Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Sindi Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.04.2015
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2013, 16

Sindi Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 14.03.2013 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 ning § 49 lõike 42 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Sindi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) liikmetele makstava töötasu või hüvitise suurus ja maksmise kord.

§ 2.   Töötasu või hüvitise määramine ja maksmine

  (1) Linnavalitsuse liikmetele töötasu või hüvitise määramise otsustab linnavolikogu.

  (2) Linnavolikogu otsustab linnapeale ja teistele linnavalitsuse liikmetele töötasu või hüvitise määramise. Hüvitis määratakse kindla rahalise suurusena või protsendina linnavalitsuse liikme töötasu määrast.

  (3) Linnavalitsuse liikmele makstakse töötasu või hüvitist üks kord kuus jooksva kuu viimasel kuupäeval ülekandega pangakontole.

§ 3.   Töötasu määrad

  Linnapea töötasu määr on 1634 eurot kuus ning ja abilinnapea töötasu määr on 90% linnapea palgast kuus.

§ 4.   Preemia ja toetuse määramine

  Palgalistele linnavalitsuse liikmetele preemia ja toetuse määramise ning selle suuruse otsustab linnavolikogu.

§ 5.   Hüvitise määramine

  (1) Palgalistele linnavalitsuse liikmetele hüvitatakse mobiiltelefoni kulud 15 euro ulatuses.

  (2) Palgalistele linnavalitsuse liikmetele makstakse isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitist 150 eurot kuus või võimaldatakse kasutada ametiautot.

§ 6.   Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

  (1) Palgaliste linnavalitsuste liikmete puhkusegraafiku kinnitab ning lubab puhkusele oma käskkirjaga linnavolikogu esimees.

  (2) Palgalistele linnavalitsuse liikmetele kohaldatakse töölepingu seaduse §-des 54–71 sätestatud puhkuseregulatsiooni.

  (3) Palgaliste linnavalitsuse liikmete põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva.

  (4) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ alusel.

§ 7.   Teenistuslähetus

  (1) Palgalised linnavalituse liige saadab teenistuslähetusse linnavolikogu esimees oma käskkirjaga.

  (2) Palgalise linnavalitsuse liikme lähetuskulud hüvitatakse avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.aprillil 2013.

Aleksander Kask
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json