SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Audru valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2017, 528

Audru valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
[RT IV, 22.06.2016, 4 - jõust. 25.06.2016]

Vastu võetud 10.03.2016 nr 7
RT IV, 23.03.2016, 1
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.06.2016RT IV, 22.06.2016, 425.06.2016
21.12.2017RT IV, 29.12.2017, 22301.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimis- ja kohaldamisala

 (1) Määrusega sätestatakse Audru valla (edaspidi vald) eelarvest ja riigieelarvest valla eelarvesse eraldatud vahenditest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.

 (2) Määrusega reguleerimata osas lähtutakse haldusmenetluse seadusest ja sotsiaalseadustiku üldosa seadusest.

§ 2.  Terminid

 (1) Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
[RT IV, 22.06.2016, 4 - jõust. 25.06.2016]
 1) hooldusvajadus on puudega lapse osaline või pidev kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus;
 2) sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis.

 (2) Ülejäänud termineid kasutatakse määruses sotsiaalseadustiku üldosa seaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tähenduses.

§ 3.  Sotsiaaltoetuste liigid

 (1) Valla eelarvest ja riigieelarvest valla eelarvesse eraldatud vahenditest makstavad sotsiaaltoetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks ja sissetulekust mittesõltuvateks sotsiaaltoetusteks.

 (2) Sissetulekust sõltuvad toetused on:
 1) hoolekandeasutuse toetus;
 2) tervisetoetus;
 3) toidutoetus;
 4) kutseõppeasutuses õppivate õpilaste toetus;
 5) kultuurisündmustel osalemise toetus;
 6) huvikooli toetus;
 7) lastelaagri toetus;
 8) küttekollete ja korstnate puhastamise toetus;
 9) erakorraline toetus.

 (3) Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
 1) [kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 223 - jõust. 01.01.2018]
 2) [kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 223 - jõust. 01.01.2018]
 3) puudega lapse hooldajatoetus;
 4) lasteaia sõidutoetus;
 5) rahvusvahelise koolivälise tegevuse toetus;
 6) abivahendi toetus puudega lapsele.

§ 4.  Sotsiaaltoetuse taotlemise õiguse tekkimine

 (1) Sotsiaaltoetust makstakse isikule, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Audru vald.
[RT IV, 22.06.2016, 4 - jõust. 25.06.2016]

 (2) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemiseks tekib õigus, kui üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek pärast Audru Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kehtestatud piirmääradele vastavate eluruumide kulude mahaarvamist on alla 2-kordse riikliku toimetulekupiiri.

 (3) Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib isikul toetuse faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates.
[RT IV, 22.06.2016, 4 - jõust. 25.06.2016]

§ 5.  Sotsiaaltoetuse taotlemine

 (1) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab isik Audru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku määruse lisades 1-6 sätestatud vormikohase taotluse.

 (2) Mittevormikohase taotluse esitamisel peab see sisaldama andmeid, mis on märgitud vastaval lõikes 1 sätestatud sotsiaaltaotluse vormil.

§ 6.  Sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine

 (1) Otsuse määruse § 3 lõike 2 punktides 1-8 ja lõikes 3 sätestatud sotsiaaltoetuse määramise või mittemääramise kohta teeb Audru valla pereabikomisjoni (edaspidi pereabikomisjon) ettepanekul vallavalitsuse sotsiaalnõunik või sotsiaaltöö spetsialist.

 (2) Otsuse määruse § 3 lõike punktis 9 sätestatud erakorralise toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb pereabikomisjoni ettepanekul vallavalitsus.

 (3) Otsuse toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse määramise või mittemääramise kohta teeb vallavalitsuse sotsiaalnõunik või sotsiaaltöö spetsialist.
[RT IV, 22.06.2016, 4 - jõust. 25.06.2016]

§ 7.  Toetuse määramisest keeldumine

  Toetuse määramisest võib keelduda:
 1) kui taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) kui taotleja ei vasta § 4 sätestatud tingimustele;
 3) kui kohaliku omavalitsuse üksus leiab, et sissetulekust sõltuva toetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olev vara, selle üürimine, rentimine või müümine tagab temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
[RT IV, 22.06.2016, 4 - jõust. 25.06.2016]
 4) kui sissetulekust sõltuva toetuse taotleja on töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta, õpi ega ole Eesti Töötukassas töötuna registreeritud või on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta jätnud individuaalse tegevuskava täitmata või keeldunud pakutud sobivast tööst või osalemast valla korraldatud iseseisvat toimetulekut soodustavas sotsiaalteenuses või õppes;
[RT IV, 22.06.2016, 4 - jõust. 25.06.2016]
 5) kui sissetulekust sõltuva toetuse taotlejal või temaga koos elaval ülalpidamist saama õigustatud lapsel või muul abi vajaval alanejal või ülenejal sugulasel, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama, on õigus elatist saada, kuid taotleja keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
[RT IV, 22.06.2016, 4 - jõust. 25.06.2016]
 6) kui taotlejal on võlaõiguslikust lepingust tulenev võlgnevus valla või valla ainuomandis oleva äriühingu ees;
 7) teistel sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 19 toodud alustel.

2. peatükk Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 8.  Hoolekandeasutuse toetus

 (1) Hoolekandeasutuse toetus määratakse isiku hoolekandeasutuse kulude osaliseks kompenseerimiseks.

 (2) Hoolekandeasutuse toetuse summaks on hoolekandeasutuse kulud, millest on maha arvestatud hooldatava pension ja olemasolul puudega isikule määratud sotsiaaltoetus.

§ 9.  Tervisetoetus

  Tervisetoetusteks on:
 1) prillitoetus – kuludokumentide alusel üldhariduskoolide või kutseõppeasutuste kuni 19-aastastele õpilastele prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks 80% ulatuses üks kord kalendriaastas;
 2) ravimitoetus – kuludokumentide alusel retseptiravimite maksumuse hüvitamiseks 50 euro ulatuses kalendriaastas;
 3) abivahenditoetus – isikliku abivahendi omaosaluse maksumuse hüvitamiseks 50% ulatuses üks kord kalendriaastas;
 4) haigla voodipäeva maksumuse toetus – kuludokumentide alusel haigla voodipäevamaksumuse hüvitamiseks 80% ulatuses;
 5) transporditoetus – arsti saatekirja või raviasutuse teatise ning kuludokumentide alusel taotlejale väljaspool Pärnu maakonda raviasutuses käimise transpordikulude osaliseks hüvitamiseks. Sõltuvalt kasutatud transpordivahendi liigist hüvitatakse liinibussiga sõitmisel 90% bussipileti maksumusest, individuaaltranspordi (sõiduauto või bussi) kasutamisel 0,15 eurot sõidetud kilomeetri kohta ning lamava haige puhul invatranspordivahendi kasutamisel 0,50 eurot sõidetud kilomeetri kohta.

§ 10.  Toidutoetus

 (1) Toidutoetus määratakse koolieelses lasteasutuses käiva lapse ja üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiva kuni 19-aastase õpilase toidukulu hüvitamiseks.

 (2) Toidutoetuse summa on 100 % kinnitatud toidupäeva maksumusest.
[RT IV, 22.06.2016, 4 - jõust. 25.06.2016]

§ 11.  Kutseõppeasutustes õppivate õpilaste toetus

  Kutseõppeasutuses õppiva õpilase toetus määratakse kuludokumentide alusel kuni 19-aastase kutseõppeasutuses õppiva õpilase õpilaskodu tasu ja sõidupiletite kulu täielikuks hüvitamiseks.

§ 12.  Kultuurisündmustel osalemistoetus

  Kultuurisündmustel osalemise toetus määratakse üldhariduskooli 1. – 9. klassi õpilase õppeekskursiooni, kontserdi-, teatripileti ja sõidukulu hüvitamiseks 40 euro ulatuses kalendriaastas

§ 13.  Huvikooli toetus

  Huvikooli toetus määratakse üldhariduskooli 1.– 9. klassi õpilase huvikooli kuumaksumuse hüvitamiseks 50% ulatuses.

§ 14.  Lastelaagri toetus

  Lastelaagri toetus määratakse noorsootöö seaduses sätestatud noorte püsilaagris ja projektilaagris lapse ülalpidamise kulude katmiseks kuludokumendi alusel 200 euro ulatuses kalendriaastas.
[RT IV, 22.06.2016, 4 - jõust. 25.06.2016]

§ 15.  Küttekollete ja korstnate puhastamise toetus

  Küttekollete ja korstnate puhastamise toetus määratakse ahju, kamina ja pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise eest litsentseeritud ettevõtja poolt väljastatud kuludokumendi alusel kuni 40 euro ulatuses tuleohutuse seaduses sätestatud ahju, kamina ja pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamiskohustuse täitmiseks.

§ 16.  Erakorraline toetus

  Erakorraline toetus määratakse ühekordselt ettenägematute sündmustega (perekonnaliikme surm, invaliidistumine, loodusõnnetus, tulekahju jms) seotud kulutuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

3. peatükk Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 17.  Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 223 - jõust. 01.01.2018]

§ 18.  I klassi õppima asumise toetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 223 - jõust. 01.01.2018]

§ 19.  Puudega lapse hooldajatoetus

 (1) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse 3 – 17 aastase hooldusvajadusega puudega lapse hooldamise eest lapse seaduslikule esindajale või perehoolduslepingu alusel last hooldavale isikule, kes ei saa töötada täistööajaga puudega lapse hooldamise tõttu.
[RT IV, 22.06.2016, 4 - jõust. 25.06.2016]

 (2) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse igakuiselt summas 150 eurot. Osalise hooldusvajaduse korral määratakse toetus 60 % summast.

 (3) Hooldajatoetust ei määrata:
 1) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue või kes saab riiklikku pensioni;
 2) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
 3) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 20.  Lasteaia sõidutoetus

 (1) Lasteaia sõidutoetus määratakse lapse seaduslikule esindajale, kelle laps on lasteaiakoha puudumise tõttu sunnitud käima lasteaias väljaspool teeninduspiirkonda.

 (2) Lasteaia sõidutoetuse suuruse arvestamise aluseks on lapse elukoha kaugus lasteaiast kilomeetrites, millest on mõlemas suunas arvestatud maha 5 kilomeetrit. Toetusena makstava läbisõidu kilomeetri maksumus on 0,15 eurot.

§ 21.  Rahvusvahelise koolivälise tegevuse toetus

  Rahvusvahelise koolivälise tegevuse toetus määratakse üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiva kuni 19-aastase õpilase väljaspool Eesti Vabariiki toimuvatest kultuurisündmustest või spordivõistlustest osavõtu kulude osaliseks hüvitamiseks 100 euro ulatuses kalendriaastas.

§ 22.  Abivahendi toetus puudega lapsele

  Abivahendi toetus määratakse raske ja sügava puudega lapse seaduslikule esindajale rehabilitatsiooniplaanis soovitatud abivahendi omaosaluse maksumuse hüvitamiseks 75% ulatuses.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 23.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2016.

Lisa 1 Taotlus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks

Lisa 2
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 223 - jõust. 01.01.2018]

Lisa 3  Taotlus lasteaia sõidutoetuse taotlemiseks

Lisa 4 Taotlus puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks

Lisa 5
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 223 - jõust. 01.01.2018]

Lisa 6 Taotlus rahvusvahelise koolivälise tegevuse toetuse taotlemiseks