kord ning toetuse väljamaksete ja tagasinõudmise tingimused ja kord.

  (4) Toetust eraldatakse Narva linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires.

  (5) Käesolevas Korras kasutatakse järgmiseid mõisteid järgmises tähenduses:
  1) aiandusühistu on Korra mõistes aianduse eesmärgiks kasutatavate kinnisasjade omanike kaasomandis oleva kinnisasjade mõttelise osa kasutamiseks moodustatud mittetulundusühing, mis on registreeritud Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris (e-äriregistri teabesüsteemis);
  2) aiandusühistuterritoorium on Korra mõistes aiandusühistu teenindamiseks eraldatud või aiandusühistu omandis olev maa-ala;
  3) elektriliinid on Korra mõistes elektriliinid, mis kannavad üle elektrit aiandusühistu alajaamast ühenduspunkti tarbija elektriliinil;
  4) maaparanduskraavid on Korra mõistes aiandusühistu territooriumil asuvad maaparanduskraavid;
  5) tee on Korra mõistes aiandusühistu territooriumil olev tee ehitusseadustiku § 92 lg 1 kehtestatud mõistes;
  6) puurkaev on Korra mõistes aiandusühistu territooriumil asuv puurkaev;
  7) renoveerimine on kulumise ja kahjustuste tagajärgete kõrvaldamise eesmärgil rajatise või selle osade uuendamine, korrastamine või taastamine ilma mahuliste parameetrite oluliselt muutmiseta;
  8) rekonstrueerimine on ehitamine (ümberehitamine), mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu;
  9) toetatav tegevus on Korra mõistes aiandusühistu tegevus teede, maaparanduskraavide, elektriliinide, puuraukude ja veevärgisüsteemide vastavusse viimiseks kehtivate õigusaktide nõuetega, tuletõrje veevõtukohtade, puuraukude ja veevärgisüsteemide ehitamine aiandusühistute territooriumile aiandusühistute joogiveega varustamiseks, sh projekteerimine;
  10) taotleja on aiandusühistu, kes esitab taotluse toetuse saamiseks või kelle taotlus toetuse andmiseks on rahuldatud;
  11) veevärgisüsteem on Korra mõistes aiandusühistu territooriumil asuv aiandusühistut teenindav veevärgisüsteem alates ühisveevärgiga liitumispunktist kuni tarbija veevärgisüsteemiga liitumiskohani või iseseisev aiandusühistu veevärgisüsteem.

§ 2.   Toetatava tegevuse eesmärk

  Toetatakse järgmiste eesmärkide saavutamisele suunatud töid ja tegevusi:
  1) aiandusühistu elukeskkonna atraktiivsuse ning töö- ja puhkekvaliteedi taseme tõstmine aiandusühistute territooriumil;
  2) teede, maaparanduskraavide, elektriliinide, puuraukude ja veevärgisüsteemide vastavusse viimine kehtivate õigusaktide nõuetega;
  3) aiandusühistute territooriumile aiandusühistute joogiveega varustamiseks puuraukude ja veevärgisüsteemide ehitamine ja projekteerimine;
  4) aiandusühistute territooriumile tuletõrje veevõtukohtade ehitamine, sh projekteerimine.

2. peatükk Taotlejatele esitatavad tingimused, toetatavad tegevused ja toetuste määrad 

§ 3.   Taotlejale esitatavad tingimused

  (1) Toetust võib taotleda Narva linna haldusterritooriumil asuv aiandusühistu, samuti aiandusühistu Energeetik - 2 ja aiandusühistu Zarja, millel puudub maksuvõlgnevus.

  (2) Toetuse taotleja peab olema registreeritud Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris vähemalt üks aasta enne taotluse esitamist.

§ 4.   Tingimused toetatavatele tegevustele

  (1) Toetatavad tegevused peavad vastama keskkonnale, tehnilistele, looduslikele ja sotsiaalmajanduslikele vajadustele ning võimaldama igakülgset arengut.

  (2) Maaparanduskraavide korrastamisel toetust eraldatakse tingimusel, et maaparanduskraavidel ning paremal ja vasakul kaldal 3 meetri ulatuses ei ole ebaseaduslikke ehitisi ning korrastatakse kõik taotleja territooriumi maaparanduskraavid ühekorraga.

  (3) Teede ehitamisel, rekonstrueerimisel ja renoveerimisel toetust eraldatakse tingimusel, et ehitamis-, rekonstrueerimis- või renoveerimistööde lõppemisest arvates toetuse saajal on keelatud piirata läbisõitu oma territooriumi kaudu.

  (4) Teede ehitamisel ja rekonstrueerimisel toetust eraldatakse tingimusel, et mõlemal teepervel jäetakse vähemalt 0,5 m laiune teepeenar.

  (5) Teede, puurkaevude, veetorustike ja tuletõrje veevõtukohtade ehitamisel on vajalik ehitusprojekti koostamine juhul, kui see tuleneb ehitusseadustikust.

§ 5.   Toetuse määr ja toetuse andmise ajavahemik

  (1) Maksimaalne summaarne toetuse suurus ühele taotlejale on 60 000 eurot koos käibemaksuga:
  1) asfaltkattega teede ehitamisel või renoveerimisel on toetus kuni 70% tööde maksumusest;
  2) asfaltkatteta teede renoveerimisel on toetus kuni 50% tööde maksumusest;
  3) teede renoveerimisel lõikudena (kaartidena) on toetus kuni 30% tööde maksumusest;
  4) maaparanduskraavide korrastamisel (puhastamine, puude ja põõsaste raie ning kraavide süvendamine) on toetus kuni 40% tööde maksumusest;
  5) elektriliinide renoveerimisel on toetus 50% tööde maksumusest;
  6) puurkaevude ja veetorustike renoveerimisel on toetus kuni 50% tööde maksumusest, k. a projekteerimine ja detailplaneeringute koostamine;
  7) puurkaevude, veetorustike ja tuletõrje veevõtukohtade ehitamisel on toetus kuni 50% tööde maksumusest, k. a projekteerimine ja detailplaneeringute koostamine.

  (2) Teede ehitamise, rekonstrueerimise ja renoveerimise toetust saab ühele ja samale objektile taotleda üks kord viie aasta jooksul.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud toetust maaparanduskraavide korrastamiseks saab taotleda üks kord kolme aasta jooksul.

  (4) Toetuse konkreetse protsendi kehtestab hindamiskomisjon iga-aastaselt pärast linna eelarve kinnitamist.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksimaalne toetuse suurus ühele taotlejale arvutatakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti andmete järgi alates 15.05.2008. a.

§ 6.   Toetuste rahuldamise ulatus

  (1) Toetused rahuldatakse, lähtudes selleks Narva Linnavolikogu poolt igaks eelarveaastaks eraldatud rahavahendite summast.

  (2) Taotlused toetuste saamiseks vaadatakse läbi ja rahuldatakse nende saabumise järjekorras. Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 määratud rahavahendid, mis on eraldatud toetuse saamiseks, ei ole piisavad kõikide eelarveaasta jooksul saabunud ja käesoleva Korra tingimustele vastavate toetuste taotluste rahuldamiseks, siis need toetused antakse taotlejatele välja järgmisel eelarveaastal tingimusel, et järgmisel eelarveaastal eraldab Narva Linnavolikogu rahavahendeid käesoleva Korraga kehtestatud toetuste andmiseks.

3. peatükk Taotluse esitamise tingimused ja taotluste menetlemine 

§ 7.   Taotluse esitamise viis ja tähtaeg

  (1) Toetuse taotlus (edaspidi taotlus) esitatakse menetlemiseks volitatud ametiasutusele (edaspidi volitatud ametiasutus).

  (2) Taotlus esitatakse elektroonselt taotleja seadusliku esindaja või tema volitatud isiku digitaalse allkirjaga koos selle lisadega ühes digikonteineris.

  (3) Taotleja võib esitada toetuse taotluse 12 kalendrikuu ehk ühe aasta jooksul pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

§ 8.   Taotluse esitamise tingimused

  (1) Taotlus peab sisaldama järgmiseid dokumente:
  1) Narva Linnavalitsuse kehtestatud vormis taotlus, mis on nõuetekohaselt koostatud ja mille on allkirjastanud aiandusühistu esindusõigust omav(ad) isik(ud);
  2) taotluse esitaja isikut tõendav dokument ja esindusõigust tõendav dokument (koopia);
  3) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust toetatavate tööde teostamise kohta, või juhul, kui antud küsimuse otsustamiseks on volitatud teine taotleja juhtimisorgan, siis selle organi otsus;
  4) taotleja aiandusühistu üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse koosoleku protokolli koopia eduka pakkuja väljavalimise kohta (välja arvatud puurkaevude ja veetorustike ehitamistööd). Otsuses peab olema kajastatud hinnapakkumuste esitajate andmed ja ehitustööde maksumus, kusjuures väljavalitud hinnapakkumus peab olema kõige madalam või olema objektiivselt põhjendatud;
  5) Narva Linnavalitsuse kehtestatud vormis pakkumiskutsete koopiad koos neile vastavate objekti hinnapakkumiste koopiatega. Juhul, kui hinnapakkumused olid esitatud e-posti kaudu, tuleb lisada saadetud kirja ja saadud vastuse koopiad, kus on näha kirjade saatmise/saamise kuupäevad. Puurkaevude ja veetorustike ehitamistööde puhul peab olema vähemalt üks hinnapakkumine;
  6) hinnapakkumuste hinnavõrdlustabel Narva Linnavalitsuse kehtestatud vormis (välja arvatud puurkaevude ja veetorustike ehitamistööd);
  7) töövõtulepingu koopia;
  8) teostatud ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti koopia;
  9) ehitustööde eest tasumiseks esitatud arvete koopiad;
  10) maksekorralduste koopiad ehitustööde eest tasumise kohta;
  11) kuludeklaratsioon Narva Linnavalitsuse kehtestatud vormis;
  12) juhul, kui seadusest lähtudes tööde tulemuse kasutamiseks peab olema muu kui kasutusluba või kasutusteatis, dokument ja/või luba, siis nende koopia(d) (nt elektriliinide renoveerimise korral elektriauditi koopia);
  13) taotluse esitamise/allkirjastamise volitust tõendav dokument juhul, kui taotluse on allkirjastanud mõni teine isik, kes ei ole aiandusühistu seaduslik esindaja.

  (2) Taotleja teavitab volitatud ametiasutust viivitamata kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) aiandusühistu ühinemisest või jagunemisest;
  3) rekonstrueeritava või parandatava ja uuendatava või heakorrastatava objektiga seotud muutustest;
  4) muudest toetuse saamist ja kasutamist mõjutavatest asjaoludest.

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse vastuvõtmisel kontrollib volitatud ametiasutus taotluse vastavust Korra § 8 nõuetele.

  (2) Juhul, kui taotlus on esitatud puudustega, siis volitatud ametiasutus annab taotlejale tähtaega puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla lühem kui 14 päeva.

  (3) Kui taotluse puudused jäävad kõrvaldamata selle kõrvaldamiseks antud tähtaja jooksul, siis taotlus jäetakse läbi vaatamata haldusmenetluse seaduse § 15 lg 3 alusel.

  (4) Volitatud ametiasutus edastab tähtaegselt esitatud taotlused hindamiskomisjonile.

§ 10.   Hindamiskomisjon

  (1) Hindamiskomisjon on viie- kuni seitsmeliikmeline.

  (2) Hindamiskomisjoni tööd korraldab hindamiskomisjoni esimees või tema puudumisel hindamiskomisjoni esimehe asetäitja.

  (3) Hindamiskomisjoni liikmed ja nende hulgast hindamiskomisjoni esimees, tema asetäitja ja sekretäri määratakse Narva linnapea käskkirjaga linnavalitsuse ja/või linnavolikogu liikmete hulgast.

  (4) Hindamiskomisjoni pädevuses on:
  1) taotluse Korra tingimustele vastavaks tunnistamine;
  2) taotleja Korra tingimustele vastavaks tunnistamine;
  3) taotluse heakskiitmine täies ulatuses või alla Korra § 5 lõikes 1 määratud määra.

  (5) Hindamiskomisjoni liikmed peavad enne hindamiskomisjonis tööle asumist esitama selleks volitatud ametiasutuse juhile huvide deklaratsiooni. Hindamiskomisjoni liige peab märkima huvide deklaratsioonis järgmised asjaolud:
  1) kas hindamiskomisjoni liikmel on olemas Korra § 3 lg 1 nimetatud aiandusühistu liikmelisus;
  2) kas hindamiskomisjoni liige on Korra § 3 lg 1 nimetatud aiandusühistu juhtimis- või kontrollorgani liige;
  3) kas hindamiskomisjoni liikmega seotud isikud korruptsioonivastase seaduse mõistes vastavad eelnevates punktides kehtestatud tunnustele.

  (6) Juhul, kui hindamiskomisjoni liikmel hindamiskomisjoni volituse kehtivuse ajal esinevad käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1-3 nimetatud asjaolud, peab hindamiskomisjoni liige teatama viivitamatult antud asjaolu esinemisest volitatud ametiasutuse juhatajale.

  (7) Juhul, kui hindamiskomisjon otsustab toetuse andmise aiandusühistule, mis on hindamiskomisjoni liikmega seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes, siis hindamiskomisjoni liige peab ennast toetuse antud aiandusühistule andmise otsustamisest taandama.

  (8) Hindamiskomisjoni otsused võetakse vastu hindamiskomisjoni koosolekul. Hindamiskomisjoni koosolek võib toimuda virtuaalselt. elektroonsete/Interneti võimaluste kaudu.

  (9) Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget.

  (10) Hindamiskomisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad digitaalselt hindamiskomisjoni sekretär ja esimees.

  (11) Hindamiskomisjoni koosoleku kutsub kokku hindamiskomisjoni esimees või tema puudumisel hindamiskomisjoni esimehe asetäitja.

§ 11.   Hindamiskomisjoni otsus

  (1) Hindamiskomisjon teeb taotluste vastavaks või mittevastavaks tunnistamise soovitusliku otsuse.

  (2) Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse selles puudusi, teatatakse sellest kolme tööpäeva jooksul taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg kuni 10 tööpäeva. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

  (3) Taotleja ja taotlus tunnistatakse hindamiskomisjoni otsusega vastavaks vaid siis, kui on täidetud kõik Korras sätestatud tingimused.

  (4) Hindamiskomisjoni otsus taotluse kohta kantakse hindamiskomisjoni koosoleku protokolli.

  (5) Hindamiskomisjon võib taotluse tagasi lükata juhul, kui:
  1) taotlus ei vasta käesolevas Korras kehtestatud nõuetele;
  2) taotleja ei vasta käesolevas Korras kehtestatud nõuetele;

  (6) Hindamiskomisjoni otsuse taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise kohta edastab hindamiskomisjon volitatud asutusele.

  (7) Hindamiskomisjoni sekretär esitab hindamiskomisjoni otsuse volitatud ametiasutuse juhile ja teatab otsusest taotlejale.

  (8) Vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsus tehakse volitatud ametiasutuse juhi käskkirjaga hindamiskomisjoni ettepaneku alusel. Kui taotlus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, märgitakse mittevastavaks tunnistamise otsuses, millised nõuded ei ole täidetud.

  (9) Kirjalik teade toetuse eraldamise või selle maksmisest keeldumise kohta saadetakse toetuse saajale kümne tööpäeva jooksul haldusakti väljastamise kuupäevast arvates.

§ 12.   Tegevuse kontrollimine

  (1) Hindamiskomisjon võib kontrollida kohapeal tegevuse vastavust taotlusele ja selle lisadokumentidele. Kontrollimine toimub aiandusühistu juhatuse esindaja juuresolekul. Kontrolli tulemused on aluseks taotluse rahuldamise otsustamisel.

  (2) Tegevuse kontrollimise aeg kooskõlastatakse taotlejaga ning tegevust kontrollitakse 30 päeva jooksul pärast taotluse ja taotleja vastavuse tunnistamist Korra nõutele.

  (3) Taotleja peab võimaldama volitatud ametiasutusel või teise linnavalitsuse ameti esindajal kontrollida teostatud tegevuse vastavust taotlusele.

4. peatükk Toetuse väljamaksmine ja toetuse tagastamine 

§ 13.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse väljamaksmise korraldab volitatud ametiasutuse juht hindamiskomisjoni otsuse alusel.

  (2) Volitatud ametiasutuse juht keeldub käskkirjaga toetuse väljamaksmisest juhul, kui:
  1) taotlejal on maksuvõlg toetuse väljamaksmise päeva seisuga;
  2) taotlejal on esitamata maksudeklaratsioon toetuse väljamaksmise päeva seisuga;
  3) taotlejal on esitamata majandusaasta aruanne toetuse väljamaksmisele eelneva majandusaasta eest toetuse väljamaksmise päeva seisuga juhul, kui toetuse väljamaksmine toimub pärast 30. juunit;
  4) taotleja suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus.

  (3) Volitatud ametiasutuse juht võib käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1-3 nimetatud asjaolude avastamisel anda taotlejale 14 kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks või lõike 2 punktis 4 ettenähtu korral täiendavate dokumentide või seletuste esitamiseks. Juhul, kui taotleja kõrvaldab puudused või esitab veenvad dokumendid ja/või seletused taotluse juurde lisatud dokumentide ehtsuse kohta, võib volitatud ametiasutuse juht oma käskkirjaga otsustada toetuse väljamaksmise.

  (4) Toetuse väljamaksmiseks sõlmivad taotleja ja volitatud ametiasutus toetuse andmise lepingu.

  (5) Toetus makstakse ülekandega toetuse saaja arvelduskontole pärast toetuse saamise lepingu allkirjastamist ja väljamakse taotluse esitamist.

§ 14.   Toetuse väljamaksmise järgsed taotleja kohustused

  (1) Juhul, kui taotlejale on välja makstud toetus teede ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja renoveerimiseks, on taotlejal keelatud arvates toetuse väljamaksmise päevast piirata läbisõitu nende teede kaudu.

  (2) Taotleja on kohustatud kasutama toetatava tegevuse objekte sihipäraselt ja heaperemehelikult, tegema õigeaegselt omal kulul toetatava tegevuse objektide korrashoiuks ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks nõutud seisukorra säilitamiseks vajalikke hooldus- ja remonditöid.

  (3) Toetuse andmise otsuse ja lepinguga võivad olla kehtestatud ka teised toetuse väljamaksmise järgsed kohustused, mida ei ole määratud käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2. Käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud taotleja kohustused peavad olema mõistlikud.

§ 15.   Toetuse tagastamine

  (1) Juhul, kui ühe (1) aasta jooksul arvates toetuse väljamaksmisest avastatakse, et taotleja on taotluse esitamisel või selle läbivaatamise ajal esitanud valeandmed, võib volitatud ametiasutus nõuda toetuse tagastamist täies ulatuses või osaliselt.

  (2) Juhul, kui taotleja rikub toetuse väljamaksmise järgseid kohustusi, siis võib Narva linn ühe (1) aasta jooksul arvates rikkumise avastamise päevast nõuda toetuse tagastamist täies ulatuses või osaliselt.

  (3) Toetuse tagastamise nõude esitamist otsustab toetuste väljamaksmiseks volitatud ametiasutuse juhataja oma käskkirjaga.

  (4) Enne toetuse tagastamise käskkirja tegemist käskkirja eelnõu esitatakse taotlejale tema ärakuulamise õiguse tagamiseks. Taotleja võib esitada oma arvamused toetuse tagastamise käskkirja eelnõu kohta ja neid tõendavad dokumendid volitatud ametiasutuse juhataja poolt määratud tähtaja jooksul, mis ei tohi olla lühem kui 14 päeva.

  (5) Juhul, kui taotleja jätab oma arvamused toetuse tagastamise käskkirja kohta käesoleva paragrahvi lõikes 3 määratud tähtajaks esitamata või juhul, kui volitatud ametiasutuse juhataja leiab taotleja poolt esitatud argumente ja neid tõendavaid dokumente mitteveenvateks, teeb volitatud ametiasutuse juhataja toetuse tagastamise käskkirja, mis tehakse taotlejale teatavaks.

  (6) Taotleja on kohustatud tagastama toetuse tagastamise käskkirjas määratud toetuse summa 14 päeva jooksul arvates toetuse tagastamise käskkirja taotlejale kättetoimetamisest.

  (7) LJuhul, kui taotleja jätab toetuse käesoleva paragrahvi lõikes 5 määratud tähtajaks tagastamata, on Narva linnal õigus nõuda taotlejalt viivist 0,02% päevas tähtaegselt tagastamata toetuse summast.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  (2) Määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrus nr 9 “Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord”.

Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json